Старобългарска агиография

 

30 ч. лекции, МП „Старобългаристика” и „Опазване на българското културно наследство”

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

 

Целта на курса е да задълбочи знанията на студентите по Старобългарска литература, като се фокусира върху агиографията - основен дял на средновековната словесност. Интердисциплинарният подход, който разглежда повествованията (жития на светците, разкази за чудеса и пренасяне на мощи) в исторически, литературно-теоретичен, богословски, социо-културен аспект полага проблематиката в различни дискурсивни полета и спомага за по-доброто разбиране на текстовете, за социалната и културна среда, в която възникват и битуват те.

През IX в., когато възниква старобългарската литература, във византийската книжнина – основен извор и вдъхновение на българските книжовници - агиографските жанрови форми вече имат стабилизирана структура. Кои са продуктивните модели за старобългарската агиография и защо? Кои са предпочитаните жанрове? Има ли доминиращи християнски образи и такива, които остават непознати в житийната ни книжнина? Кои/какви са героите на агиографските повествования? Кои са българските светци и какво е важно да знаем за тях? На тези и на редица други въпроси ще бъдат търсени отговори посредством прочит на избрани с оглед проблематиката на курса произведения. Част от старобългарските жития (като житията на светите братя и техните ученици, например), макар да остават извън задължителните четива, ще бъдат привличани за съпоставка.

 

Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Култът към светците и формирането на агиографските жанрове.

2

2.

Светецът и неговите роли. Мъченик и изповедник.

2

3.

Мъченическият етос: Разказ за зографските мъченици; Мъчение на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак

2

4.

Софийските новомъченици – Георги Нови и Никола Нови

 

5.

Аскетическият етос: Иван Рилски, Гаврийл Лесновски, Йоаким Осоговски, Прохор Пшински

2

6.

Иван Рилски: история и мит в повествованията за светеца

2

7.

Режими на анахореза - от раннохристиянското отшелничество до източноправославния исихазъм. Житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец

2

8.

Светецът архиерей I: Патриарх Евтимий (образи на светостта в Похвално слово за Евтимий Търновски от Григорий Цамблак ).

2

9.

Светецът архиерей II: Житие и Похвално слово за митрополит Петър от Митрополит Киприан

2

10.

Антиеретически дискурси в агиографията (Житие на Иларион Мъгленски и Похвално слово за Йоан Поливотски от Евтимий Търновски)

2

11.

Божиите невести – Житие на Петка Търновска, Житие на Филотея Темнишка, Похвално слово за великомъченица Неделя от Евтимий Търновски

2

12.

Петка Търновска – небесна покровителка на българското царството

2

13.

Християнският владетел - Похвално слово за Константин и Елена от Евтимий Търновски

2

14.

Исторически наратив и идеологеми на светостта - Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и Житие на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки

2

15.

Обобщение

2

 

Форми и методи на оценяване:

Комплексно оценяване въз основа на: текуща оценка от подготвени по време на семестъра презентации и участия в дискусиите и оценка на курсов проект (работа).

 

Основни текстове за обсъждане:

Разказ за зографските мъченици;

Мъчение на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак

Мъчение на Георги Нови Софийски от поп Пейо

Мъчение на Никола Нови Софийски от Матей Граматик

Житие на Иван Рилски (народно)

Житие на Иван Рилски от Евтимий

Житие на Иван Рилски от Георги Скилица

Житие с малка похвала на Иван Рилски от Димитър Кантакузин

Житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец

Похвално слово за Евтимий Търновски от Григорий Цамблак

Житие и Похвално слово за митрополит Петър от Митрополит Киприан

Житие на Иларион Мъгленски от Евтимий Търновски

Похвално слово за Йоан Поливотски от Евтимий Търновски

Житие на Петка Търновска от Евтимий Търновски

Житие на Филотея от Евтимий Търновски

Похвално слово за Филотея от Йоасаф Бдински

Похвално слово за великомъченица Неделя от Евтимий Търновски

Похвално слово за Константин и Елена от Евтимий Търновски

Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак

Житие на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки

 

Препоръчителна литература:

Атанасова, Д. Мъченици, текстове, контексти. С., 2008.

Атанасова, Д. Чети-минеят и практиките на четене през славянското средновековие. – В: Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима. Зборник избраних радова. 5. Међународна хиландарска конференциjа. Књига прва. / Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. Selected Proceedings. 5th International Hilandar Conference. Volume one. Београд/ Columbus, 2006, 119-124.

