доц. д-р Владимир Жобов

ІІ курс, І семестър
Хорариум: 120+60 ч., завършва с изпит

 

Конспект за изпит

Упътване за анализ на диалектен текст

 

Анотация

Курсът има за цел да даде на студентите теоритични и практически знания за диалектите на българския език. В него се изяснява съдържанието на понятията общонароден език и книжовен език и диалекти (териториални и социални), като прояви на българския език, тяхната същност, произход и закономерностите в развитието им. Структурните особености на българския език и неговите граници се разглеждат и в лингвогеографски аспект.

Разглеждат се принципите за класификация на диалектите и основното диалектно членение на българския език, както и характерните особености на основните диалектни групи; структурните различия между диалектите на всички равнища.

Практическите занятия дават допълнителни знания и са основа за създаване на умения за лингвистичен анализ на диалектен текст и за теренна събирателска работа.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Тема

Наименование на темата

1.

Българската диалектология и нейните задачи. Основни понятия и термини. Териториални и социални диалекти. Диалектологията и другите исторически дисциплини.

2.

Схващания за същността и произхода на диалекта. Книжовният език и диалектите и тяхното развитие. Лингвистична география. Българският диалектен атлас.

3.

Характерни особености на българския език в сравнение с останалите славянски езици. Единство на българския език в неговите диалекти. Граници на българския език.

4.

Класификация на българските диалекти по фонетични, морфологични и лексикални признаци. Основно диалектно членение. Източно и западно наречие. Характерни особености.

5.

Североизточни говори. Мизийски и балкански говори. Граници и вътрешно деление. Характерни особености.

6.

Югоизточни говори. Граници и вътрешно деление. Източно рупски говори. Характерни особености.

7.

Северозападни говори и погранични у-говори. Граници и вътрешно деление. Характерни особености.

8.

Югозападни говори. Граници и характерни особености. Вътрешно деленение. Крайните югозападни български говори в Гърция и Албания.

9.

Българските говори на преселниците извън пределите на България. Говорите на бесарабските. Банатският говор.

10.

Особености на българския диалектен вокализъм. Редукция. Прегласи. Ятов преглас.

11.

Рефлекси на носовите и еровите гласни; рефлекси на * tj, *dj .

12.

Палатални съгласни. Промени на съгласните. Групите ър/ръ и ъл/лъ. Различия в ударението.

13.

Различия в граматичните форми на съществителните имена и глаголите.

14.

Различия при местоименията и детерминативните системи.

15.

Синтактични различия. Типове лексикални различия и словообразователни различия.

 

Библиография:

Стойков, Ст. Българска диалектология.С., 1993.

Помагало по българска диалектология.С., 1984.

Български диалектен атлас. Т. І. С., 1964; Т. ІІ. С., 1966. Т. ІІІ. С., 1975. Т. ІV. С., 1981.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. І-ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика. С., 2001 г.

Иванов, Й. Български диалектен атлас. Българските говори в Егейска Македония. І. Драмско, Сярско, Валовищко и Зиляховско. С., 1986.

Божков, Р., Български диалектен атлас. Северозападни български говори в Царибродско и Босилиградско. С., 1986.

Цонев, Б. Истоия на българския език. Т. ІІІ. 1986.

Трудове по българска диалектология. Кн. 1.- .

Българска диалектология. Проучвания и материали. Кн. 1-.