проф. д-р Татяна Ангелова


Лекционен курс


Обучение и образование. Релацията езиково обучение и езиково образование. Семантичен обем на понятията. Характеристики на езиковото обучение и на езиковото образование (2 часа)
Конструктивистки подход. Методологически основи на езиковото образование. Философия на образованието. Системноезиково (СЕОБЕ) и комуникативнопрагматично образование по български език (КПОБЕ)
Описания на двата модела образование по български език: системноезиков и комуникативнопрагматичен. Обсъждане на моделите.
Чуждоезиково и родноезиково обучение. Първи и втори език. Билингвизъм и диглосия. Отношение на понятията към  СЕОБЕ и КПОБЕ
Статични аспекти на СЕОБЕ и КПОБЕ. Цели на системноезиковото образование по български език. Цели на комуникативнопрагматичното образование по български език
Съдържание на системноезиковото образование по български език. Съдържание на комуникативнопрагматичното образование по български език
Динамични аспекти на системноезиковото и на комуникативно-прагматичното образование по български език. Технологични аспекти на системноезиковото образование по български език. Технологични аспекти на комуникативнопрагматичното образование по български език.  Информационни и комуникационни технологии в образованието по български език. Избор на методическо решение
Технологични аспекти на системноезиковото образование по български език. Подготовка, изнасяне на урок, анализ на предпочетените методически решения
Технологични аспекти на комуникативнопрагматичното образование по български език. Подготовка, изнасяне на урок, анализ на предпочетените методически решения
Речево поведение на пишещия и на говорещия ученик в СЕОБЕ и КПОБЕ
Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език. Оценяване. Външно и вътрешно оценяване. Критериално и нормативно оценяване. Автентично оценяване. Алтернативно оценяване. Същност и функции на езиковото портфолио. Същност и функции на дидактическия тест по български език  
Оценяване на постиженията на учениците в СЕОБЕ и КПОБЕ. Оценяване на качество на образованието в СЕОБЕ и КПОБЕ: оценяване на учебни програми, на учебници, прилагане на европейски индикатори за качество на образованието  
Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език. Изследователски процедури: текстолингвистичен анализ, дискурсен анализ, контент-анализ, клъстърен анализ, експертна оценка, изследване в действие. Създаване на корпус от ученически текстове като част от националния корпус на българския език. Създаване на база данни за грешки в ученически текстове.
Подготовка на изпитен проект за: урочна статия,  урок, процедура за оценяване, компютърна презентация (постер, транспарантно фолио, power point presentation) Изработване на магистърска теза. Изисквания за оформянето.Избрана библиография:

Ангелова, Т.  Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С. 2005 Второ прераб. и доп. изд.
Ангелова, Т. Конструирование корпуса письменных текстов учеников болгарской средней  школы. Вопросы.Трудности.Решения.http://www.dialog21.ru/Archive/2004/Angelova.htm
Балкански проект за създаване накорпус от текстове. Национален корпус на българския език    http://www.larflast.bas.bg/balric/index/index.htm
Дамянова, А. Диалогът в литературнообразователния дискурс на средното училище.С. 2000
Добрева Е., Ив. Савова Текстолингвистика. Ш. 2000
Корпусна лингвистика и езиково обучение Corpus Linguistics and Language Teaching   www.listserv.linguistlist.org/archives/cllt.html;http://www.linguistlist.org/list-archives.html; www.ruf.rice.edu/~barlow/cllt.html
Кънали 1983: M. Canale From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy. - Language and Communication. Edit. J.C. Richards and R.W. Schmidt, Longman 1983
Петров, А. Овладяване на дискурсни техники в обучението по български език. С. 2002
Янакиев, М.  Креаторите и консуматорите от гледището на семиотиката. В: Анархистът законодател, сб. в чест на 60-годишнината на проф. Н. Георгиев, С. 1997
Byram M., G. Zarate and G. Neuner   Sociocultural competence in language teaching and learning. Studies towards a Common European Framework of reference for language learning and teaching. Council of Europe. 1997
Coulthard, M. (1985), An Introduction to Discourse Analysis: New Edition, London and New York, Longman.
McEnery T. and A. Wilson  Corpuis Linguistics. An Introduction. Edinburg University Press. 2001
ML 1996: Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe, Strasbourg 1996
Sheils, Joe Communication in the modern languages classroom. Council of Europe, Strasbourg, 1998
Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford University Press, 1984