доц. д-р Ангел Петров

Лекционен курс


Същност и функции методическите понятия.
Специфика на методическия анализ.
Алгоритми за методически анализ.
Понятието за методически дискурс.
Типове методически дискурс. Изследвания, учебни програми и указания за учители, учебници и учебни помагала и пр.
Методиката на обучението по български език - наука за начините на възприемане и създаване на методически дискурс.
Дискурсът на методическите изследвания - възникване и еволюция (Ив. Хаджов, Ст. Кабасанов, К. Димчев и др.).
Историята на обучението по български език - поредица от сменящи се фенотипи.
Дискурсът на класическото (традиционно) обучение по български език.
Функционални, съдържателни и технологични характеристики на класическото обучение по български език.
Дискурсът на предкомуникативното обучение по български език.
Функционални, съдържателни и технологични характеристики на предкомуникативното обучение по български език.
Дискурсът на комуникативното обучение по български език.
Функционални, съдържателни и технологични характеристики на комуникативното обучение по български език.

Избрана библиография


Димчев, Кирил. Обучението по български език като система. СИЕЛА, София, 1998 г.
Петров, Ангел. Дискурсният анализ в обучението по български език (5. - 8. клас). Булвест 2000, София, 2000 г.
Петров Ангел. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. Булвест 2000, София, 2002 г.
Петров Ангел. За същността на понятията в методиката на обучението по български език. - Български език и литература, №2, 2004 г., с. 28-47.