Теории за литературата и културата (ХVІІІ-ХХ век)

 

Доц. д-р Тодор Христов

Гл. ас. д-р Дарин Тенев

Ас. Еньо Стоянов

 

Курсът има за задача да въведе в съвременни теории, определящи за състоянието на хуманитаристиката днес. Представяните теории се контекстуализират, без това да пречи на внимателното обяснение на вътрешните особености. Особено силен акцент е поставен върху онова, което вече е прието да се нарича „философски момент във френската мисъл от 1960-те години”, като същевременно не са оставени без внимание определени, незастъпени в бакалавърската форма на обучение, представители на аналитичната традиция, американската хуманитаристика и т.н.

 

Курсът се провежда под експериментална форма с трима лектори, от които един или двама представят съответната теория, а другият/ другите диалогизират, като посочват проблемните места за всяка от теориите и същевременно в разговор я реконтекстуализират и показват не само как би могла да се използва днес, но също и защо знанието, което ни дава, е важно в съвременния свят. При представянето и в разговора се прави опит и за генеалогия наразличните виждания, които се проследяват най-вече в модерния контекст на европейската мисъл от периода ХVІІІ-ХХ век, но се правят екскурси и към по-древни и не-европейски контексти.

 

Целта на курса е да не само да се преподаде на студентите определено количество от необходим материал, но същевременно да бъдат запознати и въвлечени в живата дискусия върху значимите проблеми на съвременното интелектуално поле.

 

Завършилите успешно курса студенти ще се ориентират добре в настоящата ситуация в хуманитаристиката, социалните науки и философията; ще имат способност да прилагат различни методи за анализ на разнообразните феномени, с които се сблъскват във всекидневието си; ще бъдат критически-рефлексивно дистанцирани спрямо неизказаните предпоставки на теорията и практическата логика; ще умеят да се впишат добре в полето на българската и европейската мисъл.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Археология на знанието и генеалогия на модерността. Мишел Фуко

2

2.

Психоанализа и литература: Жак Лакан

2

3.

Деконструкция. Жак Дерида

2

4.

Машината, уредбата и ставането. Жил Дельоз и Феликс Гатари

2

5.

Социология и литература І. Пиер Бурдийо

2

6.

Социология и литература ІІ. Никлас Луман

2

7.

Фикционалност І. Волфганг Изер

2

8.

Фикционалност ІІ. Семантиката на възможните светове и теорията на фикцията

2

9.

Ориентализъм и постколониализъм

2

10.

Събитие и истина. Ален Бадиу

2

11.

Суверенност, неразличимост, потенциалност. Джорджо Агамбен

2

12.

Културни изследвания

2

13.

Люблянска лаканианска школа: Славой Жижек, Младен Долар, Аленка Зупанчич

2

14.

Единичното множествено битие. Жан-Люк Нанси

2

15.

Джендър изследвания. ДжудитБътлър

2

 

Форми и методи на оценяване:

 

Оценката се формира въз основа на устен изпит, като се взема предвид активността на студента в рамките на семестъра (участие в дискусии, проявя на инициатива, демонстрация на способност за критическо дистанциране от излаганите тези и т.н.)

 

Литература:

 

Заглавия на авторите на програмата:

 

Стоянов, Еньо, “Посоките на смисъла. Дельоз и романът” В: Алтера Академика, год. І, кн. 1, С., 2007, 133-146.

Стоянов, Еньо, „Това непреодолимо, за щастие, противоречие”: напреженията в литературата”, В: „Не съм от тях”. Канонът на различието (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев), С., 2009, 238-244

Стоянов, Еньо, „За ползата и вредата от системната теория за литературната антропология”, В: Liternet, 2010, http://liternet.bg/publish26/enjo-stoianov/izer_i_luman.htm

Стоянов, Еньо, „Positivity, Negativity and Literatures Marginality” в: Маргиналното в/за литературата, ред. Рая Кунчева, изд. Боян Пенев, С. 2011, 443-457

Стоянов, Еньо, „Truth and Literature: Mimesis and Death in Jacques Derrida’s Demeure“ в: Literary Knowledge and Open Horizons: Expectations and Prospects, ред. Рая Кунчева, изд. Боян Пенев, С., 2011, 139-154

Тенев, Дарин. “Религиозни тъкани”, в-к “Култура”, 21.02.2003г., бр.8

Тенев, Дарин. “Отговорност, история, решение”, в-к “Култура”, 07.03.2003г., бр.10

Тенев, Дарин. “Критика на постколониалния разум”, в-к “Култура”, 09.05.2003г., бр.19

