Доц. д-р Василка Алексова – стара румънска литература (30 часа лекции и 15 часа упражнения)

Доц. д-р Румяна Л. Станчева – модерна румънска литература (30 часа лекции и 15 часа упражнения);

 

Анотация

 

Лекциите по стара румънска литература целят да запознаят студентите с културния живот в румънските феодални княжества, със силното присъствие на старобългарската културна традиция в тях, с културното общуване на Балканите през ХV - ХVIII в. Те последователно проследяват развитието на литературните жанрове, като се спират на творчеството на най-изявените книжовници.

 

Лекциите по Модерна румънска литература представят на студентите цялостна картина на процесите от началото на ХIХ век до наши дни. Изучават се най-ярките естетическите насоки и литературни средища (списания и литературни кръжоци). Студентите се запознават с писатели от ранга на Михай Еминеску, Йон Лука Караджале, Мирча Елиаде, Ана Бландиана, Мирча Картареску и редица други, повечето от тях превеждани на български език. Правят се сравнения с балкански литературни явления, както и с европейски литературни течения, често служили за подтик на румънските творци – романтизъм, символизъм, сюрреализъм, психологически роман, постмодернизъм.

 

Учебна програма

 

А. Първа част – Стара румънска литература.

 

1. Създаване на румънските феодални княжества и организиране на книжовния живот в тях. Влияние на Търновската книжовна школа. Старият български книжовен език – език на румънската книжнина. Славяно-румънска литература (епоха, видове паметници).

 

2. Религиозна и историческа литература във Влашко и Молдова през ХV и ХVI в. (Филотей, Никодим Тисмански; Григорий Цамблак, Гавриил Урик; молдовски хроники).

 

3. "Поученията на Нягое Басараб към неговия син Теодосие" – значение и варианти на творбата, проблемът за авторството, издания, език и съдържание.

4. Първи писмени паметници на румънски език – ротацизирани текстове; Палия от Оръщие. Въвеждане на книгопечатането (на румънски и на среднобългарски). Делото на дякон Кореси.

 

5. Религиозната литература във Влашко, Молдова и Трансилвания през ХVII и ХVIII в. - Варлаам, Симион Щефан, Дософтей, Букурещката библия от 1688 г., Антим Ивирянул, Дамаскин Ръмничану. Втората половина на ХVIII в. – религиозната книжнина под влияние на Просвещението.

 

6. Историческата литература в румънските земи през ХVII в. и ХVIII в. – Михаил Мокса, мунтенски хроники; молдовски хронисти - Григоре Уреке, Мирон Костин; трансилванският хронист Г. Бранкович; Раду Гречану, Раду Попеску, Константин Кантакузино, Николае Костин, Йон Некулче.

 

7. Апокрифната книжнина през ХVII в. и ХVIII в.

 

8. Творчеството на двама от най-изтъкнатите румънски книжовници от ХVII в. – Удрище Нъстурел и Николае Милеску.

 

9. Димитрие Кантемир – емблематична личност за румънската култура и литература.

 

10. Развитие на поезията през втората половина на ХVIII в. – поетите от рода Въкъреску.

 

11. Ардялската школа – начало на модерната епоха. Принципи, идеи, дейци и произведения.

 

12. “Циганиада” – Йон Будай-Деляну.

 

Тема на упражненията

 

1 Славянската културна традиция в Румъния - дискусия.

2 Четене и анализ на части от румънски хроники на среднобългарски.

3 Превод и анализ на части от румънския вариант на “Поученията на Нягое Басараб към сина му Теодосий”.

4 Особености на езика и стила на първите румънски писмени паметници от ХV І век - анализ на текст.

5 Религиозната литература през ХVІІ в. Превод и анализ на части от “Псалтир в стихове” на Дософтей.

6 Превод и анализ на части от молдовската хроника на Мирон Костин и от Анонимна мунтенска хроника.

7 Превод и анализ на части от “Цветослов на добродетелите” - вариант от ХVІІ в.

8 Димитрие Кантемир - превод и анализ на части от “Описание на Молдова”.

9 Димитрие Кантемир - превод и анализ на части от “Йероглифна история”.

10 Историческата литература през ХVІІІ в. - молдовски текст.

11 Историческата литература през ХVІІІ в. - текст от Влахия.

12 Поетите от рода Въкъреску - мост към модерната поезия.

13 Контролна работа.

14 Арделянска школа - представители, идеи - дискусия.

15 Превод и анализ на части от “Циганиада” - Йон Будай-Деляну.

 

Б. Втора част – Модерна румънска литература, ХIХ –ХХІ в.

 

1. Общ поглед към историята на модерната румънска литература. Румънската литература в балкански и в европейски контекст.

 

2. Национален романтизъм (1830-1860). Европейският романтизъм. Историческата обстановка в румънските земи. Представители на румънския национален романтизъм в княжествата. Първите литературни списания.

