Квалификационна характеристика

 

Докторантското училище на Факултета по славянски филологии е създадено с цел да предложи на докторантите от Факултета (а и от други факултети на СУ) програма с курсове, които да формират специализирани знания и умения, свързани с основни проблеми от научноизследователската област – академичното писане (как се структурира дисертационен труд с всички необходими атрибути, как се презентира успешно научния продукт и др.), изследователските процедури във филологическите науки изобщо и с оглед на образованието, семиотичното мислене като интердисциплинарен модел, актуалните проблеми на най-новата българска литература и писането на рецензия, свързани с нея.

Курсът (в две части) „Електронни ресурси в хуманитаристиката” предлага възможности за придобиване на знания и умения, свързани с методиката за проучване на езика с помощта на корпуси; създаване на специфични съвременни компетентности в областта на високите технологии и изграждане на умения за собствени електронни изследователски модели.

Интересен теоретичен поглед към литературата дава и курсът „Литературна теория на моделите”, свързан с изследвания от последните четири години на международен екип, с цел изграждане на литературоведски и езиковедски модели при заниманието с литературни текстове.

Курсът „Граници в представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни” разглежда процеси, тенденции и образи от  българската литературата, писана между двете световни войни. Фокусът е конструирането на женската идентичност през периода в културен аспект.

Курсът по руски език за научни цели е насочен към докторантите с изявени интереси към овладяването на знания и умения за четене и разбиране на научен текст с цел разширяване на библиографската осведоменост, както и с цел достъп до по-широк масив от научна литература по специализирани теми на дистартационните трудове.

Дисциплините в Докторантското училище са съобразени със съвременните световни образователни тенденции, които изискват от младите учени да притежават както тясно специализирани знания и умения, така и интердисциплинарен поглед при полагането на частния проблем в по-широк културен, философски и социалноисторически контекст. Всички курсове имат за цел да надградят и обогатят познанията на докторантите, като за тази цел не повтарят  курсове от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.