ПРОГРАМА

по

История на жените. Жените в руската култура (ХІХ-ХХІ век)

 

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. лекции; кредити: 3 (специалисти); 1,5 (неспециалисти)

Вид дисциплина: избираема

 

Лектор: гл.ас. д-р Галина Петкова (Катедра по руска литература, ФСлФ)

 

Анотация

 

Лекционният курс проблематизира „историята на жените” като изследователско поле, занимаващо се с ролята на жените в световната история и проучванията на женския опит. Опирайки се на методологията на джендърните и женските изследвания, курсът цели да представи репрезентациите на жените в рамките на руския ХІХ век, руския модернизъм, руската емиграция от първата вълна, съветското пространство и постмодерна Русия. Предложената хронология дава възможност да се интерпретират културните конструкти за женствеността през посочените периоди, както и да се представят профили на отделни женски фигури. Търсени акценти в четенията са имиджите и стереотипите, налагани на/възприемани от жените в Русия през посочените периоди; „доброволното” съгласие на жените с „мъжкото господство” и (микро)съпротивите срещу него; женските самоидентификации, символизации и самоизразяване; вписването или не на женското творчество в мъжкия културен/литературен канон и проч.