Литературата като психосоциален проблем и фактор

 

Доц. д-р Цветана Хубенова

 

Курсът дава интердисциплинарни знания, изследователски насоки и поле за дискусии върху общи за психологията, социологията и литературата теми, проблеми, концепти и взаимодействия. Отговаря най-общо на двата въпроса: 1. Как психологията и социологията присъстват в литературното творчество (как литературата дава знания от областта на психологията и социологията) и 2.как социологията и психологията обясняват литературното творчество, авторовите биографии и техните литературоведски интерпретации.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1-2

Литература и нейният контекст –биографичен, културноисторически, социален, политически, идеологически и психологически. Писане и четене на литература и времеви, пространствени и джендър езикови обуславяния и лимити.

4

3-4.

Характер в литературата и в психологията. Социален тип и личност и социална роля в литературата и в социалната психология. Древногръцка трагедия – роля, релационен контекст и съдба.

4

5.

Психоанализа и литература. История и практика. Напреженията и взаимните допълвания.

 

2

6.

Психотерапевтична природа на литературното писане и четене. Проекции, ценности, мотивации, намерения и интерпретации. Когнитивни карти. (практическо занимание)

2

7.

Дионис в литературата. Древногръцка трагедия, психосоциални комплекси.

 

2

8.

Лудостта като тема и проблем в литературата. За канона и традицията, за бунтовете и трансгресиите в литературата и в живота.

2

9-10.

Идентичност и литература. Индивидуална, етносна, национална, европейска, човешка – в литературата и в социалния живот.

4

11-12.

Мит и литература. Архетип и литература. Индивидуално и колективно несъзнавано

4

13.

Герой и дегероизация в литературата – социалнопсихологическа перспектива

2

14-15.

Съвременна вампиромания в литературата.Социално-психологически потребности и заболявания и масова култура.

4

 

Форми и методи на оценяване: семинарно участие в дискусиите и устна презентация върху избран проблем

 

 

Литература

 

Цветана Хубенова, Модерн, предмодерн, постмодерн. Литература и историзъм, Университетско издателство, 2005

Цветана Хубенова, Вилхелм Райх. Пулсации на живота и знанието, Семарш, 2005

Цветана Хубенова, Литературните Пигмалиони, сб. Как с думи се правят светове, Университетско издателство,2008

Цветана Хубенова, От танца към хорото на баба Неделя. „Магическият реализъм” в българската литература.,сб.Българистични студии, Университетско издателство,2004

Цветана Хубенова, Космическа тъга в “Палата N 66(6)” на Чехов” , Седми национални славистични четения, София, 2004;

Northrop Frye, The Archetypes of Literature, in Fables of identity, N.Y.1963

Violet S.de Laszlo (ed.) Psyche and Symbol, A selection from the Writing of C. G. Yung, Garden City, N.Y.1958

Northrop Frye, Myth, Fiction and Displacement in Fables of Identity, The Bush garden,

Зигмунд фройд, Отвуд принципа на удоволствието, Върху сънищата, Три есета върху теория на сексуалността, Тотем и табу,

K.N.Dwivedi (ed.), The Therapeutic uUse of Stories, L. Routledge,1997

Swen Armens, Archetypes of the Family in Literature, Un. Of Washington Pr., 1966

Gary D. Fireman, Narrative and Consciousness. LITERATURE, Psychology and the Brain, Ox. Un. Press, 2003

Jacques Derrida, Freud and the Scene of writing, in Writing and Difference, Un. Of Ch. Press, 1978

Серж Москович, Социална психология, изд. Дамян Яков

Дончо Градев, Критична социална психология, Изток-Запад, 2012

Алфред Адлер, Наука за характера, Здраве, 2008

Ж. Лакан, Семейните комплекси, Сиела 2008

Франсоаз Долто, Всичко е език, Колибри,2006

Branimir М Rieger, Dionisus in Literature. Essays on Literary madness, Bowling Green state, 1994

Keith Rainer, Psychology of Reading, Un of Massachussets,1983