доц. д-р Йовка Тишева

VІ, VІІ сем., 60+30 ч.

Методи на оценяване: текущ контрол (тестове), реферати, финален тест или защита на курсова работа

 

Съдържание на курса
Курсът по съвременен български език запознава студентите от специалност Балканистика с основните характеристики на българската фонетика и с граматиката, която в областта на глагола е една от най-богатите в света. Разглежда се типологичната характеристика на българската граматика, нейните славянски и балкански особености. Специално място се отделя на значението и употребата на морфологичните категории. С оглед на нормативността на българския книжовен език се представят някои трайни развойни тенденции и временни явления в практиката. Теоретичните познания по фонетика и граматика са съчетани с анализ на конкретен езиков материал на упражненията

 

Цели на курса
Курсът Съвременен български език има за цел запознаването на студентите балканисти с особеностите на българската граматика, за да могат пълноценно да ги използват при превод и при други свои дейност като филолози – редактори, издателски работници и др., както и в различни обществени сфери, свързани с все по-динамично развиващите се контакти между балканските страни

 

Програма на курса

1. Българският език – славянски и балкански
2. Обща характеристика на българската фонетична система
3. Система на гласните в СБКЕ
4. Система на съгласните в СБКЕ
5. Съвременни и исторически звукови закони
6. Съвременният български правопис. Отношение между звук и буква
7. Особености на българското ударение
8. Обща семантична, морфологична и синтактична характеристика на частите на речта в българския език
9. Съществително име – видове; морфологични категории; значения
10. Детерминация при имената. Определителен, неопределителен и нулев член. Употреба на членовете в СБЕ
11. Прилагателно име – видове; категории; значения
12. Числително име – видове; морфологични категории
13. Специфика на българската местоименна система. Формални, семантични и синтактични особености на местоименията
14 Лични местоимения - пълните и кратките форми. Възвратно местоимение
15. Притежателни местоимения – форми; значение и употреба. Възвратно притежателно местоимение. Конкуренция с личните притежателни местоимения
16. Показателни местоимения – редове; значение и употреба
17. Въпросителни местоимения. Относителни местоимения. Значение и употреба.
18. Неопределителни местоимения; отрицателни и обобщителни местоимения - значение и употреба
19. Глагол - формални особености и граматически значения
20. Вид на глагола
21. Залог на глагола
22. Наклонение. Модалност и евиденциалност
23. Особености на българските да-, нека-, нека да –форми
24. Българската темпорална система. Отношение между вид и време
25. Нелични глаголни форми – причастия, деепричастие, отглаголни съществителни, съкратен инфинитив
26. Неизменяеми части на речта – наречия, предлози, съюзи, частици, междуметия - значение и употреба
27. Предмет на синтаксиса. Език, реч и речева дейност. Изречение, изказване, речев акт, речева ситуация .
28. Видове изказвания по комуникативна цел: съобщителни, въпросителни, подбудителни, пермисивни, желателни
29. Строеж на простото изречение. Главни и второстепенни части на изречението
30. Сложни изречения - видове

 

Препоръчана литература

БАН. Институт за български език. Граматика на съвременния български език. Том
I . Фонетика,Том II . Морфология, Том II I . Синтаксис, София, 1983.
Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис., София, 1999.
Г. Герджиков. Преизказването в българския език. София, 1984.
Пашов, П., Р. Ницолова (съст.), Помагало по българска морфология. Глагол, София, 1976.
Пашов, П. (съст.), Помагало по българска морфология. Имена. София, 1978.
Ницолова, Р. Българските местоимения . София, 1984.
Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.