гл.ас. д-р Албена Мирчева

VIII сем., 30+15 ч. , завършва с изпит

 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните проблеми на палеобалканистиката като наука, изучаваща древните реликтни езици на Балканския полуостров. В програмата на курса са включени най-съществените характеристики на: предгръцкия лингвистичен пласт, крито-микенските надписи (основно линеар Б), дако-мизийския език, фригийския език, илирийския език и древния македонски език. Акцентът в лекционния курс пада върху представянето на тракийския като един от най-добре засвидетелстваните палеобалкански езици, както и на траките като етнос, духовна и материална култура.
Курсът се изучава един семестър и включва 30 часа лекции и 15 часа семинарни занятия. Разбирането и усвояването на езиковия материал изисква от студентите да имат познания по старогръцки и латински език, както и по съвременните балкански езици. Библиографията към лекционния курс се базира основно на изследванията на нашите изтъкнати учени Вл. Георгиев, Д. Дечев, Ив. Дуриданов, В. Бешевлиев.

 

КОНСПЕКТ ПО ПАЛЕОБАЛКАНСКИ ЕЗИЦИ

1. Палеобалканистиката - наука за палеобалканските езици / ПБЕ/; източници за ПБЕ; проблеми на изучаването на реликтните езици; важни трудове по ПБЕ.

2. Предгръцки и пеласгийски - сведения за пеласгите; предгръцкият лингвистичен пласт - теории; сравнително-историческа фонетика на пеласгийския език.

3. Крито-микенски надписи. Линеар А и В. Характерни особености на крито-микенското койне.

4. Траките - етногеографска ситуация и исторически свидетелства. Преглед на изучаването на тракийския език и неговия произход.

5. Тракийският пантеон. Тълкуване на божеските имена.

6. Тракийска ономастика: местни /географски/ имена/; лични имена; племенни имена.

7. Тракийски надписи. Писмеността от Караново и Градешница.

8. Характеристика на тракийския език: сравнително-историческа фонетика на гласни, полугласни, дифтонги, сонанти и съгласни.

9. Тракийска морфология и словообразуване.

10. Дако-мизийски език - етногеографска и езикова характеристика. Особености на дако-мизийския език спрямо тракийския.; положението му спрямо румънския и албанския.

11. Тракийски и фригийски. Фригийска лексика.

12. Илирийски език - различия между тракийска и илирийска ономастика.

13. Македонски език - глоси, собствени имена, характерни особености.

 

ЛИТЕРАТУРА

Вл. Георгиев - Траките и техният език, С. 1977

Вл. Георгиев - Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М. 1958

Ив. Дуриданов - Езикът на траките, С. 1976

Д Дечев - Характеристика на тракийския език, С.1952

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

Хорариум

1

Отражения на индоевропейските гласни и дифтонги в старогръцки.
Ларингалната теория. Отгласни отношения

4

2

Отражения на индоевропейските сонанти в старогръцки

2

3

Отражение на индоевропейските консонанти в старогръцки. Комбинаторни изменения на съгласните

3

4

Откриване на пеласгийския език. Характеристика на пеласгийския език.

2

5

Характеристика на тракийския език

2

6

Характеристика на дакийскя език

1

7

Характеристика на македонския език

1


Основна литература

Георгиев, В. 1958 Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. Москва.

1977 Траките и техният език. София.

Rix, H. 1976 Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt.