доц. д-р Алла Градинарова

 

V семестър

Лекции - 45 ч., упр. - 15 ч.

Форма на заключителен контрол - изпит

 

Анотация

Курсът по синтаксис е част от общия курс “Съвременен руски език”, посветен на разглеждането на различните равнища на езиковата структура. Цикълът от лекции по синтаксис е построен като естествено продължение на предходните части от общия курс и съдържа систематизирано описание на синтактичната система на руския език, нейните единици, правилата на тяхното образуване и функциониране.

Основна цел на лекционния курс е да запознае студентите с универсалните и вариативни принципи на организация на руската синтактична система.

Задачите на този курс включват:

1) изложение на руското традиционно синтактично учение, представляващо оригинално развитие на общоевропейската граматична теория в нейното приложение към руския език;

2) запознаване на студентите с новите, нетрадиционни направления в синтактичната теория, предлагане на систематизиран материал от областта на формалния, семантичен и комуникативен синтаксис;

3) представяне на съвременните методи в изследване обектите на синтаксиса;

4) запознаване с метаезика на синтактичното описание.

По време на практическите занятия студентите придобиват и затвърдяват определени навици на синтактичен анализ. Словосъчетанията се описват от гледна точка на тяхната структура и смислови отношения между компонентите. Основно внимание се отделя на изречението. Анализира се неговата денотативна, семантична, синтактична и комуникативна структура.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

Тема

Наименование на темата

1 .

Увод. Предмет на синтаксиса. Единици на синтаксиса. Понятие за синтактична п а радигматика и синтагматика. Взаимодействие на синтаксиса с морфологията и лексиката.

2.

Из историята на изучението на руския синтаксис. Логико-граматическо, психологическо и формално-граматическо направления в изследването на системата на синтаксиса на руския език ( М. В. Ломоносов, Н. И. Греч, И. И. Дав и дов, К. С. Аксаков, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовски, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковски ). Значение на трудовете на А. А. Шахматов и В. В. Виноградов за развитието на руската синтактична наука.

3.

Синтактични връзки и отношения. Средства за оформяне на синтактичните връзки. Видове синтактични връзки. Съчинителна връзка. Видове съчинителна връзка (отворена и затворена съчинителна връзка). Отношения между членовете на съчинителния ред. Прикомпонентна подчинителна връзка. Понятие за валентност на думата. Лексико-граматични свойства на думата, обуславящи нейната съчетаемост. Информативно достатъчни и информативно недостатъчни думи. Различителни признаци, отчитани при описанието на видовете подчинителни връзки (задължителност-незадължителност, предсказуемост-непредсказуемост на връзката, характер на отношенията между компонентите, съединени с подчинителна връзка). Роля на зависимия компонент в образуването на синтактичното съединение. Собствено синтактични и лексико-синтактични отношения. Силни и слаби подчинителни връзки. Видове подчинителни връзки: съгласуване, управление, прилагане. Съгласуване и видове съгласуване. Особености на синтактичното съединяване на съществителното с приложението (апозитивна връзка). Особеност и на връзката между формата на именителен падеж на съществителното във функцията й на подлог и спрегаемата форма на глагола (или кратка форма на прилагателното) във функцията й на сказуемо (координация). Силно управление, слабо управление, падежно (именно) прилагане. Собствено прилагане (силно и слабо).

4.

Словосъчетание. Две основни разбирания за словосъчетанието - синтактично и лексико-синтактично. Особености на словосъчетанието по концепцията на В.В. Виноградов. Теория на словосъчетанието, изложена в Граматика-80.

5.

. Изречението и неговите основни признаци. Понятието предикативност. Обективна и субективна модалност.

6.

Общ преглед на класификациите на изреченията. Структурно разграничаване на прости и сложни изречения. Отношение на изреченията с еднородни сказуеми към класовете на простите и сложни изречения.

7.

Типове изречения според състава на главните части. Двусъставни и едносъставни изречения. Разграничение на двусъставните изречения в съответствие с начина на изразяване на сказуемото. Въпросът за произхода на едносъставните изречения. Класификация на едносъставните изречения; принципи, лежащи в нейната основа. Неразчленими изречения.

8.

Типове изречения според наличието или липсата на второстепенни части. Разпространени и неразпространени изречения. Типове изречения според наличието или липсата на експлицитно изразени конструктивно и информативно необходими части на изречението. Пълни и непълни изречения. Елиптични изречения. Въпросът за изреченията с нулево битийно сказуемо.

9.

