Литература и медийни дискурси

 

Доц. д-р Тодор Христов

 

Курсът запознава студентите с една от най-жизнените съвременни теоретични дисциплини – медийната теория. Подложени на обстоен анализ са преплитанията между литература и медии и начините, по които то влияе върху съвременното писане, върху начините на четене и жанровете на съвременната литература. Курсът изгражда у студентите умения да мислят критично медийната среда на литературата и киното, политическите и икономическите стратегии, формиращи тази среда, както и обвързаността на литературните, филмовите и академичните институции с медийните технологии. Отделено е особено внимание на прилагането на изучаваните теоретични модели към анализ на конкретни случаи на взаимодействие между литературни и филмови текстове.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Въведение

2

2.

Капитал и публичност

2

3.

Културната индустрия

2

4.

Технокапитализмът

2

5.

Художествената творба и нейните копия

2

6.

Спектакли и симулакруми

2

7.

Модели на комуникация

2

8.

Комуникация и хегемония

2

9.

Интерпелацията

2

10.

Кодиране, декодиране, метакодиране

2

11.

Субкултура и стил на живот

2

12.

Практики на себе си

2

13.

Четене на телевизия

2

14.

Потребителски тактики

2

15.

Дискурсивни мрежи

2

 

Форми и методи на оценяване:

Оценката от курса се формира въз основа на следните показатели: 50% устен изпит; 30% курсова работа; 20% участие в курса.

 

 

Литература:

 

Бенямин, В. 2000. Озарения. София: Критика и хуманизъм

Бодрийар, Ж. 1996. Към критика на политическата икономия на знака. София: Критика и хуманизъм

Бодрийар, Ж. 1995. Илюзията за края или стачката на събитията. София: Критика и хуманизъм

Маклуън, М., Е. Маклуън. 1995. Закони на медиите. София: УИ “св. Климент Охридски”

Хоркхаймер, М., Адорно, Т. 1999. Диалектика на Просвещението. София: Гал-Ико

Христов, Т. 2012. Истината на конспиративните теории, или президентът и извънземните. Семинар БГ 7 http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/

Христов, Т. 2011. Публикуването в интернет и отвличането на авторското право. Семинар_БГ 6

Христов, Т. 2011. Цената на публичността: Протестите срещу генно модифицираните организми и производството на новини. В: Дичев, И., Спасов, О. (ред.) 2011. Нови медии и нови форми на мобилизация. София: Ciela 187-214

Христов, Т. 2010. Съпротивата като лукс: Субкултури, идентичност и практики на себе си. Семинар_БГ 2010 3 http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=75

Христов, Т. 2010. Индустриализиране на свободата. Критика и хуманизъм 2010 34.4: 191-198

Христов, Т. 2008. Цифровите неравенства. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157

Baudrillard, J. 2000. The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers. Verso: London

Baudrillard, J. 1995. The Gulf War Never Happened. Polity Press: Oxford

Baudrillard, J. 1994. Simulacra and Simulation. Michigan UP: Ann Arbor

Baudrillard, J. 1993. Symbolic Exchange and Death. Sage: London

Baudrillard, J. 1985. The Masses: The Implosion of the Social in the Media. New Literary History 16.3: 577-89Durham, M., D. Kellner. (eds.) 2001. Media and Cultural Studies: Keyworks. Blackwell

Debray, R. 1996. Media Manifestos: On the Technological Transmission of Cultural Forms. London: Verso

Hardt, M., A. Negri. 2000. Empire. Harvard UP

Hesmondhalgh, D. 2002. The Cultural Industries. London: Sage

Kellner, D. 2003. Media Spectacle. Routledge

Kellner, D. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. Routledge

Kittler, F. 1999. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford UP

Kittler, F. 1997. Literature, Media, Information Systems. Routledge

Kittler, F. 1990. Discourse Networks 1800 / 1900. Stanford UP

Landow, G. 2006. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalisation. Baltimore: Johns Hopkins UP

Lash, S, J. Urry. 1994. Economies of signs and space. London: Sage