доц. д-р Ангелина Вачева

 

Литературата от XVIII век като начало на новата руска литература. Особености на културната ситуация в Русия в контекста на европейското Просвещение.

 

Изучаване на историята и поетиката на руската литература от XVIII век. Изтъкнати изследователи и техните трудове (XIX и XX в.). Периодизация.

 

ЛИТЕРАТУРА  ОТ  ЕПОХАТА НА ПЕТЪР I

 

Проблемът за втория етап на руския барок. Синтетизъм на културата на Петровската епоха. Развитие на стихотворството и театъра в началото на XVIII. Анонимна любовна лирика. Нова социална роля на театъра. Школска драма. Панегирична поезия.

 

Белетристиката от първата трета на XVIII в. Повести от Петровото време: „Гистория о российском матросе Василий Кориотском. ..", „История об Александре, российском дворянине" и др. "Свое" и "чуждо", погледът към другия и другостта. Новата етична парадигма на Петровската епоха и концепцията на персонажната система.

 

Теофан Прокопович (1681-1736). Жизнен път и обществена дейност. Пропаганда на реформите и делото на Петър I. Творчество: богословски и философски трактати, проповеди, слова („Слово о власти и чести царской", „Слово на погребение Петра Великого" и др. ). Сатира, памфлети. Епична поезия -"Епиникион" . Драматургия (трагикомедията "Владимир") . Особености на поетиката, публицистичност. Барокови и класицистични тенденции. Трактатът „О поэтическом искусстве".

 

Димитрий Ростовский (1651—1709). "Четьи-Минеи". Проповеди, поучения, слова ("Пирамида или столп... ", "Брань архистратига Михаила с седмоглавым змием", “Поучение о четвероконочном кресте" и др.). УРождественская драма". Евангелски, фолклорни, митологични мотиви. ірадиционните средновековни жанрове в новата културна епоха.

 

Стефан Яворский (1698-1722). „Камень веры". Слова и проповеди. Социални и философски идеи.

 

РУСКИ КЛАСИЦИЗЪМ (30-60 ГОДИНИ НА XVIII ВЕК)

 

Класицизмът като литературно направление. Спецификата на руския класицизъм. Проблемът за неговата оригиналност. Жанрова система и литературна конвенция. Течения, писателски групировки. Периодизация.

 

А.Д.Кантемир (1708 —1744). Жанрът на стихотворната сатира в поезията му. Персонажна система. Стихотворно новаторство. Стил и език. Философски трактати. „Письма о природе и человеке" (преводни и оригинални), „Письмо Харитона Макентина. . ." и стихотворната теория на Кантемир. Значение.

 

В.К.Тредиаковский (1703-1769). Реформи в областта на руското стихосложение и руския литературен език. „Новый и краткий способ к сложению российских стихов". „Эпистола к Аполлину". Теоретични трудове ("Мнение о начале поэзии и стихов вообще", "Рассуждение о комедии вообще", "Предъизъяснение об ироической пииме" и др.) . Преводи. Лирика. Епична поезия - „Тилемахида". Духовни оди. Значение на Тредиаковски.

 

М.В.Ломоносов (1711-1765). Енциклопедизъм в научните и творчески интереси. Литературна дейност. Реформи в областта на руския литературен език и руското стихотворство (“Письмо о правилах российского стихотворства”, “Письмо о пользе книг церковных” ,”Риторика”). Одата като основен жанр в творчеството му. Поетика. Автор и адресат в одата. Художествено пространство и метафоричност. Философска лирика: “Вечернее размышление...", “Утреннее размышление..." Духовни оди. Епопеята “Петр Великий". Сатира: “Гимн бороде", “Случились вместе два астронома" и др. Малки лирически жанрове. Значение на Ломоносов.

 

А.П.Сумароков (1718-1777). Социални и естетически възгледи. Драматургия. Трагедии ("Синав и Трувор", "Димитрий Самозванец" и др,) и комедии ("Опекун", "Рогоносец по воображению" и др.) - характер на конфликта, историзмът в трагедиите, персонажи, проблемът за оригиналността на текстовете). Поетика на одите на Сумароков. Сатири и пародийни оди. Басни. Любовна лирика. Сумароков като теоретик на руския класицизъм ("Эпистола о стихотворстве", "Эпистола о русском языке"). Списанието „Трудолюбивая пчела". Школата на Сумароков. Последователи. Значение.