Тенев, Дарин. “Животните и хуманитаристиката”, в-к “Култура”, 13.06.2003г., бр.24

Тенев, Дарин. “Ареалността на тялото”, в-к “Култура”, 18.07.2003г., бр.29

Тенев, Дарин. “Критика на стереотипизирането”, в-к “Култура”, 12.09.2003г., бр.33

Тенев, Дарин. “Субектът, отново”, в-к “Култура”, 23.01.2004г., бр.3

Тенев, Дарин. “Назад към истината”, в-к “Култура”, 19.03.2004г, бр.2

Тенев, Дарин. “Материални събития”, в-к“Култура”, 02.04.2004г, бр.14/15

Тенев, Дарин. “Глупостта”, в-к “Култура”, 23.07.2004г., бр.31

Тенев, Дарин. “Безпокойството”, в-к“Култура”, 30.07.2004г., бр.32

Тенев, Дарин. “Категорично институционализиране на деконструкцията?”, в-к “Култура”, 24.09.2004г, бр.35

Тенев, Дарин. “По пътеките на наративната граматика”, в-к “Култура”, 10.12.2004г, бр.47

Тенев, Дарин. “Деконструкция на християнството”, , в-к “Култура”, 30.09.2005г, бр.33

Тенев, Дарин. “Безкрайният разговор”, в-к “Култура”, 14.10.2005г, бр.35

Тенев, Дарин.“Край на теорията?”, в-к “Култура”, 28.10.2005г, бр.37

Тенев, Дарин.В крайна сметка”, в-к “Култура”, 03.02.2006, бр.4

Тенев, Дарин. “Време за диво мислене”, в съавторство с Росен Люцканов, в-к “Култура”, 14.12.2006, бр.43

Тенев, Дарин. „Раздвояването на нощта”, в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31

Тенев, Дарин. „Идната книга”, сп. Алтера Академика, год.1, кн.3, есен 2007

Тенев, Дарин. „Разтваряне – за тялото”, върху Тялото-Метаморфоза на Боян Манчев, в-к „Култура”, 9 ноември 2007, бр.38

Тенев, Дарин. “Предвиждането на образа”, в сп.Алтера Академика, год.1, кн.2, лято 2007, cc. 133-150.

Тенев, Дарин. Представяне на Люблянска Лаканианска школа, в сп. Алтера Академика, год.1, кн.2, 2007

Тенев, Дарин. „Сто години от рождението на Морис Бланшо”, в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31

Тенев, Дарин. „Да се чете Капиталът, да се пренапише Капиталът (140 години по-късно)”, сп. Социологически проблеми, 1-2, 2008, с.408-415

Тенев, Дарин. „Наследството като стратегия за вярност”, сп. Социологически проблеми, 1-2/ 2009, с.41-59

Тенев, Дарин. „Долина на умиращи звезди”, Moon lake. Сборник есета, София: Алтера, 2009, с.67-78

Тенев, Дарин. „Как литературоведски да четем литературни творби”, „Не съм от тях”. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф.д-р Никола Георгиев, София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2009, с.509-517

Тенев, Дарин, „Вулгарно литературознание. Въведение”, в-к „Литературен вестник”, 2-8.12.2009, бр.38-39, с.7

Тенев, Дарин. „Възможността на теоретичния модел и нейното отношение към литературната потенциалност”, Електронно списание LiterNet, 27.12.2009, №12 (121)

Тенев, Дарин. „Остин и Мос с Дерида: Дар и речеви актове”, сп. Критика и Хуманизъм, кн.32, бр.2/ 2010, с.199-209.

Тенев, Дарин. „Дерида и Адорно – съпротивата на остатъка”, сп. Критика и Хуманизъм, кн.34, бр.4/ 2010, с.33-54.

Тенев, Дарин. „Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност”, В: Бездната Хайдегер, съст. Георги Ангелов, Асен Димитров, Георги До нев, Валентин Канавров, Благоевград: УИ „Неофит рилски”, 2011, с.118-137.

Тенев, Дарин. „Фикционалната граница: конститутивната функция на миналото несвършено време в литературната фикция”, В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков, съст. Тодор Бояджиев, Венче Попова, Красимира Алексова, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, с. 540-555.

Тенев, Дарин. „Невъзможният разказ и скритата основа на субекта (Върху дневник от времето на социализма)”, Социологически проблеми, 3-4/ 2011, с.194-217.

Тенев, Дарин. „По ръба на изречимото”, в-к Култура, бр. 12, 01.04.2011.

Тенев, Дарин. „Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения”, В: Маргиналното в/на литературата, съст. Рая Кунчева, София: Издателски център Боян Пенев, 2011, с. 417-442.

Тенев, Дарин. „Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото”, Критика и хуманизъм, кн.38, бр.1/ 2012, с. 289-309.

Тенев, Дарин. Фикция и образ. Модели. Пловдив: Жанет 45, 2012.

Христов, Тодор. Литературността. Алтера: София, 2009

Христов, Тодор. Отвъд идентичността. Извор: София, 2008

Христов, Тодор. „Отвличането на авторското право в мрежата”. Дичев, И., Ю. Роне ред. Нова културна геометрия: Уеб-мрежовици, култур-бракониери, кибер-агитатори. София: Изток-Запад, 2012.

Христов, Тодор. „Литературата като дар”. Кунчева, Р. ред. 2012. Маргиналното в литературата, София: ИК „Боян Пенев”

Hristov, Todor. „Staging the Balkans: Balkan Presentations at the World’s Columbian Exhibition”. CAS Working Paper Series 2007 1: 3-24

Христов, Тодор. „Граници на литературността”. Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”. Факултет по славянски филологии. Т. 96-97. УИ “Св. Климент Охридски”: София, 2007, с. 203-254

Христов, Тодор. „Единствата на теорията”. В: Кунчева, Р. ред.,Литературознанието на ХХ в, София: „Боян Пенев”, 2012.

Христов, Тодор. „Самокритиката, отнемането и субективната истина”. Социологически проблеми 2010 3-4: 262-269

Христов, Тодор. „Цифровите неравенства”. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157

Христов, Тодор. „Интерпретация на историята, литература и / или дискурсивни практики”. Критика и хуманизъм 2009 292: 47-62, ISSN 0861-1718 в съавторство с Ивелина Иванова

Христов, Тодор. „Диалози с мълчанието на литературата”. Български език и литература 2007: 6

Христов, Тодор. „Извън редното литературознание Манифест”. В: Николчина, М. и др. съст. Не съм от тях: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата. УИ “Св. Климент Охридски”: София, 2009, 499-508

Hristov, Todor. „Is Multiculturalism Multicultural?” In: Kaneva, S. ed. 2007. Philosophy Bridging Values and Cultures: Universal, Regional, National Values in United Europe. Sofia: Institute for Philosophical Research, 258-65, в съавторство с Ивелина Иванова

Христов, Тодор. „Културни политики и културна стойност”. В: Българската култура – между държавата и пазара. София: ИФИ-БАН, 2008, в съавторство с Ивелина Иванова, с. 353-360

 

 

Задължителна библиография:

 

Агамбен, Джорджо

Homo sacer, София: КХ, 2004

„Църквата и царството”, прев. В. Градев, Християнство и култура, 8/ 2010, с. 98-102

Бадиу, Ален

Етика. Опит върху съзнанието за зло, прев. Л. Каравелов, София: Литавра, 2004

Бурдийо, Пиер

Казани неща, прев. Л. Деянова, Б. Димитрова, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1993

Практическият разум, прев. Б. Димитрова, Л. Деянова, София: КХ, 1997

Практическият усет, прев. М. Янакиева, В. Антонова, София: Фигура, 2005

Правилата на изкуството. Гнеезис и структура на литературното поле, София: Дом на наукитеза човека и обществото, 2004

Мъжкото господство, прев. И. Кръстева, София:ЛИК, 2002

Размишления по Паскал, прев. М. Димитрова, София: Панорама Плюс, 2007

 

„Да описваме и да предписваме” и „Ритуали на институиране”, Социологически проблеми, 3-4/ 2005, с.104-122

Бътлър, Джудит

Безпокойствата около родовия пол, прев. Д. Захариева, София: КХ, 2003

Дельоз, Жил

Различие и повторение, прев. В. Градев и И. Кръстева, София: КХ, 1998.

Дельоз, Жил и Феликс Гатари

АнтиЕдип, прев. А. Колева, София: КХ, 2004

Кафка, прев. Т. Минева, София: Сонм, 2009

Хилядата плоскости, прев. А. Колева, София:КХ, 2009

Що е философия, прев. Р. Русев, София: КХ, 1995

Дерида, Жак

Гласът и феноменът, София, СемаРШ, 2007

Писмеността и различието, София, наука и изкуство, 1998

За граматологията, София, ЛИК, 2001

Позиции, София, КХ, 1993

Вавилонски кули, София, КХ, 1993

Другото оглавяване, София, ЛИК, 2001

Освен името, София, СОНМ, 1995

Апории, София: КХ,1998

Вяра и знание, София, ЛИК, 200


„Подпис събитие контекст”, Литературна мисъл, 5/ 1993.