Типове изречения по комуникативна цел. Съобщителни, въпросителни, подбудителни, оптативни изречения. Типове изречения според наличието или липсата на емоционална окраска. Възклицателни и невъзклицателни изречения. Типове изречения според наличието или липсата на отрицание. Утвърдителни и отрицателни изречения.

10.

Традиционното учение за частите на изречението. Теоретични основи, достойнства и недостатъци на това учение. Главни части на изречението. Граматичен израз на подлога. Граматичен израз на сказуемото. Типове сказуемо в двусъставното изречение. Главна част на едносъставното изречение. Разновидности на предикативната връзка между подлога и сказуемото: координация, съположение. Компоненти на изречението, които не влизат в неговата граматична основа. Прикомпонентни разпространители: определения, допълнения, обстоятелства. Техните видове. Разпространители на цялото изречение: компоненти с обектно или субектно значение (детерминанти); компоненти с обстоятелствено значение (ситуанти).

11.

Начини за разширяване на простото изречение. Общо понятие за разширяване на простото изречение. Граматични и семантични особености на разширените изречения. Изречения с еднородни части. Изречения с обособени части. Изречения с вметнати части и вметнати изрази. Изречения с обръщения.

12.

Структурна схема на простото изречение. Теоретична мотивация и практическа насоченост на описанието на формалната организация на изречението въз основа на понятието структурна схема. Предикативен и номинативен минимум на изречението. Минимална структурна схема. Разширена структурна схема. Компоненти на структурната схема. Парадигма на изречението. Регулярни реализации на структурната схема на изречението.

13.

Смислова организация на простото изречение. Различни направления в изучаване смисловата организация на изречението. Семантика на изречението като комплекс от обективни и субективни значения. Диктум и модус. Задължителни субективни значения на изречението (предикативност, целева нагласа, персуазивност) и средства за тяхното изразяване. Описание на обективното съдържание на изречението въз основа на понятието пропозиция. Структура на пропозицията. Предикат и актанти. Начини за изразяване на пропозицията. Актуализатори на пропозицията. Пресупозиция. Описание на обективното съдържание на изречението въз основа на понятието семантична структура на изречението

14.

. Комуникативна организация на простото изречение. Актуално членене на изказването. Тема и рема. Комуникативни варианти на изречението. Комуникативна парадигма на изречението. Средства за изразяване на актуалното членене. Понятието линейно-динамична структура на изказването. Неразчленени изказвания. Явлението парцелация.

15.

Формална, смислова и комуникативна организация на сложното изречение. Средства за синтактично свързване на предикативните части в сложното изречение.

16.

Сложно съчинени изречения. Принципи за класификация на сложно съчинените изречения.

17.

Сложно подчинени изречения. Принципи за класификация на сложно подчинените изречения. Традиционна (функционално-семантична) класификация на сложно подчинените изречения.

18.

. Безсъюзни сложни изречения. Принципи за класификация на безсъюзните сложни изречения.

19.

. Многочленни сложни изречения с еднотипно и разнотипно синтактично свързване на предикативните части.

Упражнения

Тема

Наименование на темата

1 .

Из историята на изучаване на руския синтаксис (семинар)

2.

Определяне на видовете съчинителна и подчинителна връзка

3.

Анализ на словосъчетанията от гледна точка на тяхната структура и смислови отношения между компонентите

4.

Традицион е н разбор на двус ъ ставното изречение

5.

Определяне на видовете едносъставни изречения

6.

Анализ на изречението от гледна точка на неговата структурна и семантична пълнота

7.

Синтактичен анализ на разширените изречения

8.

Минимални и разширени структурни схеми на изречението. Парадигма на изречението

9.

Анализ на семантичната структура на изречението

10.

Описание на комуникативната организация на изречението

11.

Синтактичен анализ на сложносъчиненото изречение

12.

Синтактичен анализ на сложноподчиненото изречение

13.

Синтактичен анализ на безсъюзното изречение

14.

Синтактичен анализ на многочленните изречения

15.

Достъпни за студентите учебници

1. Блажев Б. И., Йотов Ц. Д. Синтаксис современного русского языка. С., 1992.

2. Николова А. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций. Шумен, 2002.

3. Современный русский язык. Ред. В. А. Белошапков а . М., 1989. Раздел «Синтаксис».

4. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Част ь III . Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.

5. Современный русский язык. Часть 3. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Ред. П. П. Шуб а . Минск, 1983.

6. Градинарова А. А. Русская пунктуация в сопоставлении с болгарской. Пунктуация простого предложения. С., 1998.

7. Градинарова А. А. Генеративизм: Синтаксические теории. С., 2001.