Текстология и критика на текста

 

30 ч. лекции, МП „Старобългаристика” и „Опазване на българското културно наследство”

гл. ас. д-р Анета Димитрова

 

Преди изобретяването на печатарската машина от Гутенберг книгите са се разпространявали чрез преписване и сред случайно запазените до днес наследници на тази практика рядко има два еднакви преписа. Историята на текстовете в гръцките и славянските ръкописи създава трудности, но и крие много възможности за нови открития. Проучването и издаването на гръцките текстове има много дълга и устойчива традиция – от заниманията на филолозите от Александрийската библиотека със съчиненията на Омир през търсенето на „истинската” Библия до Ренесансовите и съвременните принципи за критическо издаване на текстове със сложна история. Славянската текстология е по-млада наука, която цени всеки препис като непосредствен свидетел за историята на един текст. От друга страна, тя споделя част от принципите на класическата критика на текста – стриктната методология, чрез която под напластяванията на вековете се търси оригиналът. Курсът има за цел да запознае студентите с историята на тези традиции и с принципите на критиката на текста и критическите издания, както и да даде основни познания за терминологията и особеностите на славянската текстология.

Лекциите са съпроводени от практически занимания за разчитане на гръцки маюскулни и минускулни ръкописи, нормализиране на графиката на средновековните ръкописи, съпоставка на различни преписи и създаване на стема, сравняване на различни типове издания на средновековни текстове и разчитане на критическия им апарат.

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Текст-критика и текстология – основни понятия и термини. Възстановяването на „оригинала” срещу установяването на историята на текста.

2

2.

Видове издания. Принципи за издаване на стари (антични и средновековни) текстове: най-често използвани символи и съкращения. Предговори към изданията, поредици, съчинения, нормиращи издателските принципи.

2

3.

Кратка история на филологията и критиката на текста. Александрийските филолози и текстът на Омир. Византийската „филология”. Ренесансовите учени и интересът към класическите текстове. Първи издания.

2

4.

История на текста на Библията: Старият завет – еврейското Свето писание, ранни преводи, Септуагинта, мазоретската традиция. Ръкописи, издания.

2

5.

История на текста на Библията: Новият завет – периодът на ранното християнство, установяване на канона, ранни преводи. Редакции, групи ръкописи, най-важни издания.

2

6.

Многовековната работа по издаването на Библията и началата на модерната критика на текста. Отношение на историята на Библията към славянската библейска текстология. Общ поглед, основни проучвания, най-ранните ръкописи и техните издания.

4

7.

Разчитане на критически апарат, тълкуване на разночетенията, установяване на грешки и съзнателни редакторски промени.

4

8.

Значение на грешките за историята на текста. Стема на ръкописите.

4

9.

Проучвания и издания на текстове и ръкописи от византийската епоха. Издирване на оригиналите на старобългарските преводи.

4

10.

Основни понятия по гръцка палеография. Запознаване с маюскулно и минускулно писмо. Правопис, лигатури, съкращения. Разчитане и нормализиране на гръцки ръкописи (практически упражнения по снимки от ръкописи).

4

 

Форми и методи на оценяване:

Курсът по текстология и критика на текста завършва със самостоятелна (курсова) работа – кратка писмена разработка по някоя от практически насочените теми (разчитане на критически апарат от издание, сравнение и коментар на преписи, изготвяне на стема) или по теоретична тема по избор. Оценката се формира въз основа на курсовата работа след устна защита, включваща допълнителни и уточняващи въпроси.

 

Литература:

Жуковская, Л. Текстология и язык древнейших славянских памятников, М., 1976.

Лихачев, Д. Текстология на материале русской литературы X-XVII веков, СПб, 2001 (3 изд.)

Colomp, P. La critique des textes, Strasbourg, 1931.

Griechische Kodikologie und Textüberlieferung, hrsg. von Dieter Harlfinger, Darmstadt, 1980.

Havet, L. Règles pour editions critiques, Paris, 1920.

Kantorowitz, H. Einführung in die Textkritik. Systematische Darstellung der textkritischen Grundsätze für Philologen und Juristen, Leipzig, 1921.

Maas, P. Textkritik, Leipzig, 1957.

Sandys, J. A History of Classical Scholarship, Cambridge, 1903.

Stählin, O. Editionstechnik. Ratschläge für die Anlage textkritischer Ausgaben, Berlin, 1909.

Stegmüller, O. Überlieferungsgeschichte der Bibel. – In: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Bd. 1, Zürich, 1961, 149-206.

Textual criticism. – In: Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan, New York – Oxford, 1991.

Septuaginta, Stuttgart, 2006 (2 ed.) – предговор, както и предговорите към различни критически издания на гръцки класически и средновековни текстове.