 

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРОЦЕС ПРЕЗ 70-90-те ГОДИНИ НА XVIII ВЕК .

 

Културната ситуация в Русия през последната трета на XVIII в. Структура на читателската аудитория и социален състав на авторите. Възникване на активен читателски интерес и оживен книжен пазар. Печатни публикации и ръкописни сборници. Кризата на класицизма и зараждане и развитие на сантиментализма. Преводна литература и нейната рецепция (адаптация, русификация, точен превод). Руското волтерианство като културен феномен. Литературната култура на руската провинция (списания, алманаси, любителски театри, салонна и поместна култура, крепостен театър).

 

Възникване на руската журналистика. Водещи представители и списания. Западноевропейски образци. Идеологическата полемика в журналистиката. Теми, персонажи, жанрове, особености на стила и езика.

 

Н.И.Новиков (1744-1818). Полемиката на Новиков с Екатерина II за социално насочена сатира. Списанията му „Трутень", „Живописец", „Кошелек". Теми, образи, жанрове, особености на комизма. Просветителска и издателска дейност. "Опыт исторического словаря о русских писателях", "Древняя российская вивлиофика" и началото на руската литературна историография. Масонски списания.

 

Развитие на художествената проза. Първите руски романи. Ф. А. Емин - „Письма Ернеста и Доравры", М. И. Чулков - "Пересмешник", „Пригожая повариха", М. М. Херасков „Нума Помпилий" и др. В. А. Левшин „Русские сказки". Масова литература и нейната естетика. Матвей Комаров и неговите романи.

 

М.М.Херасков (1733-1807). Поезия. Философски „нравоучителни" оди. Епична поезия: „Россияда" - жанрова специфика, проблематика, сюжетен строеж. „Бахариана" и особеностите на жанра на "приказната" поема. Фолклорни мотиви. Проза. Жанрът на "високия" политически роман през XVIII в. и модификациите му у Херасков. Драматургия. Трагедиите „Венецианская монахиня", „Освобожденная Москва" и др. Класицистични и сантиментални мотиви.

 

Развитие на поезията през последната трета на века. Предпочитани жанрове. Поезията на В. Петров -- оди, „Еней". Бурлеската и преосмислянето на класицистичните канони. В. И. Майков - „Елисей, или Раздраженный Вакх", М. И. Чулков - „Плачевное падение стихотворцев", И. Ф. Богданович - „Душенька" и др. Полемични контексти. Поезията на И. Барков ("барковиана") като травестия на класицистичната конвенция.

 

Драматургията през последната трета на XVIII в. Кръжокът на И.П.Елагин и теорията на В. И. Лукин за превод и адаптация на драматични текстове. Трагедия (Княжнин, Херасков, Николев и др.). Комедия (В. В. Капнист „Ябеда", Фонвизин, Княжнин и др.). Поява на нови драматургични жанрове: мелодрама, буржоазна („мещанская") драма, комична опера и др. (М. И. Попов „Анюта", А. А. Аблесимов „Мельник", Н. П. Николев „Розана и Любим", В. Лукин „Мот, любовью исправленный" и др.).

 

Я.Б.Княжнин (1740-1791). Политически трагедии - "Дидона", "Титово милосердие", "Росслав". Полемичните контексти на „Вадим Новгородский" и значението му за руската литература. Комедии и комически опери - "Хвастун", "Несчастье от кареты" и др. Поезия. Преводи.

 

Женската литература през XVIII в. Жената като автор и читател. Социални и литературни конвенции. Представителки (Е.Княжнина, А.Бунина, кн. Е.Дашкова и др.). Творчеството на Екатерина II (журналистика, драматургия, художествена проза, мемоаристика, епистоларно наследство). Социални и педагогически концепции, полемичност.

 

Д.И.Фонвизин (1745-1792). Ранни сатирични произведения. Драматургичното новаторство на Фонвизин. Комедията „Бригадир" и темата за провинциалното дворянство. „Недоросль". Драматичен конфликт, проблематика, персонажи. Сатирична проза: "Друг честных людей, или Стародум", "Челобитная российской Минерве…", "Калисфен" и др. Автобиографична проза. Фонвизин в България.

