проф. дпн Мария Герджикова

Хорариум:
45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

 

Лекционен курс
1. Що е литература? Представяне на разнообразните опити да се дефинира литературата. Обективно ли е понятието „литература”? Вечно и неизменно ли е то?
2. Текст и литературна творба. Разграничение при употребата на тези термини и тяхното използване като теоретични синоними под влияние на литературната семиотика.
3. Теория на четенето като литературен текст. Компоненти на четенето: емоционалност, познание, разбиране.
4. Художественото възприятие като творчески процес.
5. Естетика на въздействието. Въздействието на литературната творба върху възприемател/читател. Как се случва това въздействие – в сферата на когнитивното, на естетическото, на емоционалното и т. н.
6. Тълкуванията на понятията интерпретация и анализ на художествения текст.
Анализът – в едни случаи мислен като ненужен и невъзможен, а в други като теоретично познание и процес на проникване в текста чрез задълбочено познание и на самия себе си.
Интерпретативният подход теоретично предполага включване на извънтекстови фактори в процеса на разбирането на текста. Двете основни направления – първото, основано на разбирането на текста чрез анализ на текстовата организация или чрез привличане на извънтекстови фактори; второто, основано изцяло на читателската интуиция и на уникалността на конкретния прочит.
7. Различни направления и различни теоретични схеми относно възможността за изследване на текста. Представители.
Руски формализъм;
Структурализъм;
Деконструктивизъм;
Психоанализа;
Тематичен анализ;
Аналитична психология;
Митологическа школа;
Херменевтика;
Рецептивна естетика;
„Нова критика”.

8. Ролята на теорията на жанра при четенето на художествен текст.
9. Проследяване на историческото възникване и развитие на жанра – възможност за изясняване на природата на жанра в училище.
10. Естетически, литературни и методически проблеми при изучаване на художествен текст.
Ролята и значението на художествените текстове в училище.
Разширяване на естетическия хоризонт на учениците.
Единство на историческия и логическия подход в познавателния процес по литература.
11. Изучаването на произведенията на световната класика – богата база за съпоставки
– по линията на степените и формите на естетическо съзнание и познание, чрез сравнение между естетическото съзнание през различни епохи;
– съпоставка между отделните литературни школи и направления;
– съпоставка с оглед на проявленията на конкретните естетически категории в различните литератури и епохи;
– съпоставка между вечните образи, между големите литературни типове;
– съпоставка между различните жанрове;
– съпоставка между различните литератури.
12. Приемливите граници на интерпретацията.
Право на собствен прочит;
Опасност от антиисторическо модернизиране;
Исторически, филологически и текстуален коментар;
Естетическа и критическа интерпретация.

Семинарните упражнения се организират около обсъждане на проблемите, които се разглеждат в теоретичния курс и предлагат конкретни възможности за изследване на художествени текстове, включени в учебната програма.
Упражненията дават възможност за диференциация и комбиниране на различните интерпретативни стилове и убедителното им представяне в уроците по литература в средното училище.