Литература и кино

 

доц. д-р Огнян Ковачев

 

Курсът представя канонични произведения от европейските и американските литератури и техните филмови адаптации. Съпоставянето им проследява влиянието на литературния дискурс върху зараждането на киноезика и филмовата естетика, както и обратното влияние на киното върху естетическите конвенции и социокултурните статути на литературата през двадесети век. Тези взаимодействия се анализират в проблемни области като: киното – „терминатор” или медиатор на литературата, „за” и „против” екранизацията, наративните стереотипи на литературата и тяхната употреба във филмовия разказ и др.

Целта на курса е да запознае студентите с разнообразието от адаптации на канонични литературни творби, както и с канонични филмови адаптации, да формира умения за историческо осмисляне и да провокира изследователски интерес към разнообразните форми на взаимодействие между литературата и киното. От курсистите се изисква предварително запознаване с анализираните литературни и филмови произведения, както и познаване на историята на западноевропейските литератури.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Въведение в проблематиката на курса

2 часа

2.

Преображения на епоса в киното

2 часа

3.

Шекспир на екрана

2 часа

4.

Франкенщайн: противната рожба

2 часа

5.

Повествователни техники и визуални акценти в реалистичния наратив

 

2 часа

6.

Функции на детайла и изграждането на ритъма.

2 часа

7.

Вампирът – образ невъзможен?

2 часа

8.

Франц Кафка. Съществува ли свят извън разказа/визията за него?

2 часа

9.

Сюрреализмът в поезията, живописта, киното

2 часа

10.

Психо: майката и синът, литературата и киното

2 часа

11.

451˚ по Фаренхайт: четенето забранено

2 часа

12.

Фотоувеличението: разказът, фотографията, филмът

2 часа

13.

Постмодерният роман/ постмодерното кино

2 часа

14.

Свобода и граници на филмовата интерпретация

2 часа

15.

Литературата във филма

2 часа

 

Форми и методи на оценяване:

Крайната оценка се формира от следните компоненти: тест за текущ контрол, курсова работа, устен изпит, присъствие и участие. Студент с повече от четири отсъствия не се допуска до устен изпит.

    

Литература:

 

Александров, Ал., Власков, Ст. и др. (съст.). В света на киното. Илюстриран справочник в три тома. Народна просвета: София, 1983-85

Андрейков, Тодор. История на киното. Т. 1-2, Колибри: София, 2004-06.

Аристарко, Гуидо. История на кинотеорията. Наука и изкуство: София, 1965

Базен, Андре. Что такое кино? Сборник статей. “Искусство”: Москва, 1972 (Bazin, Andre. Qu’est que le cinema)

Барт, Ролан. Въображението на знака. Народна култура: София, 1991

Барт, Ролан. Camera lucida. Записки за фотографията. Агата-А, София, 2001

Знеполски, Ивайло (съст., предговор). Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част І и ІІ. Наука и изкуство: София, 1986-88

Ковачев, Огнян. Между Франкенщайн и Франкенщайн: „Той изобщo не ми даде име” и/или „моята външност е уродливо копие на твоята”. – В: Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, бр. 3, есен 2006; също в: Матрицата – властта на подобието. Сборник с материали от годишна факултетска конференция на ФСлФ. УИ „Св. Климент Охридски”: София, 2008, сс. 180-193

Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ век. – В: Наука, техника, модернизация (интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век), http://www.bulgc18.com/index.php?pageid=18

Ковачев, Огнян. Дзифт и Светът е голям и спасение дебне отвсякъде – естетически преходи, институционални и възприемателски граници. – В: Литературен вестник, бр. 23, 24-30. 06. 2009, сс. 9-10

Ковачев, Огнян. Букурещ, 1989 – Сараево, 1992: локални сцени на глобални разкази. – В: Проблеми на изкуството – тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството. Институт за изкуствознание при Българската академия на науките: София, година 42-ра, 2009, сс. 19-23

Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. Наука и изкуство: София, 1991.

Лотман, Юрий. Семиотика кино и проблемы киноэестетики. Ээсти Раамат: Таллин, 1973

Монтъгю, Айвър. Светът на киното. Наука и изкуство: София, 1970

Найденова, Вера. Екранизацията... вечен спор? Наука и изкуство: София, 1992

Эйзенштейн, Сергей, “Диккенс, Гриффит и мы” – в: Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В шести томах. Том 5. Исскуство: Москва, 1968

Ямпольский, М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. Москва: РИК „Культура”, 1993.

Aycock, Wendell and Schoenecke, Michael (ed.). Film and Literature. Texas Tech University Press, 1988

Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979

Bluestone, George. Novels into Film: the Metamorphosis of Fiction into Cinema. Johns Hopkins University Press, 1957

Campbell, Jan. Film and Cinema Spectatorship. Cambridge: Polity Press, 2005

Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornel University Press: Ithaca and London, 1978

Chatman, Seymour, “What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, – in: On Narrative (ed. by W. J. T. Mitchell). The University of Chicago Press, 1981

Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. Longman: London & New York, 2009

Corrigan, Timothy. Film and Literature: An Introduction and Reader. 2nd Edition. Routledge, 2011

Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image; Cinema 2: The Time-Image. Translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta. London: The Athlone Press, 1986; 1989

Easthope, Anthony (ed.). Contemporary Film Theory. Longman: London & New York, 1993

Elliott, Kamilla. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge University Press, 2003

Elsaesser, Thomas. Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. London and New York: Routledge, 2000

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge, 2006

McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford University Press: New York, 1996

Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. The University of Chicago Press, 1986

Naremore, James (ed.). Film Adaptation. Rutgers University Press, 2000

Smith, Grahame. Dickens and the Dream of Cinema. Manchester University Press: Manchester and New York, 2003

Spiegel, Alan. Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlottesville: University Press of Virginia, 1976

Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). A Companion to Literature and Film. Blackwell: Oxford, 2004

Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell: Oxford, 2005