 

Г. Р. Державин (1743-1816) . Поезия. Реформираната жанрова структура на одата у Державин ("Фелица"). Победно-патриотични оди (“Осень во время осады Очакова”, “На взятие Измаила”, “Снигирь”, “Атаману и войску Донскому” и др.). Сатирата във "Вельможа" и „Властителям и судьям". Философски мотиви: „Приглашение к обеду", „Бог", „На смертъ князя Мещерского", „Водопад", „Река времен". Жизнена философия и художествена образност. Пейзажът и натюрмортът в поезията на Державин. Късна поезия. Анакреонтична лирика. Фолклорни мотиви в поезията на Державин. Трактатът „Рассуждение о лирической поззии или об оде". Участието на поета в литературната полемика от началото на XIX в. Значението на творчеството на Державин за руската литература. Стихотворението „Памятник". Мемоари.

 

И.А.Крилов (1769-1844). Първи драматургични опити. Журналистическа дейност. „Почта духов". Сатирични повести: „Каиб", "Похвальная речь в память моему дедушке", "Похвальная речь Ермалафиду". Мястото му в литературните борби в края на века. Сатирични драми: „Триумф, или Подщипа" и „Пирог", комедии.

 

САНТИМЕНТАЛИЗЪМ (90-те години на века)

 

Специфика на руския сантиментализъм. Проблеми на периодизацията. Направления. Представители. Жанрова система на руския сантиментализъм. Основни художествени принципи. Нова концепция за литературния език.

 

Поезията на М. И. Муравьов и Н. А. Лвов. Жанрови особености. Водещи мотиви

 

Н. М. Карамзин (1766-1826) и разцветът на руския сантиментализъм. „Письма русского путешественика" - жанрови особености, образът на автора. Лирика: „Осень", „Меланхолия", „К соловью" и др. Повести: „Бедная Лиза", „Фрол Силин", „Остров Борнгольм", „Наталья, боярская дочь". Историческа проза: „Марфа Посадница" или Покорение Новгорода". "История государства Российского" и нейното значение за руската литература. Карамзин като журналист, публицист, литературен критик. Журналистика и литературна критика (" Что нужно автору”, “О Богдановиче и его сочинениях”, “Пантеон российских авторов” и др.). Школата на Карамзин. Значение на творчеството на писателя. Карамзиновите повести и побългаряването им през Възраждането.

 

Поезията на И. И. Дмитриев в контекста на традициите на Карамзин.

 

А.Н.Радишчев (1749-1802). Философия и историософия (“О человеке, его смертности и бессмертии”, “Житие Федора Васильевича Ушакова”, “Письмо к другу, жительствующему в Тобольске” и др.). Сантименталната проза на писателя (“Дневник одной недели”). Одата „Вольность". Пътеписът „Путешествие из Петербурга в Москву" и мястото му в творчеството на писателя. Жанрова структура. Късна поезия. „Богатирската приказка" „Бова" в контекста на еволюцията на руската поема от предромантичната епоха. Стихотворението „Осьмнадцатое столетие".

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 

История русской литературы в 4-х томах, т. 1, Л. 1980.

Благой Д. Д. История русской литературы XVIII в. М.-Л., 1950 и др.

Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., изд. 2-е, 1998 – 2005.

Русская поэзия.Т. 1 XVIII век (под ред. С.А.Венгерова), Спб, 1893-1897

В . Велчев. Руската литеартура в образци и очерци. 3 изд. С., 1978.

Русская л итература XVIII в. Хрестоматия, сост. Г. П. Макогоненко. Л., 1970.

Западов В. А. Русская л итература XVIII в. 1700-1775. Хрестоматия. М., 1979.

Западов В.А. Русская литература последней четверти XVIII в. Хрестоматия, М., 1985.

 

ТЕКСТОВЕ

 

Русская проза XVIII в. (Библ. Всемирная литература) 1971.

Русская поззия XVIII в. (Библ. Всемирная литература) 1972.

Русская сатирическая проза XVIII в. Л. 1986.

Русская журналистика XVIII-XIX вв. М. 1986.

Русская драматургия XVIII века. М., 1986

Русская сентиментальная повесть.М., 1977

Поэты XVIII века, т.1-2, Л., 1972

Ф.Прокопович. Сочинения. М. —Л. 1961 (Библиотека поэта. Большая серия)

А. Д. Кантемир. Собрание стихотворений. Л. 1956. (Библ. поэта. Большая серия)

В.К.Тредиаковский. Собрание сочинений, т. 1-3, Спб., 1848

В. К. Тредиаковский. Избранные произведения. М. 1963. (Библ. поэта. Большая серия) .

