Естетика на движещия се образ

Едносеместриален курс

Преподавател: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева

 

Анотация на учебната дисциплина:

Учебната дисциплина „Естетика на движещия се образ“ дава основни знания за природата на изкуството на движещото се изображение, което включва киното, телевизионното изкуство и всички съвременни художествени форми, формиращи се въз основа на движещи се образи, независимо от начина им на генериране, от материалните им носители и от методите им на разпространение. Поради иманентната технологична предпоставеност на това изкуство, естетическите му принципи се разглеждат и изясняват във връзка с динамиката на технологичното развитие. Курсът е фокусиран върху изясняване на основните понятия, на ключовите естетически принципи на формиране и функциониране на художествения образ на екрана и на схващанията на класическите автори-теоретици. Важен акцент в него са и естетическите рефлексии към най-новите му развития в контекста на дигиталната епоха. 

Очаквани резултати:

Магистрантите придобиват основни знания за ключовите понятия и художествени  принципи на изкуството на екрана и се запознават със значимите теоретични възгледи за формирането на киноезика и функционирането на екранните произведения.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Изкуството в епохата на техническата възпроизводимост. Възгледите на Валтер Бенямин

2 л. + 2 упр.

2.

Киното като техногенно, звукозримо и синтетично изкуство

2 л. + 2 упр.

3.

Двойствената природа на екранния образ – 1. Фотографичност. Андре Базен. Ролан Барт. Сюзън Зонтаг.

2 л. + 2 упр.

4.

Двойствената природа на екранния образ – 2. Монтаж и теории за монтажа. Видове монтаж. Д. У. Грифит – паралелният  монтаж като наративна техника. Схващанията на Сергей Айзенщайн – вертикален, асоциативен и звукозрим монтаж 

2 л. + 2 упр.

5.

Развитие на филмовата естетика през немия период на киното

2 л. + 2 упр.

6.

Елементи на филмовия образ в епохата на звуковото кино. Ролята на звука и цвета.

2 л. + 2 упр.

7.

Достоверност и условност на екранния образ

2 л. + 2 упр.

8.

Филмовият хронотроп. Възгледите на Бахтин и развитието на кинотеорията

2 л. + 2 упр.

9.

Създаване на екранна реалност

2 л. + 2 упр.

10.

Изграждане на екранен наратив. Видове филмови наративи

2 л. + 2 упр.

11.

Видове кино – игрално, документално и анимационно. Жанрове и жанрови разновидности в киното

2 л. + 2 упр.

12.

Телвизионно изкуство и ефект на присъствие

2 л. + 2 упр.

13.

Документалност и реализъм на екрана. Дзига Вертов, Джон Грирсън, Рудолф Арнхайм, Андре Базен

2 л. + 2 упр.

14.

Образ-движение и образ-време. Жил Дельоз

2 л. + 2 упр.

15.

Дигиталният екран – нови медии и екранен език. Лев Манович.

2 л. + 2 упр.

 

Конспект за изпит

Според темите, посочени като учебно съдържание. Изпитът е писмен и се състои в анализ на филм, който се прожектира в деня на изпита.

 

Библиография

 1. * * * Из историята на филмовата мисъл от Луи Люмиер до Кристиан Мец. Антология. Част I. С.: Наука и изкуство, 1986
 2. * * * Из историята на филмовата мисъл от Луи Люмиер до Кристиан Мец. Антология. Част II. С.: Наука и изкуство, 1988
 3. * * * Киното в процеса на глобализация С.: Валентин Траянов, 2003
 4. * * * Дигиталният екран С.: Валентин Траянов, 2004
 5. * * * „Старо“ кино - нови медии – „нови“ зрители С.: Валентин Траянов, 2005
 6. Айзенщайн, С. М. Избрани произведения в три тома. С.: Наука и изкуство, 1971-1973
 7. Айзенщайн, С. М.. Монтажът. С. Изток-Запад, 2012
 8. Арнхайм, Рудолф. Киното като изкуство. Студии и статии. С.: Наука и изкуство, 1989
 9. Балаж, Бела. Избрани произведения. С.: Наука и изкуство, 1988
 10. Барт, Ролан. Въображението на знака. С.: Народна култура, 1991
 11. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Европейско кино – глобално и локално. София: РИВА, 2013.
 12. Герчева, Красимира. Естетика на анимационния филм. С.: Наука и изкуство, 1979
 13. Дамянов, Марин. Психоанализа и кинодраматургия. С.: Action, 2008
 14. Димитрова, Мая. Авторското кино С.: Институт за изкуствознание, 1995
 15. Игнатовски, Владимир. Картини от светлина. Теория на нямото кино (1895-1930). С.: Валентин Траянов, 2008
 16. Игнатовски, Владимир. Копие или модел / изразните средства на нямото кино. С.: Аскони-издат, 2009
 17. Игнатовски, Владимир. Как попкорнът измести фъстъците. С.: Рива, 2011
 18. Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. С.: Наука и изкуство, 1991
 19. Крумов, Красимир. Поетика на киното. С.: АГАТА-А, 2013
 20. Манов, Божидар. Теория на киноизображението. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1996
 21. Манов, Божидар. Дигиталната стихия. С.: Титра, 2003
 22. Манов, Божидар. Еволюция на екранното изображение. С.: Аскони-издат, 2004
 23. Маринчевска, Надежда. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. С.: Титра, 2005
 24. Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. С.: Титра, 2015.
 25. Милев, Неделчо. Теория за елементите на киното. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1998
 26. Милев, Неделчо. Теория на киното. Информатични и психоаналитични измерения. С.: Аскони-издат, 2005
 27. Милев, Неделчо. Специална теория на киното. Историческа поетика. С.: Колибри, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2006
 28. Омон, Жак; Мишел Мари. Теоретичен и критически речник на киното. С.: Колибри, 2009
 29. Стоева, Емилия. Визуалният брак между електронното и фотохимичното кино. С.: Action, 2009
 30. Bazin, André. Qu'est-ce que le cinéma? (В превод на всякакъв достъпен език)
 31. Deleuze, Gilles. Cinéma I: L'image-mouvement (1983). Cinéma II: L'image-temps (1985). (В превод на всякакъв достъпен език)
 32. Tarkovsky, Andrey. Sculpting in time. University of Texas Press, 1987. [Tarkowskij, Andrej: Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des Films. Ullstein Verlag, Frankfurt am Main, Berlin 1984.] [Текстове на руски в сайта за Тарковски. Достъпен и на английски език.]