Литература и национализъм

 

доц. д-р Паулина Т. Стойчева

 

Дисциплината има за цел да запознае студентите от магистърска степен с някои от съвременните теории, свързани с проблемите за същността на нацията, времето на формирането на нациите, както и на национализма като тип мислене и светоотношение. Представят се различни гледни точки, принадлежащи на различни изследователи в сферата на социологията, с цел да бъде стимулирано самостоятелното мислене на студентите и избистрянето на собствената им позиция във връзка с разглежданите теми. Поставените теоретични въпроси се обвързват с конкретни литературни творби или проблеми, присъстващи в творчеството на автори от различни периоди.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Проблемът за различните форми на идентификация и на националната идентификация в частност като обект на внимание в различни сфери на хуманитаристиката

2

2.

Основни теории във връзка със същността на нациите и национализма – история на проблема

2

3.

Социологическото наследство на М. Вебер и проблемът за нациите.

2

4.

Теорията на Ханс Кон – основни постановки, посоки на мислене, проекции на теорията върху по-късни изследователи.

2

5.

Теорията на А. Смит и въпросът за връзката етнос – нация.

 

2

6.

Предпоставки за възникване на нацията. Основни компоненти при конструиране на представата за нация и национална принадлежност.

2

7.

Типове национално съзнание според начина на възникване и консолидация на нацията – тезата за „хоризонтално” и „вертикално” конструиране.

2

8.

Националното съзнание и отношението история – мит.

2

9.

Теорията на Б. Андерсън за „въобразените общности” – основни акценти.

2

10.

Теорията на Ъ. Гелнър – основни тези и полемичност. Връзката държава – образование – национално съзнание като важен акцент в тезата на Гелнър. - 2

2

11.

„Сблъсъкът на цивилизациите” на С. Хънтингтън – позиции и предизвикателства.

2

12.

Отношението религиозна идентификация – национална идентификация.

2

13.

Конструирането на Изтока и Запада като културни понятия. Българската национална идентификация и клишето за кръстопътната култура.

2

14.

„Позитивният” и „негативният” мит за българското (върху материали от българската литература)

2

15.

Интелигенция, нация, национализъм.

2

 

 

Форми и методи на оценяване:

Изготвяне на курсова работа и събеседване.    

 

Литература:

 

Андерсън, Бенедикт. Въобразените общности. С., Критика и хуманизъм, 1998.

Аретов, Николай. Българското възраждане и Европа. Кралица Маб, С., 2003.

Аретов, Николай. Национална митология и национална литература. С., Кралица Маб, 2006.

Аретов, Николай, Николай Чернокожев. Българска литература ХVІІІ – ХІХ век. Опит за история. С., Анубис, 2006.

Асман, Ян. Културната памет. С., Планета 3, 2002.

Атанасов , Владимир и Николай Чернокожев. Българската литература – диалогични прочити. С., ИК „Фенея”, 1998.

Балакришнан, Г. Националното въображение – Литературата, С., 2003. кн. 17-18

Балкански идентичности. С. Институт за изследване на интеграцията, 2001.

Балкански идентичности. Ч.2 С. Институт за изследване на интеграцията, 2002.

Балкански идентичности в българската култура. С. Кралица Маб, 2003.

Бенхабиб, Шийла. Конструиране на аза. С., 2001.

Боров , Цветан (Тодоров). Фейлетоните на Алеко Константинов. – Език и литература. 1996. кн. 3-4

Българска възрожденска интелигенция. Съст. Николай Генчев, Красимира Даскалова. С., Д-р Петър Берон, 1988.

Бъргър , Питър, Томас Лукман. Социалното конструиране на действителността. С., Критика и хуманизъм, 1996

Вебер, Макс. Генезис на западния рационализъм. С. Критика и хуманизъм, 2001.

Вебер, Макс. Протестантската етика и духът на капитализма. С. Просвета, 2004.

Вебер, Макс и Ернст Трьолч. Протестантска култура и модерна епоха. С. Просвета, 2006.

Гаврилова, Райна. Колелото на живота. (Всекидневието на българския възрожденски град) С. УИ „Св. Кл. Охридски”, 1999.

Гандев, Христо. От народност към нация. С., Наука и изкуство, 1988.

Гелнър, Ърнест. Нации и национализъм. С., Университетско изд. „Св. Кл. Охридски”, 1999.