М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений Т. I, М.—Л, 1950—1955..

М. В. Ломоносов. Избранные произведения. Л., 1961,1986 (Библ. поэта. Б. с.)

А. П. Сумароков. Драматические сочинения. Спб, 1990

А.П. Сумароков. Избранные произведения. М.—Л, 1957.

Н.И.Новиков. Избранные сочинения. М.-Л., 1951.

Сочинения императрицы Екатерины II. На основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями акад. А. Н. Пыпина, в 12 т., Спб, 1907;

Записки императрицы Екатерины II. Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук, Спб., Суворин, 1907, Репринтное воспроизведение подлинника, М., 1989.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990.

Сочинения Екатерины II. М., 1990.

В. И. Майков. Избранные стихотворения. М., 1966 (Библ. поэта. Б. с.).

М.Д.Чулков. Пересмешник. М., 1987.

М. М. Херасков. Избранные произведения. Л. 1961 (Библ. поэта. Б. с.).

Д. И. Фонвизин. Избранное. М. 1983.

И.Ф.Богданович.Собрание сочинений и переводов.М., 1818.

И.Ф.Богданович. Стихотворения и поэмы, М.-Л., 1958 (Библ. поэта. Б. с.).

Г.Р. Державин. Сочинения. Т. 1-1Х Спб. 1868-1880.

Г. Р. Державин. Стихотворения (Библ. поэта. Б. с.) Л. 1957.

В.В. Капнист. Избранные произведения Л. 1973 (Библ. поэта. Б. с.).

Я. Б. Княжин. Избранные произведения. Л. 1961 (Библ. поэта. Б. с.).

Е.Р.Дашкова. Записки кн. Дашковой. М., 1991.

Е.Р.Дашкова. Литературные соченения.М., 1990.

Полное собрание сочинений И.А.Крылова, Редакция, вступительная статья и примечания В.В.Каллаша, Спб.,1904.

Н.А.Львов. Избранные сочинения. М., 1994.

Н. М. Карамзин. Избранные произведения в двух томах. М., 1984.

А. Н. Радищев. Сочинения. М., 1988.

Лубочная книга.М., 1990.

Пригожая повариха (Сост. Т.В.Артемьева). Л., 1992.

Повести разумные и замысловатые. М., 1989.

Старинные диковинки (Сост. Ю.Медведцев). М., 1992.

Звездочетец. Русская фантастика XVIII века.М., 1990.

Петр I в русской литературе XVIII века: Тексты и комментарии. СПб., 2006.

Русская литература. Век XVIII. Лирика. М., 1990.

Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М., 1991.

 

 

МОНОГРАФИИ И СБОРНИЦИ

 

Гуковский Г.А. Русская поэзия XVIII века, Л., 1927.

Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии, М., 2001

Серман И. З. Русский классицизм. Поззия. Драма, Сатира. Л,:1973

Москвичева Г. В. Русский классицизм, М. 1978, 1986.

Л. Боева. Проблемы русской литературы XI-XVIII вв. С., 1985.

Кулакова. Л.И. Очерки истории русской зстетической мысли ХУШ в., М. 1968.

Западов А. В. Поэты ХVIII века, М. 1979.

Орлов П. А. Русский сентиментализм. М. 1977.

Берков П. Н. История русской комедии ХVIII в. Л. 1977.

Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в. М.-Л. 1952.

Павлович С. Е. Пути развития русской сентиментальной прозн XVIII в.Саратов 1974.

Макогоненко Г. П. От Фонвизина до Пушкина. М., 1969.

Смирнов А. А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.

Валицкая А. П. Русская зстетика ХVIII в. М., 1983.

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,1977.

Пумпянский Л. В. Классическая традиция, М., 1999.

Лотман Ю.М. Поетика.Типология на културата С.,1990

Лотман Ю.М. Култура и информация С.,1992

Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3 т.,Таллинн,1992

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре XVIII - первой половины XIX века. М., 1994

Лотман Ю.М. Карамзин. Спб, 1997

Успенский Б.А. Избранные труды в 3-х т., М., 1996

Стенник Ю. В. Русская сатира XVIII в. Л. 1985.

Соколов А. Н. Очерки по истории руской позмы XVIII в. - первой половины XIX века. М. 1955.

