Илюстрации, комикси, филми

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. дфн Николай Чернокожев

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът има за цел да обхване и представи различни аспекти на визуално уплътняване художествени текстове (посредством създаването на илюстрации към/за тях), да се вгледа в трансформирането на художествени произведения в сценарии за комикси и да очертае характера на свързванията между илюстрацията, комикса и филма, когато са налице и могат да бъдат проследени и описани. Набелязаните проблеми са разгледани (локализирани) чрез техни български проекции.

Предварителни изисквания:

Обща хуманитарна подготвеност и готовност за проблематизиране на стабилизираните представи.

Очаквани резултати:

Критическо осмисляне на различните форми на живот на визуалните образи/разкази в тяхната културно-историческа мотивираност.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Визуални спътници на /Визуални сегменти в художествения текст: потребности, поява, осъществявания. Исторически и теоретични аспекти.

6

2.

Визуалността на възрожденските текстове

4

3.

Европейски практики на илюстриране от  19 век

2

4.

 „Под игото“ и неговите визуални животи: илюстрации към първото издание; илюстрации към френското издание от 60-те години на 20 век; опитът за комикс; екранни въплъщения. //“Нова земя“ – затвърждаване на традицията.

6

5.

 Илюстрации към и илюстрации за/на български книги от началото на 20 век – поетически, белетристични, драматургични

2

6.

 Чете ли се или се гледа комиксът? Българският комикс и комиксови издания

2

7.

 Историята и историите в картинки в различните времена на 20 век.

2

8.

Измерения на авантюрното в света на българския комикс

2

9.

Комиксов разказ и възрасти на възприемателя.

2

10.

Арт комикси, популярни комикси, комикси-филми

2

 

Изпит

Изпитът е в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състои в написване на курсова работа по тема, свързана с учебния план на курса, която студентът избира сам. На устния изпит всеки студент представя своята работа по установен ред пред преподавателя и колегите си, които могат да участват в нейното обсъждане.

 

Библиография

 1. Hillis Miller, J. Illustration. Harward University Prerss. 1992
 2. Николай Павлович. Картините: Аспарух, Крум побеждава Никифор + разяснение на картината; работите му на тема „Райна княгиня“
 3. Васил Попович. "Нещо за новата картина на г. Н. Павлович "Аспарух"
 4. Николай Райнов. Николай Павлович. 1955
 5. Николай Райнов. Раздел „Визуални изследвания” http://liternet.bg/publish4/nrainov/index.html
 6. Scott McCloud Understanding Comics. 1993
 7. Scott McCloud Reinventig Comics 2000
 8. Scott McCloud Making Comics 2006
 9. COMICS . Zur Geschichte und Theorie eines populärkulturellen Mediums. 2009
 10. Ангел Ангелов. Историчност на визуалния образ. С. 2009 http://books.google.bg/books?id=Q-lDqfpD-LgC&;printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false
 11. Радостина Нейкова Комиксът на съвременния екран. Просвета. 2009
 12. Антон Стайков Кратка история на българския комикс. 2013.
 13. Dittmar, J. Comic-Analyse, UVK Vertragsgeselschaft, Konstanz, 2011
 14. http://www.youtube.com/watch?v=3Fr0xokEiRg (Под игото, 1952)
 15. http://www.razkazivkartinki.com/  
 16. http://www.air.bg/uf/BGOnAir_December_Inglight_1.pdf
 17. http://www.kunstwissen.de/fach/f-kuns/comix/history0/c_01.htm
 18. http://www.comic-art.com/history/chronol1.htm
 19. http://litvestnik.wordpress.com/
 20. http://comics-of-bulgaria.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
 21. http://lambiek.net/comics/bulgarian.htm
 22. http://diaskop-comics.blogspot.com/2011/06/blog-post_23.html
 23. http://razkazivkartinki.com/
 24. http://www.youtube.com/watch?v=J2nRS7cVXig (Ян Бибиян)
 25. Изследвания по темата български илюстрации и издателски практики