„Онтотеология на национал-хуманизма”, „За един апокалиптичен тон...”, В: За името и за превода, София, Отворено общество, 1996

„Смъртно наказание и суверенност”, В: Чудовищният дискурс, София, Дом на науките за човека и обществото, 2002.

„Свидетелство и фикция: Мигът на моята смърт” (откъс от Demeure), в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31, с.13

„Когато очите ни се докосват”, в-к „Литературен вестник”28.01-3.02.2009, бр.3, с.6-7

„Медуза (два фрагмента)” от Жак Дерида, в-к „Литературен вестник”, 1-7.07.2009, бр.24, с.15

Долар, Младен

Само глас и нищо повече, прев. Г.Илиев, София: Алтера.

„Гласът и камъкът – от Хегел до Бекет”, прев. Г. Илиев, Алтера Академика, 2/ 2007, с. 29-52

Жижек, Славой

Понеже не знаят какво правят, прев. М. Русков, София: КХ, 2001

Паралакс, прев. Е. Стоянов, София: Алтера.

„Бой се от ближния си като от себе си”, прев. Г. Илиев, Алтера Академика, 2/ 2007, с.9-28.

Зупанчич, Аленка

Най-късата сянка, прев. Е. Стоянов, София: Литавра, 2006

„Любовта като комедия”, прев. Д. Тенев, Алтера Академика, 2/ 2007, с.53-65.

„Сулектът и принадената наслада”, прев. Д. Тенев, В: Места на любовта, София: Алтера, с.7-30.

Изер, Волфганг

Обхватът на интерпретацията, прев. Р. Атанасова, София: 41Т, 2004.

“Рецептивната теория: поглед назад”, прев.Д.Камбуров, в-к Култура, бр.9 (2120), 10 март 2000 г., с. 10-11

„Рецептивната теория”, прев. Д. Камбуров, В: Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет, София: Фигура, 2003, с.27-45

„Актове на фингирането”, прев. А. Колева, LiterNet, 2(3)/ 2000, http://liternet.bg/publish1/wiser/akt.htm (посетена на 26.02.2012)

„Фингирането като антропологическо измерение на литературата”, прев. А. Колева, LiterNet, 5(6)/ 2000, http://liternet.bg/publish1/wiser/antro.htm (посетена на 26.02.2012)

 

Лакан, Жак

„Семинарът за „Откраднатото писмо”, прев. Кр. Кавалджиев, Език и литература, 1/ 1998, с.17-37

„Инстанцията на буквата или разумът от Фройд нататък”, прев. Кр. Кавалджиев, Език и литература, 1/ 1998, с.38-62

„Функция и поле на речта и на езика в психоанализата”, прев. Кр. Кавалджиев, Език и литература, 2/ 1998, с.71-126.

Семейните комплекси, София: Сиела, 2008

За Имената-на-Бащата, прев. Т. павлова, София: Сиела, 2011

Луман, Никлас

Въведение в системната теория, прев. Н. Николова, М. Лякова, София: КХ, 2008

 

Кинг, Майкъл и Крис Торнхил, Никлас Луман за правото и политиката, прев. И. Димитрова, София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Нанси, Жан-Люк

Корпус, пев. Б. Манчев, София: ЛИК, 2003

Саид, Едуард

Ориентализмън, прев. Л. Дуков, София: Кралица Маб, 1999

Тодорова, Мария

Балкани, балканизъм. София: Фондация за българска наука и култура, 1999

Фуко, Мишел

Генеалогия на модерността, прев. В. Градев, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992

История на лудостта в класическата епоха, прев. А. Колева, Плевен: ЕА, 1996

Думите и нещатас, София: Наука и изкуство, 1992

Археология на знанието, прев. А. Колева, София: Наука и изкуство, 1996

Надзор и наказание, прев. А. Колева, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1998

История на сексуалността, т. 1-3, прев. А. Колева, Плевен: ЕА, 1993-1994

Просвещение и критика, прев. А. Колева, В. Градев, София: КХ, 1997

Анормалните, София: ЛИК, 2000

Трябва да защитаваме обществото, София: ЛИК, 2003

 

„За другите пространства”, Литературен вестник, бр.13 от 02.04.2003. Достъпен на http://slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1055

Улф, Лари

Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на Просвещението, прев. Р. Панайотова, София: Кралица Маб, 2004 

Хебдидж, Дик

Функцията на субкултурата, http://sites.google.com/site/valentinagueorguieva/bcccs, посетен на 25.02.2012

Хол, Стюарт

Кодиране и декодиране в телевизионния дискурс. http://sites.google.com/site/valentinagueorguieva/bcccs, посетен на 25.02.2012