ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
МОСКОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“М. В. ЛОМОНОСОВ”
Център за международно образование
ТЕСТОВ ЦЕНТЪР

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Факултет по славянски филологии
ЦЕНТЪР за РУСКИ ЕЗИК „
Акад. В. В. Виноградов”

 

testove


ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

ТРКИ

 


В Центъра за руски език на Софийския университет след успешно положен изпит желаещите могат да получат международно признат СЕРТИФИКАТ за съответно ниво на владеене на руски език:

ТРКИ-1 - първо сертификационно ниво (B1)

ТРКИ-2 - второ сертификационно ниво (B2)

ТРКИ-3 - трето сертификационно ниво (C1)

ТРКИ-4 - четвърто сертификационно ниво (C2)

а също и за съответно ниво на владеене на руски език

по ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ТЕСТОВИ МОДУЛИ:

 • филологически
 • журналистически
 • юридически
 • инженерно-технически
 • медицински
 • икономически

certificate2

Издава се и ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТА,
в което са отразени конкретните резултати от петте субтеста (четене, писане, говорене, аудиране, граматика и лексика). Приложението дава възможност при непокрито ниво по определен субтест резултатите от останалите субтестове да са валидни в течение на две години и кандидатът да може да се явява в рамките на следващи сесии само на определения субтест.


 

 

Центърът използва:
Пакети с тестови материали от Тестов център (МГУ)

Изпитите се провеждат от:

 • преподаватели от Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”
 • преподаватели от Софийския университет “Св. Кл. Охридски”

 

Изпитите се провеждат в Софийския университет в рамките на две сесии:

 • есенна
 • пролетна

 

ЗАЩО Ви е нужен СЕРТИФИКАТ ТРКИ?


За Вашето ЕЗИКОВО ПОРТФОЛИО

Това е личен документ, който позволява да бъде оценена езиковата Ви компетентност по различни езици и при Вашите контакти с други култури. То съдържа:

- езиков паспорт, в който са отразени езиковите Ви знания и умения, описани в съответствие с нивата «Европейски компетентности при владеене на чужд език», сведения за изучаваните от Вас езици и опита Ви при междукултурно общуване;
- езикова биография;
- документи (сертификати, дипломи), потвърждаващи Вашите постижения в областта на изучаваните от Вас чужди езици.


- Езиковото портфолио Ви позволява да прецените в каква степен сте способни да общувате на съответния чужд език.
- Езиковото портфолио позволява да информирате другите за Вашата езикова компетентност в термини, приети от Съвета на Европа и понятни в цялото европейско пространство.
- Езиковото портфолио Ви помага да обясните на всеки къде и как сте изучавали чужди езици и какво можете да правите на съответния чужд език.
- Езиковото портфолио може да Ви послужи, ако се местите в друго училище, колеж, университет или кандидатствате за работа.


Тестовата система в Русия е включена в европейската структура за чуждоезиково тестиране ALTE

Съотносителна таблица:

Level 1
Waystage User

Level 2
Threshold

Level 3
Independent

Level 4
Competent

Level 5
Good User

English
Key
English Test (KET)

English
Preliminary English Test
(PET)

English
First Certificate in English
(FCE)

English
Certificate in Advanced English
(CAE)

English
Certificate of Proficiency in English (CPE)

A1-A2

B1

B2

C1

C2

Русский язык
Базовый уровень – ТБУ (включает элементарный уровень - ТЭУ)

Русский язык
Первый серти-фикационный уровень
(ТРКИ-1)

Русский язык
Второй серти-фикационный уровень
(ТРКИ-2)

Русский язык
Третий серти-фикационный уровень
(ТРКИ-3)

Русский язык
Четвертый серти-фикационный уровень
(ТРКИ-4)


НА КОГО е нужен СЕРТИФИКАТЪТ?

Преки ползватели:
- ученици

- студенти
- учители в средните специализирани училища
- преподаватели в колежи, институти и университети
- служители в държавни и частни фирми
- …както и всички, които искат да повишат своите шансове за реализация в съвременния глобализиращ се свят
Косвени ползватели:
- училища

- университети
- работодатели
- обществени институции
- държавна администрация
- неправителствени организации
- …както и всички, които искат да работят с висококвалифицирани специалисти


Центърът предлага:
- курсове

- консултации


РУСКИ ЕЗИК

 • общо владеене
 • специализиран

 

Центърът провежда обучението по:
- методика на Тестовия център към Московския държавен университет
- учебници и учебни помагала на системата ТРКИ


Контакти:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по славянски филологии
ЦЕНТЪР ЗА РУСКИ ЕЗИК „Акад. В.В. Виноградов”
бул. “Цар Освободител”, №15, 124-125 каб.
София, 1000

тел. 9308 306

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.