Студентите и докторантите от Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ по традиция със силно участие в Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив

 

konf1На 17–18 май 2012 г. в град Пловдив се проведе Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Словото – (не)възможната мисия”. Организатори на събитието бяха Съюзът на учените и Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” – гр. Пловдив. Конференцията протече в две направления: „Езикознание” и „Литературознание” и в три секции: студенти (бакалаври и магистри), докторанти и средношколници.

Съвместната работа на преподаватели от различни университети в журитата в двете направления, както и добрата организация от страна на домакинстващия Пловдивски университет дадоха възможност на млади езиковеди и литературоведи от страната и чужбина да представят свои доклади, да получат оценка и насока за своя труд и да обменят идеи помежду си. Бакалаврите, магистрите и докторантите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” заеха своето достойно място сред участниците, а немалко от тях бяха отличени. Избраните от журито текстове ще бъдат публикувани в сборник от конференцията.

 

 Студентите от Факултета по славянски филологии, които взеха участие в направление „Езикознание”, секцияkonf2 „Докторанти”, бяха наградени за смелостта да представят и защитават своите разработки. Това са:

- - Марияна Николова, докторант по история на българския език – Концепция за времето и структура на текста във „Видение Даниилово“ (XIXII век)

- - Полина Николова, докторант по словашки език – Словото – (не)възможната мисия, или как междуезиковата омонимия оставя отпечатък върху комуникативния акт (върху българо-словашки материал)

- - Ивана Давитков, докторант по славянско езикознание – Някои наблюдения върху превода на българските минали времена на сръбски език

   - Надя Хамами, докторант по специалност „Теория на книжовните езици” – Някои форми на дублетност в българската медийна реч

- - Станислава Кънчева, докторант по български език – Корпусни наблюдения върху морфологичната многозначност в българския език

konf3                                                       konf4   

 

           В направление „Езикознание”, секция „Магистри” бяха отличени и наградени следните студенти:

-  Илияна Гегова, магистърска програма по лингвистика – Езикова политика и планиране на българския книжовен език – трета награда в категория „Българистика”

-  Надя Ненкова, магистърска програма по лингвистика – Граматическа доминанта – няколко възможни гледни точки – първа награда в категория „Теоретична лингвистика”

- Валентина Стефанова, магистърска програма по лингвистика – Против маркираността – първа награда в категория „Теоретична лингвистика”

-  Велислава Тодорова, магистърска програма по математика – Категориална граматика – поощрителна награда

            В секцията „Бакалаври” на езиковедския раздел поощтрителна награда взе:

    - Ивелин Димитров, БФ, 2. курс – Колкото до „колкото до”… Предлогът „колкото до” като средство за     организация на тематичната структура на текста

 

Ето и студентите и докторантите, представили свои текстове в раздела по литературознание.

Групата на докторантите бе не само многобройна, но и силна в своите идеи.

 • Богдана Паскалева, докторант по теория на литературата – Към определението за поезия (Въпроси върху „За поетическото изкуство” на Аристотел)
 • Велемира Иванова, докторант по западноевропейска литература – Мечът на Принца или мечът на Търговеца? Унизеният благородник от „Флорентинска трагедия” на Оскар Уайлд
 • Владимир Игнатов, докторант по българска литература от Освобождението до наши дни – В гротескно-абсурдния свят на „Мартина” от Виктор Пасков
 • Гергана Златкова, докторант по западноевропейска литература – Магията в „Думата за Освобождение” на Урсула Ле Гуин
 • Димана Митева, докторант по славянски литератури – Романът „Троянска кобила” на Марина Шур-Пухловски – спомняне против забрава
 • Димитър Бурла, докторант по българска литература – Книги и читатели в текстовете на Алеко Константинов
 • Иван Райчев, докторант по полска литература – „303-та ескадрила” на Аркади Фидлер: фактът през призмата на емоциите
 • Илвие Конедарева, докторант по българска литература – Модуси на преживяване на злото в романа „Наръчник по саморъчни убийства” на Мария Станкова
 • Катерина Кокинова, докторант по славянски литератури – Авторефлексивното слово – (не)възможната мисия
 • Сирма Данова, докторант по българска литература – Подстъпи към антологиите на Пенчо Славейков
 • Трифон Войводов, докторант по славянски фолклор – Персийският принц – между приказния и виртуалния свят
 • Филип Стоилов, докторант по теория и история на литературата – Езикова трансгресия и пропиляване на значения в романа „История на окото” на Жорж Батай
 • Яница Радева, докторант по българска литература – Иван Теофилов – думите, имената и пространството на творбата

konf5

 

В раздел „Литературознание“, секция „Бакалаври“ своите доклади представиха:

 • Анита Бокова, СФ, 4. курс – Езическото начало в християнските празници при българи и чехи
 • Венелин Ковачев, БФ, 4. курс – Сюжетни и идейни равнища в романа на Милен Русков „Възвишение” – втора награда.
 • Вероника Георгиева, БФ, 4. курс – „Моята” Европа в стихосбирката на Амелия Личева „Моите Европи” – трета награда.
 • Галина Калчева, БФ, 4. курс – Образи и типове в „Покерът на темпераментите” – трета награда.
 • Деница Венкова, БФ, 3. курс – (Кръсто)пътят между делата и думите в лириката на Димчо Дебелянов – поощрителна награда.
 • Красимира Иванова, БФ, 4. курс – Женски идеи и мъжки реализации – втора награда.
 • Лидия Кирилова, БФ, 4. курс – Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов – първа награда.
 • Мария Маринова, БФ, 4. курс – Мит и реалност в „Земните градини на Богородица” от Емилия Дворянова – трета награда.
 • Преслава Георгиева, БФ, 4. курс – Слово и кризис по време на Балканските войни (Наблюдения върху драмата „Живият труп” на Грядущий миноносец)
 • Теодора Топузлиева, СФ, 4. курс – Смърт и греховност в „Китка” от К. Я. Ербен - поощрителна награда.
 • Христина Тенчева, БФ, 4курс – Мотивът за апокалипсиса в стихосбирката „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев

В секцията за магистри в раздела по литературознание участва Андриана Спасова, магистърска програма „Изкуства и съвременност на XX и XXI век. Културология” – Играта с болестта: подземната истина („Записки от подземието” – Ф. М. Достоевски).

По време на конференцията красивата възрожденска архитектура на града вдъхновяваше не само участниците, но и журито. То беше стриктно, но добронамерено и благородно в своите препоръки. Предимно научна, атмосферата в Дома на учените беше приятелска и топла. Заслуга за това имат прекрасните домакини, които се погрижиха за удобството на всички.

            Времето, мрачно и дъждовно, не успя да сломи духа на докладчиците, които като истински донкихотовци защитиха своите идеи. И както гласи народната поговорка – „Нека да ни върви по вода” в научната област, която сме избрали.

 

Валентина Стефанова, Магистърска програма по лингвистика

Надя Ненкова, Магистърска програма по лингвистика

Илияна Гегова, Магистърска програма по лингвистика

Венелин Ковачев, Българска филология