Дигитална култура

Едносеместриален курс

 

Преподавател: доц. д-р Александра Главанакова

Анотация на учебната дисциплина:

Дисциплината „Дигитална култура“ запознава студентите с въпросите как виртуалното пространство с неговите технологични и комуникационни особености влияе върху културата на ежедневието, а също и върху пораждането, разпространението и ползването на различни културни форми. В курса се разискват проблеми, свързани с дигитализацията и глобализацията, киберпространството като утопия и дистопия, постчовешките теории за еволюцията на човека и културната среда със специален фокус върху метаморфозите на човешкото тяло. Предмет на занятията са и трансформациите на литература в частност и на текста изобщо в киберпространството и свързаните с това промени в процесите на четене, учене, преподаване и грамотност. В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за анализ на конкретни образци от киберпространството, за прилагане в собствени разработки и изследвания по зададените теми.

В курса на обучение по дисциплината „Дигитална култура“ са предвидени устни дискусии и писмени задания по разглежданите теми, които формират текущия контрол. Студентите представят свои разработки под формата на курсова работа и устна презентация в края на обучението. Тези разработки служат за форма на заключителен контрол.

Предварителни изисквания:

- Владеене на английски език на ниво В2 от общоевропейската езикова рамка, тъй като курсът се води на английски език.

- Основни компютърни умения за работа с текстообработващи програми, с онлайн ресурси и в платформата за дистанционно обучение Мудъл.

Очаквани резултати:

- развиване на умения за критическо мислене с прилагане на личния ежедневен опит на студентите редом с извършване на проучвания и събиране на данни от киберпространството с оглед изследването на връзката интернет, дигитализация, киберпространство и общата културна среда

- формиране на основни познания в областта на дигиталната медийна теория и култура

- предлагане на различни методологии за анализ на дигиталната култура

- развиване на уменията на студентите за критически анализ на основните културни и социални  въпроси породени от Интернет и новите дигитални технологии, особено по отношение на тяхната социална роля, както и във формирането на грамотността, на променящия се облик на образованието и текста в днешното общество

- ангажиране на студентите с активно участие във виртуалната размяна на информация

 - добиване на опит в разработки на различни по вид и съдържание научни текстове: есе, доклад, научен проект, устна презентация.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Културни метаморфози: дигитализация и глобализация

2+2

2.

Киберпространството: ренесанс на утопията.

2+2

3.

Техноутопия и киберпънк литература: Уилям Гибсън, Пат Кадиган, Маргарет Атууд.

2+2

4.

Нова медийна теория: Маршал Маклуън, Лев Манович, Джей Болтър.

2+2

5.

Постчовешкото реконструиране на  идентичността: Ханс Моравич, Стеларк, Дон Ихде, Катрин Хейлс

2+2

6.

Корпус: тялото в киберпространството. Киборги и чудовища: литература Дона Харауей, Мери Шели “Франкенщайн”, Шели Джаксън.

2+2

7.

Джендър, раси, етнос, класи в киберпространството. Киборги и чудовища: филми “Блейд Ранър”, “Терминаторът”, “Матрицата”, “Двестагодишния човек”, “Аз, робота”.

2+2

8.

Общности и общуване в киберпространството

2+2

9.

Игровата култура в киберпространството

2+2

10.

Виртуалната реалност като паноптикум

2+2

11.

Субкултури и нет активизъм

2+2

12.

Виртуално пространство: образование и грамотност

2+2

13.

Реконфигурация на текста: кибертекст

2+2

14.

Автор, съавторство, авторско право и кибертекст

2+2

15.

Постоянната променлива: читателят и кибертекста

2+2

 

 

Конспект за изпит

 

Въпрос

1.

Културни метаморфози: дигитализация и глобализация

2.

Киберпространството: ренесанс на утопията

3.

Нова медийна теория

4.

Теория за постчовешкото и идентичност

5.

Тялото в киберпространството – киборгизация и роботизация

6.

Общности и общуване в киберпространството

7.

Игровата култура в киберпространството

8.

Автор и читател, съавторство и авторско право в интернет

9.

Субкултури и нет активизъм

10.

Образование и грамотност в дигиталното общество

 

Библиография

Основна:

Bell, David and Barbara M. Kennedy (eds). The Cybercultures Reader. Routledge, 2000

Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1991.

Haraway, Donna. The Haraway Reader. Routhledge, 2004.

Landow, George. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, Johns Hopkins Press, 2005

Spiller, Neil (ed). Cyber_Reader. Critical Writings for the Digital Era. Phaidon Press, 2002.

Wardrip-Fruin, Noah and Pat Harrigan (eds). New Media as Story, Performance, and Game. MIT Press, 2004.

Допълнителна:

Badmington, Neil (ed). Posthumanism. Palgrave, 2000.

Bolter, Jay David and Grusin, Richard. Remediation: Understanding New Media. MIT Press, 1999.

Continuum: Journal of Media and Culture Studies http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1030-4312&linktype=1

Ctheory.net http://www.ctheory.net/home.aspx

Dichtung Digital http://www.dichtung-digital.de/

Hyperrhiz. New Media Cultures http://www.hyperrhiz.net/

Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future. Picador, 2002.

Journal of Evolution and Technology http://jetpress.org/

Landow, George. Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Johns Hopkins Press, 1992.

Levinson, Paul. Digital McLuhan. A Guide to the Information Millenium. Routhledge, 1999.

Manovich, Lev. The Language of New Media, MIT Press, 2001.

Ong, Walter. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Routhledge, 2002 (1982).

Scharff, Robert C. & Dusek, Val, Philosophy of Technology: The Technological Condition: An Anthology, Oxford: Blackwell, 2003.

Siemens, Ray & Susan Schreibman, eds. A Companion to Digital Literary Studies. Oxford: Blackwell, 2008.  http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/

Snyder, Ilana (ed). Page to Screen: Taking Literacy into the Electronic Age. Routledge, 1997

Taylor, Mark and Esa Saarinen. Imagologies. Media Philosophy. Routledge, 1994.

Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Touchstone, 1997.Wolfe, Cary. What is Posthumanism? University Of Minnesota Press, 2009.