Специфика на жанровия език в литературата и киното

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. дфн Боян Биолчев

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с правилата и особеностите на творческия процес при преобразуването на литературното произведение във филмово. Ще бъдат анализирани спецификите на повествователни литературни жанрове, най-непосредствено свързани с киното и съответно елементите на драматургичната структура и изграждането на филмовото повествование и действие. Студентите се запознават и с правилата на сценарното писане.

В практическия дял на курса студентите гледат и анализират филми по литературни произведения, след което изпълняват конкретни задачи. Всеки студент разработва и представя свой курсов проект.

Очаквани резултати:

Усещане за спецификата на творческия процес, в който литературата се
визуализира, а киното се стреми към нейната психологическа и емоционална
обемност. Ясна представа за филмовото строителство и технологии на кадрово
и епизодно мислене.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Специфика на литературното повествование

2

2.

Особености на филмовата драматургия

2

3.

Жанрът в литературата и в киното

2

4.

Филмовият сценарий – между литературата и киното

2

5.

Историческо развитие на филмовите изразни средства с оглед на писането на сценарий

2

6.

Основни структурни съставки на филмовия разказ

2

7.

Основни градивни единици на сценария – сцена и епизод

2

8.

Етапи в изграждането на един сценарий

2

9.

Филмовият сюжет и видове филмово повествование

2

10.

Драматургичният конфликт – композиционна структура и жанрови видоизменения

2

11.

Време и място на филмовото действие

2

12.

Жанрът и изграждането на идентичност на персонажите

2

13.

Главни и второстепенни персонажи във филма

2

14.

Речта на персонажите – реплика, диалог, глас зад кадър, вътрешен монолог

2

15.

Пътят на готовия сценарий към екрана

2

 

Изпит

 

Изпитът е в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състои в написване на курсова работа, свързана с учебния план на курса и отговаряща на определени изисквания. На устния изпит всеки студент представя своята разработка по установен ред пред преподавателя и колегите си, които могат да участват в нейното обсъждане.

 

Библиография

  1. Семерджиев, Станислав. Кратка история на световната киносценаристика. Том 1. София: Интерпрес, 1994
  2. Фийлд, Сид. Киносценарият. Основи на киносценаристиката. София: Колибри, 2016
  3. Христова, Светла. Да напишем киносценарий (Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията). София: НБУ, 2003