Писане на рецензия

 

Доц. д-р Бойко Пенчев

 

Курсът има практическа насоченост и предлагана студентите необходимите знания и умения, нужни при писането на рецензии за периодичния печат. Учебното съдържание е разделено на два дяла: рецензии за художествена и нехудожествена литература. Студентите се запознават с основните типове рецензии, както и с типовете периодични издания и съответно разликите в типа рецензии, публикувани на техните страници. Разглежда се въпроса за публиката, към която е адресирана рецензията, връзката между езика на рецензията и очакваната аудитория. Писането на рецензия се анализира в три аспекта: информативен, интерпретативен и оценъчен. В хода на обучението студентите изпълняват подготвителни писмени задачи (събиране на информация за книгата и автора, изготвяне на сюжетно резюме и др.), след което започват да пишат рецензии, които се обсъждат и анализират. За цялото обучение студентите трябва да напишан минимум 4 рецензии, като последната от които се оценява като курсова работа и формира крайната оценка

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Типове рецензии и типове периодични издания

 

2

2-3

Информативен, интерпретативен и оценъчен аспект на рецензентската дейност. Обсъждане на екземпларни текстове.

4

4.

Рецензия за нехудожествена книга. Извличане на информация.

 

2

5-6

Композиционна структура на рецензията. Обсъждане на екземпларни текстове

4

7.

Обсъждане на студентски рецензии

2

8.

Рецензия за литературоведски книги и хуманитаристика.

2

9.

Обсъждане на студентски рецензии

2

10.

Литературната рецензия. Проблеми на интерпретацията и оценката.

 

2

11.

Обсъждане на студентски рецензии

2

12-13.

Рецензията: език и стил

 

4

14.

Обсъждане на студентски рецензии

2

15.

Литература, издателства, пазар.

2

 

Форми и методи на оценяване:

Курсова работа

    

Литература:

 

Тишева, Йовка, Мавродиева, Иванка. Академичната комуникация. С., 2010

Book reviewing : a guide to writing book reviews for newspapers, magazines, radio, and television. Boston. The Writer, 1978

Drewry, John. Writing Book Reviews. Boston: The Writer, 1974.

Teitelbaum, Harry. How to Write Book Reports. New York: Monarch Press, 1975.

 

Learn how to write a review of literature. At:

http://writing.wisc.edu/Handbook/ReviewofLiterature.html

Miller, Walter James. How to write book reports : -- analyzing and evaluating fiction, drama, poetry, and non-fiction New York. Arco Pub., 1984.