Сравнително литературознание

 

Проф. д-р Миглена Николчина

 

Курсът разглежда съпоставителността като иманентен аспект на всяка литература. Идентитетът на дадена литература се разкрива като сноп от експлицитни или имплицитни съпоставки. В рамките на курса конкретните проявления на тази конститутивна съпоставителност се изследват на основата на внимателен прочит на някой от големите романи на 20 век (“Доктор Фаустус” на Томас Ман за 2002/03; “Вълшебната планина” на Томас Ман за 2003/04; “Одисей” на Джеймс Джойс за 2004/05; “Играта на стъклени перли” на Херман Хесе за 2005/06).

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Концепции и дефиниции за съпоставителност на литературите.

2

2.

Произход, приемственост и идентичност на литературите.

2

3.

Влияние, диалог, интертекстуалност в литературната творба.

2

4.

Романът на модернизма и мита.

2

5.

Романът на модернизма и античната литература.

2

6.

Романът на модернизма и неговите предходници.

2

7.

Романът на модернизма и неговите съвременници.

2

8.

Романът на модернизма и музиката.

2

9.

Романът на модернизма и изобразителните изкуства.

2

10.

Романът на модернизма и философията.

2

11.

Романът на модернизма и психоанализата.

2

12.

Романът на модернизма и науката.

2

13.

Романът на модернизма и политиката.

2

14.

Новаторство, повторение, баналност в романа на модернизма.

2

15.

Последната епоха на гениите.

 

2

 

 

Форми и методи на оценяване:

Участие в семинарните дискусии, курсова работа.


 

Литература:

 

Димитър Аврамов. Естетика на модерното изкуство. С., 2008.

Цветан Стоянов. Съчинения в два тома. Т.2, С. 1988.

Цветан Тодоров. Красотата ще спаси света. Уайлд, Рилке, Цветаева, С., 2010.

Дарин Тенев. Преразглеждане на кризата на модернизма в светлината на кризата на европейските науки с оглед изясняване ролята на литературата. http://liternet.bg/publish19/d_tenev/prerazglezhdane.htm

Емануил А. Видински. Болест и смърт у Томас Ман и Ярослав Ивашкевич. http://liternet.bg/publish9/eavidinski/bolest.htm

Петя Абрашева. Импресионистични мотиви в творчеството на Марсел Пруст и Вирджиния Улф. http://liternet.bg/publish20/p_abrasheva/impresionistichni.htm

Миглена Николчина. Вдлъбнатото огледало. Аспекти на парачовешкото у Клайст и Рилке, Критика и хуманизъм, кн. 22, 2006, с. 73-92

Миглена Николчина. Символи и листове. Фантазия за една женска транспозиция (“Съответствия” на Бодлер и “Лес” на Дора Габе)”, в А. Личева, К. Протохристова, О. Ковачев (съст.), Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на Симеон Хаджикосев, София: Изд. на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 166-178.