Факултетна процедура за  проверка на оригиналността на дипломни работи

Изпитна сесия: юли 2020 г.

 

Съгласно ректорска заповед 19-336 от 18.07.2019 г. от учебната 2019/20 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ започва задължителна проверка за оригиналност на подлежащите на защита дипломни работи. Механизмът на проверката е подробно описан в утвърдена от Ректора Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за  електронно обучение приставка.

Във Факултета по славянски филологии конкретното осъществяване на процедурата за изпитната сесия през м.юли 2020 ще протече по следния начин.

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

  1. Ръководителите на дипломни работи уведомяват ктедрения ръководител за дипломантите, които ще защитават през юлската сесия. Катедрените ръководители изготвят списък на защитаващите, включващ име, имейл и научен ръководител също с имейл за кореспонденция. Катедрените ръководителите изпращат списъка на оторизираното лице. Срок: 10 юни
  2. Оторизираното за специалността/програмата лице създава пространството за съответната защита (курс в Мудъл). Той информира по имейл дипломантите и им изпраща връзка към курса, в който трябва да предадат дипломните си работи.

Срок: 11 юни

  1. След получаването на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята дипломна работа в пространството за защита (в Мудъл), след което качва текста на дипломната работа в съответното пространство (курс в Мудъл). Текстът се предава в електронна форма в един от следните формати: ODT (Open Office Document), DOC или DOCX (Microsoft Word).  Срок: 12 – 28 юни

 

Преди да качат текста си, дипломантите трябва да са получили одобрението на научния ръководител, че текстът е готов за защита, т.е. научният ръководител смята, че ако няма данни за плагатство, работата е завършена и тръгва на защита.

  1. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за съвпадения в текста на дипломната работа с текстове от други източници. В резултат от проверката в среда за електронно обучение се генерира Доклад за сходство за всяка дипломна работа, въведена за анализ.
  2. Дипломантът получава достъп до Доклада за сходство и уведомява научния си ръководител за резултата от проверката на авторството. Оторизираното лице изпраща доклада до научния ръководител (по имейл). При заявено желание, докладът може да бъде пратен и на членовете на комисията и рецензента.

Срок: 29 юни

 

На базата на този доклад:

6.1. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход на процедурата за защита.

След вземането на решение от страна на научния ръководител за даване на ход на дипломната работа за защита, дипломантът предава представения вече в системата вариант на дипломната работа на хартиен и електронен носител.

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.

Дипломната работа и съпътстващите документи се предават на рецензента, като може да му бъде осигурен и достъп до пространството за дипломни защити /в Мудъл/ съгласно решенията на първичното звено. Срок: 30 юни

  • При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита. Дипломантът следва да преработи текста на дипломната си работа за отстраняване на неправомерните съвпадения и да предаде преработената работа за следваща дата за защита, при която се повтаря същата процедура от начало.
  • След успешна защита Декларациите и Становищата на научните ръководители за отделните дипломни работи се събират от председателя на журито и се прилагат към протокола, който отива в отдел „Студенти“.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

София

1.06.2019 г.