МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИСТИЧНИ ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ“,  ПОСВЕТЕНА НА 130-ГОДИШНИНАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 

Международна конференция „Българистични езиковедски четения“ ще се проведе на 19-20 ноември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Събитието, организирано от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии, се провежда в рамките на честването на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“.  Официалното откриване е на 19 ноември 2018 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. Над 100 български и чуждестранни учени от повече от 10 държави ще вземат участие във форума.

 

Докладите са обединени в шест основни тематични направления:

  1. Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията
  2. Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи
  3. Съвременни морфологични и синтактични подходи
  4. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката
  5. Вариантността, нормативността и кодификацията днес
  6. Лингвистични аспекти на превода

 

В рамките на Международната конференция „Българистичните езиковедски четения“ ще се организират и две Кръгли маси:  „Език и превод“ и „Българистиката и езикът на медиите“. В тях участие ще вземат изтъкнати преводачи и изследователи, както и представители на водещите медии в България.

 

Международната конференция е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, дог. № ДПМНФ 01/31 от 19.09.2018 г. и от  СУ „Св. Климент Охридски“, договор 80-10-25/17.04.2018 г.

 

Програма на конференцията