Василка Вълова, кинезитерапевт

Предлаганият курс третира интегрираното обучение по български език и литература /БЕЛ/ на ученици със специални нужди в масовото училище.
Посочва основните източници на интегрираното обучение – законодателни текстове, образователни и културни институции, терапевтични и образователни практики. Дава както тяхното описание, така и обяснение за възможностите на приложението им.
За теоретична, фактологична и практическа база на занятията са използвани:
- нормативни документи, касаещи образованието на децата със специални потребности;
-  знания от областта на медицината и психологията;
-  достижения на специалната педагогика
- актуални методологически и методически проблеми в областта на средното образование по български език и литература на учениците със специални нужди.
Курсът няма претенции за изчерпателност, но отговаря на изискването за кратък систематизиран обзор на различни научно-практически дейности, касаещо децата със специални потребности.

Тематичен план

І. Хората с увреждания – част от многообразието на човешката общност
ІІ. Образователна система – първата крачка към интегрирано общество
1. Образователни практики
2. Обсъждане на личен опит на човек с увреждане
ІІІ. Образованието на деца със специални потребности
1. Образованието на ученици с физически увреждания
1.1. Образованието на ученици със заболявания на опорно-двигателния
апарат /ОДА/
1.2.Образованието на ученици със заболявания на ОДА поради заболявания на нервната система
2. Образованието на ученици с хронични заболявания
3. Образованието на ученици с увреден слух
4. Образованието на ученици с нарушено зрение
5. Образованието на ученици с езиково-говорни нарушения
6. Образованието на ученици с умствена изостаналост
7. Образованието на ученици с ДЦП
8. Образованието на ученици с емоционални и поведенчески нарушения
9. Образованието на ученици със специфични нарушения на способността за учене /дислексия/
10. Посещение в масово училище в клас  с ученици със специални нужди.