Новият роман – кинематографични аспекти и филмови адаптации

Едносеместриален курс

 

Преподавател: доц. д-р Рени Йотова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Предложеният курс се вписва в модула “Литература и кино: филмовата адаптация” и е посветен на интереса, който представителите на френския Нов роман (Ален Роб-Грийе, Маргьорит Дюрас) проявяват към киното, пишейки сценарии за филми, създаващи съвместни творби с видни режисьори като Ален Рене.

Новият роман се ражда във Франция в средата на 50-те години на XX век. Определян от Ролан Барт като “школата на погледа” той измества акцента в повествованието от разказване към показване. Бащата на Новия роман Ален-Роб Грийе е и кинорежисьор, автор на сценария на един от особено известните филми на френската “нова вълна” – “Миналата година в Мариенбад”. Настоящият курс ще разглежда именно връзката между Новия роман и Новата вълна в киното, основавайки се на теоретичните разработки на Дельоз, посветени на образа.

Очаквани резултати:

Добро познаване на основните произведения и особености на Новия роман и новата вълна във френското кино и на тяхната значимост в литературния и филмовия процес, както и в по-общия социален и интелектуален контекст във Франция и Европа през 60-те години на 20 век. Умения за тяхното съпоставително разглеждане и анализиране.

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Теория на Новия роман.

2

2.

Време и пространство в Новия роман.

2

3.

Феноменология на образа в Новия роман. Похвати на описанието.

2

4.

Представата за движение в литературната фикция и в киното.

2

5.

Филмов кадър и литературна сцена.

2

6.

Образ-движение и образ-време в теорията на Дельоз.

2

7.

Типология и топология на образите във филмите на Ален-Роб Грийе.

2

8.

Геометричното пространство във филмите на Ален Роб-Грийе.

2

9.

 Тялото във филмите на Маргьорит Дюрас.

2

10.

Гласът в романите и филмите на Маргьорит Дюрас.

2

11.

Рецепцията на Новия роман и на Новата вълна в киното във Франция и в България.

2

12.

Агота Кристоф: многопластова и объркваща реалност.

2

13.

Жорж Перек: художествените каталози.

2

14.

Клод Симон: кинематографични аспекти в „Път през Фландрия“.

2

15.

Мишел Бютор: пространство-време в „Изменение“.

2

 

Семинарни занятия

Тема:

Хорариум

1.

„Миналата година в Мариенбад” от Ален Роб-Грийе и филмът на Ален Рене

3

2.

„Любовникът” от Маргарит Дюрас и филмът на Жан-Жак Ано

3

3.

„Хирошима, моя любов” от Маргьорит Дюрас и филмът на Ален Рене

3

4.

 „Голямата тетрадка” от Агота Кристоф и филмът на Янош Сас

2

5.

 „Път през Фландрия” от Клод Симон.

2

6.

 „Изменение” от Мишел Бютор и филмът на Мишел Ворм.

2

 

Изпит

Изпитът е в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състои в написване на курсова работа, свързана с учебния план на курса и отговаряща на определени изисквания. На устния изпит всеки студент представя своята разработка по установен ред пред преподавателя и колегите си, които могат да участват в нейното обсъждане.

 

Библиография

Първична литература

 1. Роб-Грийе, Ален,Миналата година в Мариенбад, преводач Ерма Гечева, изд. Народна Култура, 1985.
 2. Дюрас, Маргьорит,Любовникът, преводач Силвия Вагенщайн, София: Медиум 999 ; Иван Вазов, 1992.
 3. Дюрас, Маргьорит,Хирошима, моя любов – постановка в театрална работилница Сфумато, есен 2008.
 4. Кристоф, Агота,Голямата тетрадка, преводач Росица Ташева, Колибри, 1994.
 5. Сарот, Натали,Употребата на словото, преводач Ерма Гечева, Народна Култура, София, 1981.
 6. Симон, Клод,Трамваят, преводач Светломира Димитрова, София, изд. Фама, 2009.
 7. Симон, Клод,Път през Фландрия, преводач Стефан Тафров, София, Народна култура, 1989.
 8. Бютор, Мишел,Изменение, преводач Силвия Вагенщайн, София, изд. Колибри, 1999.
 9. Перек, Жорж,Спящият човек, превод Дияна Марчева, София, изд. Леге Артис, 2000.
 10. Перек, Жорж,Животът, начин на употреба, превод Бояна Петрова, Народна култура, 1980.

 

Вторична литература

 1. Барт, Ролан: "Въображението на знака"; "Не съществува "Школа Роб-Грийе", Народна Култура, София, 1991.
 2. Барт, Ролан: «Нулева степен на почерка ; Митологии», Прев. от фр. Асен Чаушев и др. ; Предг. Стоян Атанасов. - София : ИК Колибри, 2004.
 3. Башлар, Гастон, «Поетика на пространството. Съкровената необятност”. София, 1988.
 4. Бланшо, Морис, «Литературното пространство», Прев. от фр. Весела Антонова, ЛИК, София, 2000.
 5. Женет, Жерар, Фигури : Из Фигури I, II, III / Жерар Женет ; Състав., прев. Миряна Янакиева. - София : Фигура, 2001.
 6. Йотова, Рени, “Слово и мълчание в творчеството на Клод Симон”, Словото класическо и ново, Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии, 2010, ISBN : 978-954-07-2525-3, с. 300-305.
 7. Йотова, Рени, “Идентичността на пишещия Аз в романите на Дюрас”, Идентичности, Отражения, Игри, Юбилеен сборник в чест на проф.дфн. Симеон Хаджикосев, Университетско Издателство “Св. Климент Охридски”, 2004, ISBN 954-07-1883-X, с. 76-81.
 8. Йотова, Рени, “Стратегии на автора като воайор.”, Летература, No 21/ 1999, ISSN 1310-6988.
 9. Йотова, Рени, “Кой говори в Новия Роман?” - Литературен вестник, ISSN 1310-9561, ноември 1998.
 10. Кръстева, Юлия: Черно слънце : Депресия и меланхолия / Юлия Кръстева ; Прев. [от фр.] Елияна Райчева. - София : ГАЛ-ИКО, 1999.
 11. Рикьор, Пол, Прочити / Пол Рикьор ; Състав. Владимир Градев ; Прев. от фр. Ирена Кръстева, Атанас Желев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996.
 12. Хусерл: "Идеята за феноменологията", Евразия-Абагар, София Плевен, 1991.
 13. Сарот Натали "Ерата на подозрението : Есета за романа /; Прев. от фр. Славянка Мундрова. - София : Глория Мунди, 1998.
 14. Стамболова, Албена, «Боледуване в смъртта», Психоаналитичен прочит на един текст от Маргьорит Дюрас, Гражданско дружество Критика, София, 2004.
 15. ALLEMAND Roger-Michel, Le Nouveau Roman, Ellipses, 1996.
 16. ASTIER Pierre, A.G., La crise du roman français et le nouveau réalisme, Les Nouvelles Éditions Debresse, Paris, 1968.
 17. BARILLI Renato, Nouveau roman: aboutissement du roman phénoménologique ou nouvelle aventure romanesque?, in Nouveau Roman: hier, aujourd’hui (I), U.G.E., 1972.
 18. BERNAL Olga, Alain Robbe-Grillet: le roman de l’absence, Gallimard, 1964.
 19. BERTRAND Michel, Langue romanesque et parole scripturale, essai sur Claude Simon, PUF, 1987.
 20. DÄLLENBACH Lucien, Le récit spéculaire, Éditions du Seuil, 1977.
 21. DÄLLENBACH, DRAGONETTI, RAILLARD et STAROBINSKI, Sur Claude Simon, Minuit, 1987.
 22. DELEUZE GILLES, L’image-mouvement, Les Editions de Minuit, 1983.
 23. DELEUZE GILLES, L’image-temps, Les Editions de Minuit, 1985.
 24. DUGAST-PORTES Francine, Le Nouveau Roman, Nathan, 2001.
 25. GOLDMANN Lucien, Pour une sociologie du roman, Gallimard, 1964.
 26. HAMON Philippe, Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette, 1981.
 27. HUSSERL Edmund, L’Origine de la géométrie, PUF, 1962.
 28. JANVIER Ludovic, Une parole exigeante. Le Nouveau Roman, Minuit, 1964.
 29. LEENHARDT Jacques, Lecture politique du roman. « La Jalousie » d’Alain-Robbe Grillet, Minuit, « Critique », 1973.
 30. LEROY Claude, Le Mythe de la passante, PUF, 1999.
 31. LYOTARD Jean-François, La Phénoménologie, Presses Universitaires de France, 1954.
 32. PIERROT Jean, Nathalie Sarraute, José Corti, 1990.
 33. RICARDOU Jean, Le Nouveau Roman, Seuil, 1973.
 34. RICARDOU Jean, Pour une théorie du nouveau roman, Editions du Seuil, 1971.
 35. RICARDOU Jean, Problèmes du nouveau roman, Seuil, 1967.
 36. ROBBE-GRILLET Alain, Pour un Nouveau Roman, Les Editions de Minuit, 1963.
 37. SARTRE Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature?, Gallimard, 1964.
 38. SIMON Claude, La Fiction mot à mot, Colloque de Cerisy, in « Nouveau Roman : hier, aujourd’hui, II, U.G.E., 1972.
 39. SIMON Claude, Discours de Stockholm, Editions de Minuit, 1986.
 40. WOLF Nelly, Une littérature sans histoire, Essai sur le Nouveau Roman, Droz, 1995.
 41. YOTOVA Rennie, Jeux de constructions. Poétique de la géométrie dans le Nouveau Roman, l’Harmattan, 2006.