Педагогическа диагностика

 

доц. д-р Кирил Банков

 

 

Анотация

 

Целта на курса е да запознае студентите с основните методи за емпирични изследвания и начините за оценяване в образованието. Съобразено с тази цел, се разглеждат основни методи и технологии в педагогическите изследвания. Лекционната част обхваща:

-   планиране и организация на педагогическите изследвания;

-   основни методи, които се използват в различните етапи на педагогическите изследвания;

-   събиране на данните, тяхната статистическа обработка и представяне на резултатите;

-   теория на тестовете;

- ролята и мястото на педагогическите изследвания в различните нива на педагогическата теория и практика.

      Практическата част запознава студентите с начините на подготовка на основния инструментариум за педагогически изследвания; обработка и анализ на резултатите със статистически софтуер; представяне на резултатите и някои изводи от тях.

Курсът дава възможност на студентите да се ориентират по-добре в особеностите на тестовото изпитване: подготовката, провеждането и оценяването му. Разглеждат се предимствата и недостатъците на този начин на изпитване в контекста на класическата теория на тестовете. От практическа гледна точка студентите се научават да използват компютърен софтуер в дейностите, свързани с оценяване знанията на учениците.

В курса се изучават основни начини за оценка на факторите, които влияят върху успеваемостта на учениците. Използваните методи, технологии и софтуер са приложими не само в педагогическата практика, но и в социологични изследвания от различен характер.

 

 

Форми и методи на оценяване:

Курсът завършва с изпит.

Курсова работа – 50% от оценката.

Теоретичен изпит – 50% от оценката.

 

Лекционен курс – 30 ч.

 

Теми:

 1. Количествени и качествени методи за изследване
 1. Причинно-следствени връзки
 1. Вътрешна валидност на изследване
 1. Представителност и външна валидност
 1. Оценяване в образованието
 1. Статистически данни и тяхната обработка
 1. Тестови задачи – видове, особености
 1. Съставяне на тестови задачи
 1. Тестови спецификации
 1. Технология за съставяне на диагностичен тест
 1. Измерителни качества на тестовите задачи
 1. Валидност и надеждност
 1. Тестови скали и норми
 1. Тестване на статистически хипотези
 1. Педагогически експеримент                                                            

 

                                                                    

Литература

 

1. Бижков, Г., Методология и методи на педагогическите изследвания, АСКОНИ-ИЗДАТ, 1995.

            2. Милков, Д., Информатика и математически методи в педагогиката, НИ София, 1983.

            3.  Стоименова, Е., Измерителни качества на тестове.НБУ, 2000.

4. Crocker, L, J. Algina. Introduction to Classical and Modern Test Theory, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1986.