Общо събрание

 

Уважаеми колеги,

 

В резултат на проведения избор на 29 и 30 октомври 2018 г. за попълване квотата на хабилитираните преподаватели от ФСФ в Общото събрание на СУ бяха избрани следните колеги:

 

проф. Гергана Дачева

доц. Екатерина Търпоманова

проф. Татяна Ангелова

 

Председател на Общото събрание на ФСФ

Доц. Маргарита Младенова

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 14 ноември 2018 г.

aula2

 

До

Членовете
на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Въз основа на чл. 43, т. 1 и 2, от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и с решение на Факултетския съвет от 18.09.2012 г. свиквам от 9.30 ч. на 13 ноември 2012 г. редовното годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии при следния проект за дневен ред:

 1. Гласуване на дневния ред на Общото събрание
 2. Попълване на състава на органите на Общото събрание на Факултета по славянски филологии
 3. Отчет на Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изтеклата година (ноември 2011 – ноември 2012 г.)
 4. Изказвания по отчета на Деканското ръководство
 5. Гласуване на отчета на Деканското ръководство
 6. Попълване на състава на ръководните органи на Факултета по славянски филологии – избори, обявяване на резултатите и при нужда балотаж, след което обявяване на окончателните резултати

 

Заседанието ще се проведе в Аулата на Софийския университет.

Със заповед на Декана 13 ноември 2012 г. е обявен за присъствен, но неучебен ден.

 

Регистрацията ще се проведе от 8.30 до 9.30 часа.

 

Отчетен доклад на деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 07.11.2011– 12.11.2012 г.

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

 

Призовавам Ви да се явите на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии и да се включите активно в работата му.                                                             

проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

София, 22.10.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 10 ноември 2021 г., сряда, от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Проект за дневен ред:

 1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев.
 2. Избор на член на факултетната комисия по атестирането.
 3. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета.
 4. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии.

Регистрацията на членовете на Общото събрание за участие в заседанието ще започне в 9.30 ч. във фоайето пред Аулата.

Присъственото заседание на Общото събрание ще се проведе в съответствие със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

aula-entr

 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ!

 

До

Всички членове на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Напомням Ви, че на 3 ноември 2015 г. (вторник) от 10 ч. ще проведем в Аулата редовното заседание на Общото събрание на нашия факултет. Моля Ви да прегледате отново пълния текст на съобщението, което се намира на сайта. Важно е да имате предвид, че заседанието е изборно – на него ще се избират всички органи на Общото събрание, както и ръководните органи на Факултета:

 1. Мандатна комисия (5 членове)
 2. Комисия по изборите (7 членове)
 3. Комисия по предложенията за ръководни органи (5 членове)
 4. Председател и заместник-председател на Общото събрание
 5. Атестационна комисия (5 или 7 членове – броят се гласува)
 6. Декан на Факултета
 7. Факултетен съвет (досега бяха 32 членове, но броят на новия ФС ще се гласува – между 25 и 35 души)

 

В Деканата има специална папка, в която постъпват предложенията.

Регистрацията започва в 9 ч. Дневният ред е дълъг и е много важно да започнем навреме. Затова Ви моля да подредите ангажиментите си така, че да съберем нужния кворум, колкото се може по-бързо.

 

 

Председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии