ПРОГРАМА

по

Руски културни стереотипи, обществени представи, литературни образи

 

 

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 45 ч. л. (15 ч. л. + 30 ч. л.); кредити: 1

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектори: доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Румяна Евтимова (Катедра по руска литература, ФСлФ)

 

 

Анотация

 

Лекционният курс запознава с основни културеми от полето на руската история, философия и литература. Той се гради около характерни проблемни центрове: представата за Русия, развитието на руската идея през ХІХ, ХХ и началото на ХХІ в., образът на руснака и неговата рецепция извън Русия.

 

Дисциплината цели да представи механизмите на формиране на обществени стереотипи и клишета и отражението им в руската литература (от края на ХVІІІ век до днес). Курсът проследява отношението към литературата и периодиката от страна на различни обществени слоеве в Русия: официалната власт, интелигенцията и др. в различен политически и идеологически контекст. Обект на изследване са артикулирани през ХІХ – ХХ в. устойчиви представи, образи на ”свое” и ”чуждо” и тяхната рецепция. Проследяват се и актуалните дискусии по проблема.