ПРОГРАМА

по

Балканите в руската култура

 

 

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 45 ч. лекции (20 ч. л. + 15 ч. л. +10 ч. л.); кредити: 3,5

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектори: доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Румяна Евтимова, гл. ас. д-р Галина Петкова (Катедра по руска литература, ФСлФ)

 

Анотация

 

Предмет на курса са културните и литературните представи за Балканите в Русия през периода XVIII – XXI век, както и мястото на Европейския Югоизток в концепциите на външната политика на страната. Проблемните полета се изясняват във връзка с общоевропейските философски и политически тенденции от епохата на Просвещението до наши дни. Корените на културните и историческите процеси се търсят и на равнище културна и литературна контактология (Средновековие, краят на XVIII – XIX век, руска емиграция в България и на Балканите (1919-1940), социалистически период, съвременни представи).