доц. д-р Ангел Петров

 

Конспект за изпит

 

Анотация

Курсът по методика на обучението по български език има за цел да подготвя студентите за учители по български език в средните училища.

Обучението по методика включва: лекции, наблюдения и анализ на уроци на базови учители, подготовка и изнасяне на стажантски уроци. На лекциите студентите се запознават със същността и функциите на обучението по български език и придобиват умения за прилагане на теоретичните знания в аудиторни условия. Педагогическата практика в училище създава условия за овладяване на професионални умения чрез реално участие в учебния процес.

За бъдещите учители обучението по методика има не само прагматична стойност. Запознаването с механизмите, чрез които се усвоява родният език и се усъвършенстват комуникативноречевите способности на личността, допринася за обогатяване на филологическата и общата култура на студентите.

 

ПРОГРАМА

1. Същност, задачи и значение на подготовката по МОБЕ.
2. Обект, предмет и функции на МОБЕ. 
3. Методи на изследване, използвани в МОБЕ.
4. Възникване и развитие на МОБЕ.
5. Обучението по български език в различни периоди от неговото развитие.
6. Специфика на обучението по български език в средното училище. Езиковата подготовка на учениците - същност и функции.
7. Компетентности, развивани чрез обучението по български език. Комуникативната компетентност на учениците – същност и разновидности.
8. Подходи, методи и техники в обучението по български език.
9. Същност и функции на дискурсния подход.
10. Цели и учебно съдържание на обучението по български език.
11. Когнитивни цели на обучението по български език.
12. Прагматични цели на обучението по български език.
13. Аксиологични цели на обучението по български език.
14. Принципи на обучението по български език - същност и видове. Дидактически принципи.
15. Методически принципи. Системноезиков и комуникативнофункционален принцип. 
16. Дейности в обучението по български език. Дейности на учителя. 
17. Дейности на учениците. Непреднамерени речеви дейности. Изучаване на лингвистични понятия и закономерности.
18. Учебни похвати. Упражненията по български език – същност и видове. 
19. Упражнения за разпознаване и за учебен лингвистичен анализ. 
20. Упражнения за учебен дискурсен анализ. 
21. Упражнения за преобразуване и за редактиране на изрази.
22. Упражнения за конструиране на изрази. Техники за изграждане на текст (дискурс).
23. Форми на взаимодействие между учител и ученици – лекция, беседа, самостоятелна работа.
24. Вариантност на методическите решения. Фактори, от които се определя изборът и съчетаването на учебни методи, учебни похвати и форми на взаимодействие.
25. Организация и осъществяване на обучението по български език. Класноурочна, извънкласна и класнонеурочна форма.
26. Урокът по български език. Организация и осъществяване на урока. Подготовка на учителя за урока.
27. Видове уроци по български език. Дидактическа и методическа класификация на уроците.
28. Педагогически средства в обучението по български език. Учебникът по български език. Учебни помагала.
29. Текстът (дискурсът) в обучението по български език.
30. Оценяване на резултатите от обучението по български език. Видове оценяване. 
31. Критерии за оценка на устен и на писмен ученически текст (дискурс). Портфолио на ученика.
32. Тестът по български език като процедура за оценяване. 
33. Професионалната компетентност на учителя по български език. Кариерно развитие на учителя. Портфолио на учителя. 
34. Учебна документация. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по български език. Учебни програми. Примерно годишно разпределение на материала.
35. Използване на аудио-визуални и информационни технологии на занятията по български език.
36. Мултимедията като педагогическо средство на езиковите занятия. Работа с мултимедийни презентации, обучаващи програми, бази от данни, електронни каталози, корпуси от текстове.
37. Структура на виртуалния учебен курс по български език. Работа с електронен учебник.
38. Тенденции в развитието на обучението по български език.


БИБЛИОГРАФИЯ

Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С., СЕМА РШ, 2005.
Ангелова, Т. Тестовите задачи със свободен отговор в обучението по български език (същност, функции, критерии за оценяване). – Български език и литература, №1, 2007.
Ангелова, Т. Международното изследване на уменията за четене PIRLS`2006 и постиженията на българските ученици в него. – В: Между традицията и новите реалности. 120 години университетска педагогика. С., 2008.
Герджикова, М. и др. (съставители) Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики. С., Фондация „Млада България”, 2005.
Георгиева, М. Обучението по български език в условията на билингвизъм. Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, 2004.
Георгиева, М. и др. (съставители) Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. К. Димчев. С., Булвест 2000, 2005.
Димчев, К. Обучението по български език като система. С., Сиела, 1998.
Димчев, К. Към въпроса за типологията на обучението по български език. – Български език и литература, №4-5, 2002.
Димчев, К. Функции на обучението по български език. – Български език и литература, №2, 2009.
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание. Културнообразователна област: български език и литература. – Държавен вестник, бр. 48, 2000.
Обща европейска езикова рамка. Учене, преподаване, оценяване. МОН, РЕЛАКСА, Варна, 2006.
Кръстанова, В. Социолингвистичната компетентност на учениците в обучението по български език (5. – 12. клас). С., Булвест 2000, 2003.
Падешка, М. Урокът в контекста на комуникативно ориентираното обучение по български език. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. К. Димчев. С., Булвест 2000, 2005.
Падешка, М. Овладяване на стратегии за общуване чрез обучението по български език. – В: Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики. С., Фондация „Млада България”, 2005.
Петров, А. Дискурсният анализ в обучението по български език (5. – 8. клас). С., Булвест 2000, 2000.
Петров, А. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. С., Булвест 2000, 2002 г.
Петров, А. За същността на понятията в методиката на обучението по български език. - Български език и литература, №2, 2004 г.
Петров, А. Комуникативната компетентност - фактор за професионалната реализация на учителя по български език. - Български език и литература, №2, 2005 г.
Петров, А. Дискурсът на методическите изследвания. - Български език и литература, №5, 2006 г.
Петров, А. Ключовата компетентност „Общуване на роден език” и обучението по български език. – Български език и литература, бр. 2, 2009 г.
Учебни програми I част за задължителна и профилирана подготовка (IX, X, XI и XII клас). Културнообразователна област: Български език и литература. Главна редакция на педагогическите издания към МОН, С., 2003.
Учебни програми I част за V, VI, VII и VIII клас. Културнообразователна област: Български език и литература. Главна редакция на педагогическите издания към МОН, С., 2004.
Христозова, Г. Учебната задача по български език. Бургас, ИК „Т. Калоянов”, 2003.
www.minedu.government.bg