ПРОГРАМА

по

Руска културна история (ХІV-ХХІ век)

 

 

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 45 ч. лекции (10 ч. л. + 20 ч. л. + 15 ч. л.); кредити: 3,5

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектори: доц. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Ангелина Вачева, гл.ас. д-р Илиана Чекова-Димитрова (Катедра по руска литература, ФСлФ)

 

 

Анотация

 

Учебната дисциплина “Руска културна история” е задължителна за студентите от магистърската програма и се изучава в рамките на един семестър, 45 ч. лекции. Курсът разглежда ключови етапи, събития, личности в руската култура в няколко последователни периода, започвайки от този на Московска Русия (ХІV-ХVІІ век), преминавайки през периода на Руската империя (ХVІІІ в. - 1917 г.), съветския период 1917-1991 и достигайки до културата на съвременна Русия. Лекционният курс последователно разглежда проблемите на духовната и по-специално на словесната култура във всеки от периодите в сложната мрежа от културни влияния между Изтока и Запада и преходи от езичество към християнство, от християнство към секуларизъм.