Филмов анализ и филмова критика

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева

 

Анотация на учебната дисциплина:

Дисциплината е ориентирана преди всичко към създаване на практически умения за работа върху конкретни филмови текстове с цел критическото им осмисляне. На базата на практически занятия, магистрантите усвояват основните принципи на писането на критически текстове за кино, запознават се с традиционно утвърдените  жанрови форми на критическо писане за кино и със спецификите на филмовата критика в дигиталната епоха.

Очаквани резултати:

Да бъдат усвоени основни умения за аналитично осмисляне на филмовите текстове и за критическо писане в областта на киното.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Въведение във филмовия анализ – основни принципи

2

2.

Структурообразуващи елементи на филма

2

3.

Образ и значение в киното

2

4.

Подходи към филмовия текст 1 – теория за режисьора автор. Авторско кино и авторска кино критика

2

5.

Подходи към филмовия текст 2 – семиотика и структурализъм

2

6.

Подходи към филмовия текст 3 – кино и психоанализа

2

7.

Форма, стил и идеология на филмовото произведение

2

8.

Видове филмов наратив – линеен, нелинеен, елиптичен и др. и техното дешифриране

2

9.

Видове кино (игрално, документално, анимационно и хибридно) и съответстващите им критически подходи

2

10.

Филмови и телевизионни жанрове и методи за интерпретацията им

2

11.

Жанрова специфика и критически подходи към жанровото кино

2

12.

Специфики на серийното повествование

2

13.

Интертекстуалност на екрана и интертекстуални критически интерпретации

2

14.

Съвременни форми на филмова критика – онлайн списания, блогове, професионални критически сайтове, мета сайтове, IMDb.

2

15.

Аудиовизуални форми на филмова критика в дигитална среда. Онлайн персонализирана видео критика

2

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Анализ на визуалните елементи (композиция на кадъра, план, ракурс, цветово решение и т.н.) на филм по избор

2

2.

Анализ на звуковата на партитура на филм по избор

2

3.

Критически интерпретации на различни наративни техники във филма

2

4.

Дискусия върху класически български филм, напр. „Крадецът на праскови“, „Козият рог“ (1972), „Мъжки времена“ и др.

2

5.

Самостоятелен анализ на филм по избор

2

6.

Критически интерпретации на авторски филм по избор. Идентифициране на авторски стил

2

7.

Опит за семиотичен или психоаналитичен анализ (по избор) на игрален или анимационен филм

2

8.

Критическа интерпретация на документален филм

2

9.

Критическа интерпретация на анимационен филм

2

10.

Анализ на жанров филм по избор

2

11.

Критическа дискусия върху актуален телевизионен сериал въз основа на предварително написан текст

2

12.

Анализ на интертекстуални връзки в група филми от различни епохи, от различни жанрове и т.н.

2

13.

Обсъждане на обзорни текстове за актуално филмово събитие, напр. София Филм Фест, Киномания и др.

2

14.

Обсъждане на студентски текстове (напр. режисьорски портрет), създадени изцяло въз основа на информация от интернет

2

15.

Мини сценарий за аудиовизуална критическа презентация онлайн

2

 

Изпит

Изпитът е писмен и се състои в критически анализ на филм, който се прожектира на място, от гледна точка на темите, застъпени в учебния план.

 

Библиография

 1. Балаж, Бела. Избрани произведения. С.: Наука и изкуство, 1988
 2. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Европейско кино – глобално и локално. София: РИВА, 2013.
 3. Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино. С, Наука и изкуство, 1972
 4. Найденова, Вера. Керваните на киното пътуват. С, 1978.
 5. Найденова, Вера. Съвременният киносвят. С, 2004
 6. Найденова, Вера. Българско кино: По следите на личния опит. С, 2013.
 7. Bazin, André. Qu'est-ce que le cinéma? (В превод на всякакъв достъпен език)
 8. Benshof, Harry. Film and Television Analysis. An Introduction to Methods, Theories and Approaches, Routledge, 2016
 9. Bisoni, Claudio. La critica cinematografica: Metodo, storia e structura, Bologna: Archetipolibri, 2006.
 10. Bordwell, David and Kristin Thomson. Minding Movies: Observations on the Art, Craft, and Business of Filmmaking. Chicago University Press, 2011.
 11. Carroll, Noel. On Criticism. New York: Routledge, 2011.
 12. Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? The Screen Arts in the Digital Age. Elsaesser, Thomas and Kay Hoffmann (eds.), Amsterdam University Press, 1998
 13. Ebert, Roger. Awake in the Dark: The Best of Roger Ebert. University of Chicago Press, 2006.
 14. Film Criticism in the Digital Age. Mattias Frey and Cecilia Sayad (ed.), Rutgers University Press, 2015.
 15. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Leo Braudy and Marshall Cohen (eds.), New York, Oxford University Press, 1999.
 16. Hoberman, J. Film After Film: Or What Became of 21st Century Cinema?. London: Verso, 2012
 17. Inventing Film Studies. Grieveson, Lee and Haidee Wasson (eds.) Durham, NC: Duke University Press, 2008
 18. Monaco, James. How to Read a Film. Oxford University Press, 2009.
 19. Post-Theory: Reconstructing Film Studies. Bordwell, David and Kristin Thomson (eds.), University of Wisconsin Press, 1996
 20. The Language and Style of Film Criticism. Clayton, Alex and Andrew Klevan (eds.) London: Routledge, 2011.