БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

 

IV сем., /30+15/, завършва с писмен и устен изпит

 

проф. д-р Николай Чернокожев

гл.ас. д-р Надежда Александрова

 

Представянето на литературата на Българското възраждане е съобразено със спецификата на специалността Балканистика и с хорариума. Лекционният курс и семинарните занятия са насочени към изграждане на стереоскопичен образ на културните процеси на Балканите от гледна точка на българската възрожденска словесност. Обръща се особено внимание на процесите, които бележат сходствата и различията между българската възрожденска култура и съседните й култури, които имат не само посреднически функции, но и катализират някои процеси в развитието на възрожденската словесност.

Особено внимание се обръща на тези значими фигури на Българското възраждане, които обитават културното пространство Балкани и представляват изключителен интерес на междукултурно общуване – Паисий Хилендарски, Софроний Варчански, Петър Берон и другите имена на просвещаването, Г. С. Раковски, Григор Пърличев, Д. Войников и др.

Курсът проследява развитието на родовете и жанровете, стремежа на художествената литература да се отграничи от други форми на словесността, както и битието на произведенията като носители на мощен националноидеологически и националноидентификационен заряд.

 

Лекции

 

1. Българската възрожденска литература – аспекти на проучването й.

2. Възрожденско историописане – миналото: основания за и начини на неговото разказване

3. Поезията на възрожденското време – търсенето на нов лирически изказ

4. Лирически жанрове – културният статут на „песента”

5. Възрожденската поема – тематични и поетологично ориентации

6. Повестта през Българското възраждане и развитието на белетристиката

7. Драматургия и театрално дело

8. Просвещенски идеи и учебно дело

9. Литературна теория и критически дебати

10. Периодичен печат и публицистика – политически сектори

11. Популярна книжнина и популярна култура

12. Литература и национална идеология – робството и свободата

13. Традиционна култура и литература на новото време.

14. Възрожденските литературни традиции

 

Семинарни занятия

 

  1. Ренесансовият дух в книжовната дейност на Софроний Врачански Преводът на „Митология Синтипа философа” и „Житие и страдания на грешния Софроний”.
  2. Археология на знанието. Просветители, учебна книжнина, училищна мрежа. Петър Берон „Буквар с различни поучения”. Неофит Рилски „Славяноболгарска граматика”, Христаки Павлович „Царственик”.
  3. Възрожденската поема – жанр и представители. Найден Геров „Стоян и Рада”, Григор Пърличев „Сердарят”.
  4. Развитието на периодичния печат. Еманципация и прогрес във възгледите на Петко Р. Славейков и Любен Каравелов.
  5. Пътеписът: граници на родното. Иван Богоров „Няколко деня разходка по българските места”.
  6. Белетристиката на Любен Каравелов - жанрови и тематични определители
  7. Възрожденската литературна критика. Нешо Бончев, Христо Ботев.