Факултетът по славянски филологии организира

пробен изпит по български език и литература

 

1.март 2020 г. от 9.00 до 13.00 ч. – 4 астрономически часа

Изпитът ще се проведе в 65 аудитория.

 

Такса 50 лв., с ДДС

 

Таксата се превежда по посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ „Св. Климент Охридски“ – ФСФ за кандидатстудентския курс по български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

 

Записване – от 10.02.2020 г. до 26.02.2020 г.

След превеждане на сумата вносната бележка да се представи в стая 230 в Ректората – 10.00 -12.00 ч. и 14.00 - 16.00 ч.

За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 9308-389; 987 10 68