Браун, П. Култът към светците. Възход и функции на латинското християнство. С., 2000.

Дончева-Панайотова, Н. Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприян. - T ърновска книжовна школа. Т.2. 1989, с. 143 - 155;

Джамбелука-Коссова, А.Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. Семантични нива и херменевтика. – Търновска книжовна школа. Т. 5, С., 1994, 93-107.

Иванова, Кл.Житията в старата българска литература. – В: Стара българска литература. Т. 4, С, 1986, 5-34.

Иванова, Кл. Най-старото житие на св. Иван Рилски и неговите литературни паралели. В: Медиевистика и литературна антропология. С., 1998, 37-47.

Иванова, Кл. Патриарх Евтимий Търновски. С., 1986.

Иванова, Кл. Житието на Петка Търновска от Патриарх Евтимий (източници и текстологични бележки). – Старобълграска литература 8 , 1980, 13-31.

Иванова, Кл. Литературни наблюдения върху две похвални слова от Евтимий Търновски. - Старобългарска литература, 1983, 14. с.25-36;

Иванова, Кл. Византийските източници на Похвалата за Константин и Елена от Евтимий Търновски. - Старобългарска литература, 1981, 10. с.3-15

Измирлиева, В. Една гледна точка към понятието “жанр” в старобългаристиката. – СЛ, 25-26, 1991, 29-37.

Лотман, Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

Станчев, Кр. Поетика на старобългарската литература. С., 1982.

Станчев, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. С., 1982. (Второ издание С., 1995).

Aigrain, R. L’hagiographie. Ses sources - Ses méthodes. Son histoire. Paris, 1953 (фототипно изд. Bruxelles, 2000).

Altman, Ch. F. Two types of Opposition and the Structure of Latin Saints’ Lives. – MedHum. 6, (Medieval Hagiography and Romance), 1975, 1-11.

Delehaye, H. The Legends of the Saints: An Introduction to Hagiography. Crawford 1907.

At: http://www.fordham.edu/halsall/basis/delehaye-legends.html

Delehaye, H. Les origines du culte des martyrs. Deuxième edition revue. Bruxelles, 1933. (= Subsidia Hagiographica, 20).

Delehaye, H. Les passiones des martyrs et les genres littéraires. Bruxelles, 1921 (2nd ed. Bruxelles, 1966).

Delehaye, H. Hagiography. – The Catholic Encyclopedia. At: http://www.newadvent.org/cathen/04583a.htm

Delooz, P. Towords a Sociological Study of Canonized Sainthood. – In: Sints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983, 189-212.

Elliott A. G. Roads to Paradise. Reading the Lives of the Early Saints. Hanover – London, 1987.

Hägg, T. The Novel in Antiquity. Berkeley: California. 1983.

Ingham, N. W. Genre Characteristics of the Kievan Lives of Princes in Slavic and European Perspective. – In: American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. September 1983, Kiev. 2. Literature, Poetics, History. Columbus, 1983. 223-237.

Ingham, N. W. Genre-theory and Old Russian Literature. – SEEJ, 31, 1987, 2, 234-245.

Ingham, N. W. Narative Mode and Literary Kind in Old Russian: Some Theses. – Im: Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen (Zweite Berliner Fachtagung 1984). Wiesbaden 1987. 173-184.

Krumbacher, K. The History of Byzantine Literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453). Translated by David Jenkins and David Bachrach. University of Notre Dame, 2001.

Lifshitz, F. Beyond Positivism and Genre: ‘Hagiographical’ Texts as Historical Narrative. – Viator, 25, 1994, 95–113.

Patlagean, E. Ancient Byzantine Hagiography and Social History. – In: Saints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983. 101-122.

Philippart, G. Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologies. Des mot et des concepts. – In: Hagiographica (Rivista della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo), 1, 1994, 1-16.

Thomson, Fr. Thomson, F. J. Gregory Tsamblak: The Man and The Myths. – Slavica Gandensia, 25, 1998.

 

Христоматии, съдържащи преводи на новобългарски на средновековни агиографски творби:

  • Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.
  • Жени светици в Източното православие. С., 1995.,
  • Заветът на св. Иван Рилски. С., 1990.
  • Константин Костенечки. Съчинения, Съст. А.-М. Тотоманова, София, 1993;