Българските дебати

 

доц. д-р Бойко Пенчев

 

Курсът има за цел да представи основните дебати, пронизващи българското публично пространство в периода от Възраждането до наши дни. Чрез реконструиращото тълкуване на дискусиите се търси динамиката на културните, идеологически и естетически противопоставяния в историята на българското общество. В центъра на интереса е преживяването на модерността в българската култура, проявяващо се в устойчиви интелектуални напрежения. Курсът скицира историята на идеите в българската публичност, избирайки отделни критични пунктове, в които се сблъскват различните модели на осмисляне на историята, националната идентичност, методологията на хуманитарните науки и др.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Модерност и публичност

2

2.

Българската модерност и дебатът "либерали - консерватори"

2

3.

Що е социализъм и има ли той почва у нас?

2

4.

Дебатът за интелигенцията

2

5.

Социално или автономно изкуство? Дебатите за социалната ангажираност в началото на ХХ в.

2

6.

Дебатът “Родно изкуство” през 20-те и 30 те години на ХХ в.

2

7

Септемврийското въстание между метежа и революцията

2

8.

Истинският Бай Ганьо

2

9.

Характерът и границите на Възраждането (дискусиите в междувоенния период)

2

10.

Етногенезисът на българите

2

11.

Случаят „Тютюн”

2

12.

Преоткриването на родното през 60-те години на ХХ в.

2

13.

Дискусията върху “Диви разкази” през 70-те години на ХХ в.

2

14.

Дискусията върху литературната история през 70-те години на ХХ в.

2

15.

Хуманитарният поврат на 90-те и бъдещето на литературната наука

2

 

Форми и методи на оценяване: Устен изпит

 

Литература:

 

Аврамов, Димитър. “Диалог между две изкуства”, С., 1993

Андерсън, Бенедикт. "Въобразените общности", С., 1998

Бауман, Зигмунт. “Живот във фрагменти”, С., 2001

Боаз, Дейвид. "Либертарианството. Въведение", С., 2004

Бурдийо, Пиер. "Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле", изд. Дом на науките за човека и обществото, С., 2004

Вебер, Макс. "Социология на господството. Социология на религията", С., 1992

Геземан, Герхард. “Проблематичният българин”. Училищен преглед, ХХХ , 1931, № 6

http://liternet.bg/publish15/g_gezeman/index.html

Гелнър, Ърнест. "Нации и национализъм", С., 1999

Даскалов, Румен. «Българското общество 1878-1939.”, С., 2005

Даскалов, Румен. «Как се мисли Българското възраждане”. София: Лик, 2002.

Еленков, Иван. "Родно и дясно", С, 1997

Еленков, Иван. “Спорът “индустрия или земеделие” от началото на века”. В:”Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята” (сборник), С., 1993

Еленков, Иван. «Дебатът за фашизма сред историците в България през ХХ век - историографски контекст и функции. В: Ars inveniendi. Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. С., 2002.

Жечев, Тончо. “Българският Великден или страстите български”, С. 1973

“Защо сме такива?”, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1994

Знеполски, Ивайло. "Вебер и Бурдийо: подходи към интелектуалците", С., 2003

„История на Народна Република България: Режимът и обществото (1944-1989)” , (под ред. На Ивайло Знеполски), София: ИИБМ, Институт „Отворено общество”, Сиела, 2009.

"Консерватизмът. Т.1 и т.2", съст. Светослав Малинов, С., 2000

Константинов, Георги. "I. Бай Ганю и характерологията на българина", «Философски преглед», 1931/кн.3
Кьосев, Александър. Лелята от Гьотинген, С., 2005

Кьосев, Александър. Индигото на Гьоте, С., 2008

Леонтиев, Константин. “Нашето българобесие”, в. “Литературен вестник”, 1993/бр. 42

Малинов, Светослав "Критика на политическия рационализъм", С., 2003

Михалчев, Димитър. "IV. Бай Ганю и характерологията на българина", «Философски преглед», 1931/кн.3

Пенев, Боян. “Превъплъщенията на Бай Ганя”. На:

http://www.librev.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=629&Itemid=5

Пенчев, Бойко. „Идилия и модерност”, Литературен вестник, 21-27.04. 2010, бр.15

Пенчев, Бойко. “Цариград и пространственото конструиране на българската национална идентичност през XIX в.” - В: Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003), съст. Александър Кьосев, С., изд. “Просвета”, 2009

Пенчев, Бойко. „Идилия и модерност”, Литературен вестник, 21-27.04. 2010, бр.15

Петканов, Константин. "II. Бай Ганю и характерологията на българина", «Философски преглед», 1931/кн.3
Радев, Симеон. “Строителите на съвременна България”, т.1

Стефанов, Валери. “Българската интелигенция в театъра на дискурсите”. В: Валери Стефанов, “Литературната институция”, С., 1995

Тейлър, Чарлс. “Безпокойството на модерността”, С., 1999

Тейлър, Чарлс. "Източниците на Аза", С., 2003

Фуко, Мишел. "Трябва да защитаваме обществото", С., 2003

Хабермас, Юрген. "Философският дискурс на модерността", С., 1999

Хабермас, Юрген. "Структурни изменения на публичността", С., 1995

Хранова, Албена. “Историография и литература”, С., 2011 г.

Цанев, Георги. "III. Бай Ганю и характерологията на българина", «Философски преглед», 1931/кн.3

Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity, Polity Press, 2000

Giddens, Anthony. 1998. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press, 1991