 

3. Литературният кръг “Жунимя”. Естетизмът на Титу Майореску и сп. “Конворбир литераре”. Големите румънски класици - Еминеску, Караджале, Славич, Крянга. Други писатели от “Жунимя”. Прояви на синкретични форми между реализъм и романтизъм.

 

4. Румънската литература през последните две десетилетия на ХIХ в. Реакции срещу “Жунимя”: Ал. Мачедонски и пропагандирането на символизма; сп. “Контемпоранул” и тезисната литература.

 

5. Прояви на традиционализъм в румънската литература в началото на ХХ в. Сп. “Вяца ромъняска” и критикът Г. Ибръиляну. Идейна платформа на литературния “семънъторизъм” и Николае Йорга. Драматургията в началото на ХХ в.

 

6. Румънският символизъм. Сходства и различия на румънския и френския символизъм. Идеологическа и естетическа нагласа на румънските символисти. Балканистични паралели.

 

7. Румънската литература в периода между двете световни войни. Критика и литературна история. Поезия - традиционалисти и модернисти. Авангардизмът - списания и представители. Големите поети на междувоенния период - Л. Блага, Т. Аргези, Йон Пилат, Йон Барбу. Романът - особености на романния жанр, естетически и тематични завоевания, представители на традиционния и модерния роман – Михаил Садовяну, Ливиу Ребряну, Камил Петреску, Хортенция Пападат-Бенджеску, Матей Караджале, Панаит Истрати, Мирча Елиаде и др.

 

8. Румънската литература след Втората световна война. Периоди на либерализация. Литературата срещу комунистическия режим. Писатели от поколението на 1980—те години.

 

9. Литературата след 1989 г. Дисидентска и емигрантска литература. Поколението на 2000-та година.

 

(На упражненията се провеждат дискусии върху произведения на посочените автори, преведени на български език)

 

Тема на упражненията Хорариум

 

1 Михай Еминеску, Йон Крянга 1 час

2 Йон Лука Караджале, Йоан Славич 1 час

3 Й. А. Брътеску-Войнещ, Джордже Баковия 1 час

4 Ливиу Ребряну, Х. Пападат-Бенджеску 1 час

5 Камил Петреску, Панаит Истрати 1 час

6 Мирча Елиаде 1 час

7 Михаил Садовяну 1 час

8 Тудор Аргези, Йон Барбу 1 час

9 Лучиан Блага 1 час

10 Джордже Калинеску 1 час

11 Марин Преда 1 час

12 Марин Сореску, Никита Станеску 1 час

13 Мирча Неделчу, Габриела Адамещяну 1 час

14 Мирча Картареску 1 час

15 Ана Бландиана 1 час

 

Подбрана библиография по румънска литература

 

A. I част:

 

Cartojan, N. Istoria litaraturii române vechi. Bucureşti, 1980.

Cartojan, N. Cărţile populare în literatura românească. Vol. I-II. Bucureşti, 1974.

Mihăilă, G. Între orient şi occident. Studii de cultura şi literatura română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea. Bucureşti, 1999.

Mihăilă, G., D. Zamfirescu. Literatura româna veche (1402-1647). Culegere de texte. Vol. I-II. Bucureşti, 1969.

Panaitescu, P. P. La littérature slavo-roumaine des XV-e - XVIII-e ss. et son importance pour l’histoire des litteratures slaves. Praga, 1932.

Piru, Al. Istoria literaturii române. I. Perioada veche. Bucureşti, 1970.

Turdeanu, E. La littérature bulgare au XIV-e s. et sa diffusion dans les pays roumaines. Paris , 1947.

Драгова, Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура (VIII - ХII в.). София, 1992.

Русев, П., А. Давидов. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска литература. София, 1966.

 

Б. II част:

Călinescu , G . Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent . Bucureşti , 1982.

Călinescu , G . Istoria literaturii române . Compendiu. Bucureşti, 1983.

Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. Vol. I-III. Bucureşti, 1975.

Dicţionar de literatura romană. Bucureşti, 1979.

Iorgulescu, M. Scriitori tineri comtemporani. Bucureşti, 1978.

Istoria literaturii române. Studii. Bucureşti, 1979.

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. Bucureşti, 2008.

Ornea, Z. Traditionalism şi modernitate în deceniul al treilea. Bucureşti, 1980.

Scarlat, M. Istoria poeziei românesti. Vol. I-IV. Bucureşti, 1990.

Simion, E. Scriitori români de azi. Vol. I-IV. Bucureşti, 1989.

Siupiur, E. Relaţii literare româno-bulgare în perioada 1878-1918. Bucureşti, 1980.

Кузманова, Антонина, Румяна Л. Станчева, Василка Алексова. Румъния – на една ръка разстояние. София, Изд. “Отворено общество”, 1999.

Литературно-естетически процеси на Балканите. София, 1994.

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури. София, Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004.

Станчева, Р. Л. Модерната румънска поезия в български прочит. София, 1994.

Танцът в балканските литератури. Студии. Съставител Румяна Л. Станчева. София, Изд. Балкани, 2004.