Критическа теория на медиите

Едносеместриален курс

 

Преподавател:  доц. д-р Тодор Христов

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с една от най-жизнените съвременни теоретични дисциплини – медийната теория. Подложени на обстоен анализ са преплитанията между литература, кино и медии и начините, по които то влияе върху съвременното писане, върху начините на четене и жанровете на съвременното кино и литература, както и върху политическите и икономическите стратегии, формиращи техните рамки. Отделено е особено внимание на прилагането на изучаваните теоретични модели към анализ на конкретни случаи на взаимодействие между литературни и филмови текстове.

 

Предварителни изисквания:

Базови познания по теория на литературата и умения за анализ на литературен текст.

 

Очаквани резултати:

Курсът ще изгради у студентите умения да мислят критично медийната среда на литературата и киното, политическите и икономическите стратегии, формиращи тази среда, както и обвързаността на литературните, филмовите и академичните институции с медийните технологии.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Въведение

2 ч. л. + 1 ч. упр.

2

Капитал и публичност

2 ч. л. + 1 ч. упр.

3

Културната индустрия

2 ч. л. + 1 ч. упр.

4

Технокапитализмът

2 ч. л. + 1 ч. упр.

5

Художествената творба и нейните копия

2 ч. л. + 1 ч. упр.

6

Спектакли и симулакруми

2 ч. л. + 1 ч. упр.

7

Модели на комуникация

2 ч. л. + 1 ч. упр.

8

Комуникация и хегемония

2 ч. л. + 1 ч. упр.

9

Интерпелацията

2 ч. л. + 1 ч. упр.

10

Кодиране, декодиране, метакодиране

2 ч. л. + 1 ч. упр.

11

Субкултура и стил на живот

2 ч. л. + 1 ч. упр.

12

Практики на себе си

2 ч. л. + 1 ч. упр.

13

Четене на телевизия

2 ч. л. + 1 ч. упр.

14

Потребителски тактики

2 ч. л. + 1 ч. упр.

15

Дискурсивни мрежи

2 ч. л. + 1 ч. упр.

 

Конспект за изпит

Въпрос

1

Капитал и публичност

2

Културната индустрия

3

Технокапитализмът

4

Художествената творба и нейните копия

5

Спектакли и симулакруми

6

Модели на комуникация

7

Комуникация и хегемония

8

Интерпелацията

9

Кодиране, декодиране, метакодиране

10

Субкултура и стил на живот

11

Практики на себе си

12

Четене на телевизия

13

Потребителски тактики

14

Дискурсивни мрежи

 

Библиография

Основна:

 1. Бенямин, В. 2000. Озарения. София: Критика и хуманизъм
 2. Бодрийар, Ж. 1996. Към критика на политическата икономия на знака. София: Критика и хуманизъм
 3. Бодрийар, Ж. 1995. Илюзията за края или стачката на събитията. София: Критика и хуманизъм
 4. Дичев, И., О. Спасов (съст.) 2009. Новите млади и новите медии. София: Отворено общество
 5. Маклуън, М., Е. Маклуън. 1995. Закони на медиите. София: УИ “св. Климент Охридски”
 6. Попова, С. 2011. Социално време и медиен разказ. София: ЛИК
 7. Хоркхаймер, М., Адорно, Т. 1999. Диалектика на Просвещението. София: Гал-Ико
 8. Balnaves, M., S. Doland, B. Shoesmith. 2009. Media theories and approaches: a global perspective. London: Macmillan
 9. Baran, S., D. Davis. 2011. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. New York: Cengage
 10. Baudrillard, J. 2000. The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers. Verso: London
 11. Baudrillard, J. 1995. The Gulf War Never Happened. Polity Press: Oxford
 12. Baudrillard, J. 1994. Simulacra and Simulation. Michigan UP: Ann Arbor
 13. Baudrillard, J. 1993. Symbolic Exchange and Death. Sage: London
 14. Baudrillard, J. 1985. The Masses: The Implosion of the Social in the Media. New Literary History 16.3: 577-89Durham, M., D. Kellner. (eds.) 2001. Media and Cultural Studies: Keyworks. Blackwell
 15. Biagi, S. 2011. Media Impact: An Introduction to Mass Media. New York: Cengage
 16. Boltansky, L. 2014. Mysteries and Conspiracies. Oxford: Polity
 17. Darnton, R. 2010. Poetry and Police. Harvard UP
 18. Debray, R. 1996. Media Manifestos: On the Technological Transmission of Cultural Forms. London: Verso
 19. Hardt, M., A. Negri. 2000. Empire. Harvard UP
 20. Hesmondhalgh, D. 2002. The Cultural Industries. London: Sage
 21. Holt, J., A. Perren. 2011. Media Industries: History, Theory, and Method. New York: Wiley
 22. Kellner, D. 2003. Media Spectacle. Routledge
 23. Kellner, D. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. Routledge
 24. Kittler, F. 1999. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford UP
 25. Kittler, F. 1997. Literature, Media, Information Systems. Routledge
 26. Kittler, F. 1990. Discourse Networks 1800 / 1900. Stanford UP
 27. Landow, G. 2006. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalisation. Baltimore: Johns Hopkins UP
 28. Lash, S, J. Urry. 1994. Economies of signs and space. London: Sage
 29. Sparks, G. (ed.) 2012. Media Effects Research: A Basic Overview. New York: Cengage
 30. Williams, K. 2010. Understanding Media Theory. London: Hodder Education
 31. Winthrop-Young, G. 2011. Kittler and the Media. New York: Polity

 

Допълнителна:

 1. Дичев, И., О. Спасов (съст.) 2011. Нови медии – нови форми на мобилизация. София: Отворено общество
 2. Кирова, М., К. Славова. 2010. Идентичности в преход: род, медии и популярна култура в България. София: Полис
 3. Лозанов, Г., О. Спасов (съст.) 2011. Медиите и политиката. София: Медийна демокрация
 4. Лозанов, Г., Л. Деянова, О. Спасов (съст.) 2000. Медии и предход. София: Център за развитие на медиите
 5. Христов, Т. Несериозна религия: Джедаизмът като режим на респонсибилизиране. Семинар БГ 2017: 14
 6. Христов, Т. 2017. Неврастения и несправедливост. Littera et Lingua 1
 7. Христов, Т. 2015. Просвещаване на земеделеца. В: Лилова, Д. (ред.) Природни науки, технологии и социални светове. (Рива: София)
 8. Христов, Т. 2014. Да покажеш справедливост: Супергероите като политически ресурс. Пирон 7
 9. Христов, Т. 2012. Истината на конспиративните теории, или президентът и извънземните. Семинар БГ 7 http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/
 10. Христов, Т. 2011. Публикуването в интернет и отвличането на авторското право. Семинар_БГ 6
 11. Христов, Т. 2011. Цената на публичността: Протестите срещу генно модифицираните организми и производството на новини. В: Дичев, И., Спасов, О. (ред.) 2011. Нови медии и нови форми на мобилизация. София: Ciela 187-214
 12. Христов, Т. 2010. Съпротивата като лукс: Субкултури, идентичност и практики на себе си. Семинар_БГ 2010 3 http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=75
 13. Христов, Т. 2010. Индустриализиране на свободата. Критика и хуманизъм 2010 34.4: 191-198
 14. Христов, Т. 2008. Цифровите неравенства. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157