Генчев, Николай. Социално-психологически типове в българската история. С., Септември, 1987.

Да мислим другото – образи, стереотипи, кризи ХVІІІ-ХІХ век. С. Кралица Маб, 2001.

Данова, Надя . Константин Георгиев Фотинов. С. БАН, 1994.

Дичев, Ивайло. От принадлежност към идентичност. С. ЛИК, 2002.

Елиас, Норберт. Към социогенезиса на понятията цивилизация и култура. В: Идеи в културологията. Т. 2,С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1993.

Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. С., Наука и изкуство. 1996.

Защо сме такива? С. Просвета, 1994.

Идентичности. С., Международен център по проблемите на малцинствата и малцинствените взаимодействия, 1995.

Каравелов, Любен. Събрани съчинения в дванайсет тома. С. Български писател, 1979 - 1990

Кирова, Милена. Сънят на медуза: към психоанализа на българската литература. С.УИ „Св. Кл. Охридски”, 1995.

Кьосев, Александър. Списъци на отсъстващото. В: Кризата на литературното наследство. С., ИК „Александър Панов”, 1998.

Литературата. кн. 17-18. Тема на броя: Национализмите. 2003

Модерността – вчера и днес. С. Кралица Маб, 2003.

Неделчева, Таня. Идентичност и време. С., Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004.

Пелева, Инна. Тялото на национализма. С. Кралица Маб, 1998.

Пелева, Инна. Идеологът на нацията. Думи за Вазов. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1994.

Ренан, Е. Що е нация? – Литературата, с., 2003. кн.17 – 18

Саид, Едуард. Ориентализмът. С., Кралица Маб, 1999.

Смит, Антъни. Националната идентичност. С., Кралица Маб, 2000.

Стефанова, Малина. Национална идентичност. С., Издателско ателие А6, 2000.

Стойчева, Татяна. Български идентичности и европейски хоризонти. 1870-1912. С. ИК „Изток Запад”, 2007.

Страшимирова, Светла. Българинът пред прага на новото време. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1992.

Текст и смисъл. Литературни анализи. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1992.

Улф, Лари. Изобретяването на Източна Европа. С., Кралица Маб, 2004.

Фридман, Лорънс. Хоризонталното общество. С., Весела Люцканова, 2002.

Хабермас, Юрген. Философският дискурс на модерността. Плевен, ИК „Еа”, 1999.

Хобсбом, Ерик. Нации и национализъм от 1780 до днес. С., Обсидиан, 1996.

Хол, Стюарт. Етническа принадлежност: идентичност и различие – Литературата, С., 2003. кн. 17-18

Шпет, Густав. Феноменология и етническа психология. С., ИК „КК” 2003.

Bagehot, W. Physics and Politics. London, 1987.

Bernstein, Richard. Are We to be a Nation? Cambridge etc, Harvard Univ. Press, 1987.

Bhabha, Homi.The Location of Culture. London, Routletge, 1993.

Boot, Wayne. D Rhetoric of Irony. Chicago, Chicago University Press, 1974.

Boswell, David, Jessica Evans. (eds.) Representing the Nation. London, Routletge, 1999.

Geary, Patrick. The myth of Nations. Princeton, Princeton Univ. Press, 2002.

Hall, Catherine. Cultures of Empire. Manchester, Manchester University Press, 2000.

Hall, Stuart. Cultural Identity and Diaspora. In: Identity, Community, Culture, Difference. London, 1990.

Hutchinson, John and Anthony Smith eds. Ethnicity. Oxford, Oxford Univ. Press, 1996.

Hutchinson, John and Anthony Smith eds. Nationalism. Oxford, Oxford Univ. Press, 1994.

Kertzer, David and Dominique Arel (eds). Census and Identity. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2002.

Kohn, Hans. The Idea of Nationalism. Second ed., New York, Collier – Macmilanq 1967.

Pecora, Vincent (ed.) Nations and Identities. Oxford etc., Blackwell, 2001.

Poole, Ross. Nation and Identity. London, Routletge, 1999.

Seton-Watson, Hugh. Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Bouldler, Colo. Westview Press, 1977.

Smith, Anthony. Chosen Peoples. New York etc., Oxford Univ. Press, 2003.

Smith, Anthony. Nationalism and Modernism. London etc., 2000.

Young, Robert. White Mythologies. London, Routledge, 1990