Моисеева Г.Н. Русская повесть первой трети XVIII века, Л., 1976

Серман И. 3. Поэтический стиль. Ломоносова М:-Л. 1966.

Я.Гордин, М.Гордин. Театр Ивана Крылова, Л. 1983

В.Ходасевич.Державин.,М.,1988

Эткинд Е.Г.Русские переводчики от Тредиаковского до Пушкина Л.,1973

Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма, Спб., 1994

Ромодановская Е.К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994

Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер XVIII - первой трети XIX века, Л.,1978

Песков А.В. Буало в русской литературе XVIII-первой трети XIX века.М.,1989

Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России. Исследования и материалы. Л.,1990

Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века.М., 1996

Зорин А.Л. "Кормя двуглавого орла..."Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII - первой трети XIX века., М., 2002.

Проскурина В. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.

Манолакев Хр. Между образа и четенето.С., 1996

Вачева А. Поэма-бурлеск в русской поэзии XVIII века.С., 1999

Сб. Проблемы изучения русской литературы ХVIII в. 1972-1985 периодично

Сб. Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в. М.-Л. 1961.

Сб. Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII века. М. 1989.

Сб. Панегирическая литература Петровского времени. М. 1979.

Сб. Русская культура ХVIII в. и западноевропейские литературы. Л. 1980.

Сб. Ломоносов и русская литература. М. 1987:

Сб.И.А.Крылов, проблемы творчества, Л.,1975

Сб. Е.Р.Дашкова. Исследования и материалы, Спб., 1996

Сб. Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы, Л.,1967

История русской переводной литературы. Древняя Русь. XVIII век.т.1-2, Спб., 1995.

Сб. Реката на времето. Сборник в памет на проф. д.ф.н. Людмила Боева. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.

Сб.ХVIII в. N 3. Л.,1958.

Сб. ХVIII в. N 4. Л., 1960.

Сб. ХVIII в. N 5. Л. , 1962.

Сб. ХVIII в. N 6. Русская л-ра ХVIII в. Эпоха классицизма. Л. 1964.

Сб. ХVIII в. N 7. Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. Л. 1966

Сб. ХVIII в. N 8. Державии и Карамзин в литературном движении XVIII в.Л. 1969.

Сб. ХVIII в. N 9. Проблемы литературного развития России в первой трети XVIII в. Л., 1974.

Сб. ХVIII в. N 10. Русская литература. ХVIII в. и ее международные связи Л. 1976

Сб. ХVIII в. N 11. Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени, Л. 1976

Сб. ХVIII в. N 12. А. Н. Радищев и литература его времени. Л. 1977.

Сб. ХVIII в. N 13. Проблемы историзма в русской литературе конца XVIII -

начала XIX века. Л, 1981.

Сб. ХVIII в. N 14. Русская литература ХVIII в. - начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л. 1983.

Сб. XVIII в. N 15. Русская литература XVIII в. в ее связах с искусством и наукой. Л. 1986.

Сб. XVIII в. N 16. Итоги и проблемы изучения русской литературы ХVIII в. Л. 1989.

Сб. XVIII век. № 17-24. 1991-2008.

 

 

 

Internet:

 

www.rvb.ru Рос. вирт. библиотека - XVIII в. Сканирани издания на Библ. Поэта със запазена пагинация - Ломоносов, Державин 1957, Богданович, 1959, Херасков, 1961, Карамзин - стихотв. 1966 и двутомник проза и др., Капнист, Княжнин, Кантемир (повечето автори от конспекта)

www.infolio.info.ru - Студентска электр. библиотека, учебници - ИРЛ, Т. 1-3, Л., 1980

www.nlo.magazine.ru и www.nlobooks.ru –  журнал “Новое Литературное обозрение”

www.ruthenia.ru – сайт на Тартуския университет (Естония) – работи на Ю.М.Лотман и негови ученици и съмишленици.

www.ekaterina2.comсайт за политическото и литературно наследство на Екатерина II

www.fershal.narod.ru/Memories/memo_list.htm – мемоарна литература

www.imWerden.deсканирани редки труднодостъпни издания

www.pushkinskijdom.ru

www.sgecr.co.uk – Study Group on Eighteenth-Century Russia; много полезни линкове

www.feb-web.ru - сайт на РАН. Пълни събрани съчинения, монографични изследвания, академични истории на руската литература, речници.

 

 

 

доц. д-р Ангелина Вачева

Катедра по руска литература, 2011