Магистърска програма "Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)” (неспециалисти) 

 

Форма на обучение: РЕДОВНА

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Учебен план

 

 

kirilimetodii

 

 

Насоченост, образователни цели

 

Програмата е интердисциплинарна и цели осигуряване на теоретични и практически компетенции за широк спектър специалисти по език и култура, междукултурни различия и комуникация. Програмата предлага специализирана подготовка по български език посредством лингвистични, социални и културни дисциплиниСтруктурата и организацията на програмата е съобразена със стандартите на програми по приложна лингвистика от европейските страни. Програмата дава възможност за ценностен прочит на езиковите и на културно-историческите феномени през призмата на собствената идентичност и през диалог с балканския, европейски и глобален цивилизационен концепт.

Програмата е насочена към български и чуждестранни участници с бакалавърска или магистърска степен от различни специалности, които проявяват интерес към българистиката в широк културологичен, политологичен, стопански контекст.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Модулът за неспeциалисти гарантира базов минимум от езиковедска и литературоведска компетентност за усвояване на специализираните знания, които са насочени към изграждане на интеркултурна компетентност с акцент върху българския език.

Цел на програмата е да надгради познанията на участниците по български език и култура, като ги положи в общоевропейски, славянски и балкански аспект. Представя се конструирането на българското културно пространство в езиков, текстов, географски, исторически и правен аспект. Програмата е интердисциплинарна и цели подсигуряване на теоретични и практически компетенции по език и култура, междукултурни различия и комуникация. Специално внимание е отделено на представянето на електронните езикови ресурси и на IT технологиите за изследване, представяне и преподаване на езиковите факти, както и успоредяването им с други едноезични и многоезични корпуси.

Обучението е на български език, но съществува възможност някои от курсовете да се предлагат и на английски език, както и като електронни курсове. Магистрантите имат възможност за трансфер на кредити от чужди университети и могат да участват в различни програми за студентска мобилност.

 

 

Условия за прием:

 

     Програмата е насочена към български и чуждестранни участници с бакалавърска или магистърска степен от различни университетски специалности:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки.

2. За чуждестранни граждани – познания по български език степен В2.

3. Кандидатите се явяват на приемен изпит (събеседване).

 

     Конспект за приемен изпит (за всички форми на програмата)

 

Професионални компетенции

 

В програмата са предвидени три групи дисциплини, които предлагат взаимно допълващи се компетентности и оформят интердисциплинарния й характер.

Езиковедските дисциплини задълбочават погледа върху контрастивното изследване на българския език и лингвистиката на текста.

Втората група дисциплини (литература, история, география, право) дава възможност на студентите да обогатят познанията си в областта на актуалните културни теории и проблеми на културата в условията на глобализиращия се свят и същевременно ги запознават с конкретни културни и литературни феномени и техния съвременен прочит.

Трета група е насочен към задълбочаване на познанията за прeвода като междуезиков и междукултурен трансфер, към усъвършенстване на комуникативните и дискурсни умения и работатат с електронни и компютърни речници и езикови корпуси.

 

Професионална реализация

 

Дипломираните магистри от програмата „Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)“ могат да се    реализират като:

 

  • специалисти и експерти по лингвистика, чуждоезиково обучение, комуникации, превод;
  • експерти в европейски културни и образователни институции; наши и чужди неправителствени организации;  
  • експерти в държавната администрация с висока компетентност по въпросите на българистиката;
  • експерти в чуждестранни фирми, развиващи дейност в България и във фирми с чуждестранно участие;
  • журналисти, работещи по проблемите на българистиката и чуждоезиковото обучение по български език;
  • издателска и библиотечна дейност;
  • преподаватели в колежи и университети в България и в чужбина, както и в български училища извън България (при наличие на съответна квалификация в бакалавърската/магистърската степен);