Литературното изследване

 

Проф. д.ф.н. Александър Панов

 

Целта на семинара е да въведе студентите  в практиката на литературоведското изследване: в методите и техниките на неговото провеждане и успешно осъществяване от оформянето на проблемно поле през събирането и разполагането на материала до писмовната композиция и окончателната редакция на различни по жанр и предназначение литературоведски текстове. По време на семинара всеки студент трябва да представи и защити свои текстове, които ще бъдат детайлно обсъдени. Идеята е да се възпроизведе целия процес от подготовката до защитата на магистърска теза.

 

Цели:
- да изгради у студентите практически умения и навици, необходими за бъдещото им развитие като литературни изследователи;
- да култивира способностите на студентите за построяване и аргументиране на литературоведска теза;
- да запознае студентите с различните литературоведски жанрове, тяхната структура и функции.

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1-2

Граматика на литературоведското писане. Умението да се формулира проблем. 

4

3-4.

Граматика на литературоведското писане. Работа с източниците.

4

5-6.

Обсъждане на студентски текстове

4

7-8.

Анализ и аргументация

4

9-10.

Обсъждане на студентски текстове

4

11-12.

Реторика и/или научна добросъвестност 

4

13-14.

Обсъждане на студентски текстове

4

15.

Избор на тема за дипломна работа

2

 

Форми и методи на оценяване:

Дисциплината завършва с изготвяне на курсова работа по избрана от студента и предварително консултирана тема.

 

Литература:

 

Умберто Еко, "Как се пише дипломна работа", С., 1998
Никола Георгиев, "Анализ на лирическата творба", С., 1984
Никола Георгиев, "Мнения и съмнения.
По дирите на едно литературоведско чергарство", С., 2000
Altick, Richard D., Fenstermaker, John J., The Art of Literary Research, 1992
Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, The Craft of Research (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)
Howard S. Becker, Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You're Doing It (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)
Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers