Конспект за държавен изпит

 

ezik istorija

 

ІІ. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

 

  1. Представи за същността на книжовния езикв миналото и сега. Книжовният език като колективно творение. Двуединство на писмена и устна форма на книжовния език в нашето съвремие. Постановки на теорията на книжовните езици относно нормата, кодификацията и функционирането на книжовния език.
  2. Теоретични проблеми, свързани с представите за прекъснатостта или непрекъснатостта в историческото развитие на българския книжовен език. Взаимоотношения между книжовния език и диалекта. Основата, върху която е изграден българският книжовен език. Значение на образованието и институциите за създаването и функционирането на книжовния език.
  3. Книжовноезикови процеси през първата половина на ХІХ век. Изграждане на лексикалната, морфологичната и синтактичната система на българския книжовен език. Роля и значение на черковнославянския и руския език при изграждането на българския книжовен език. Делото на П. Берон, Неофит Рилски и Иван Богоров.
  4. Книжовноезикови процеси от Кримската война до Освобождението. Развитие на граматическата мисъл през Възраждането и значението й в процесите на кодификация. Делото на Г. Кръстевич, Й. Груев, Ив. Момчилов. Ролята на Л. Каравелов, Хр. Ботев, В. Друмев, Д. Чинтулов, П. Р. Славейков за стилистичното обогатяване и обработка на българския книжовен език.
  5. Развитие на книжовния език от Освобождението до Втората световна война. Процеси на книжовноезикова кодификация. Значение на държавността и на институциите за доизграждане и стабилизиране на книжовния език. Развитие на българския книжовен език през втората половина на ХХ век и до днес. Роля и значение на масмедиите, на компютърй и на интернет за състоянието на книжовния език. Проблеми на съвременната кодификация и на книжовноезиковата норма.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1976.

Виденов, М. Българската езикова политика. София, 2004.

Вълчев, Б. Възрожденските граматики на българския език. София, 2008.

История на новобългарския книжовен език. София, 1989.

Първев, Хр. Страници от историята на българския книжовен език. София, 1980.

Първев, Хр. Очерк по история на българската граматика. София, 1975г.

Помагало по история на българския книжовен език. София, 1982.

Русинов, Р. Учебник по история на новобългарския книжовен език. София, 1980.