Магистърска програма:

ЕЗИК И КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО (ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД)

 

sclupture

Програмата предлага специализирана подготовка по български език посредством лингвистични, социални  и културни дисциплини. Тя е с интердисциплинарен характер и цели осигуряване на теоретични и практически компетенции по език и култура, междукултурни различия и комуникация, което и определя иновативния й и широк хуманитарен профил.

 

Структурата и организацията на програмата е съобразена с утвърдените стандарти по приложна лингвистика от европейските страни, като дава възможност за ценностен прочит на езиковите и на културно-историческите феномени през призмата на собствената идентичност и през диалог с балкански, европейски и глобален цивилизационен концепт.

 

          Програмата е насочена към български и чуждестранни участници с бакалавърска или магистърска степен по:

•  Българска филология

•  Славянска филология

• Специализация „Референт-преводач по български език“, придобита в СУ „Св. Климент Охридски“ по време на обучението в ОКС „Бакалавър“

•  Сертификат за владеене на български език – В 2 или С1 и С2, издаден от СУ „Св. Климент Охридски

 

 

Образователни цели и професионални компетенции

 

Учебен план