Преподавателски екип на МП „Литературознание”

 

lecturersПроф. д-р Миглена Николчина

Научни интереси: западноевропейска литература, модернизъм, политики на различието, феминизъм, женско писане, литературни общности и комуникация, утопизъм, изкуственото същество като философски и естетически проблем.

Книги: ”Митът за Прометей и поезията на английския романтизъм” (1988), „Човекът-утопия” (1992) „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева“ (1997, преведена на английски, руски, унгарски и македонски).  „Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литература“ (2002). „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те години” (2012, преведена на английски)

Курсове, водени в програмата:  „Сравнително литературознание”, „Литературата – политики на различието и идентичността”, „Литература на модернизма”.

 

Проф. дфн Милена Кирова

Научни интереси: история на българската литература, психоанализа, библейски изследвания, феминизъм, антропология.

Книги: "Българската поема от Освобождението до Първата световна война" (1988), "Сънят на Медуза" (1995, 1997), "Изпитание на символите" (1997; 2006), "Йордан Йовков. Митове и митология" (2001), "Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската литература от края на ХХ в." (2002), "Проблематичният реализъм" (2002), "Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария Завет" (2005), "Давид, Великия. История и мъжественост в еврейската Библия. Кн.1" (2011).

Курсове, водени в програмата: „История и антропология на библейския свят”

 

Проф. дизк. Виолета Дечева

Научни интереси: театрознание, история на модерността, история на културата на ХХ век, рецепция на немско-езична драматургия, исторически изследвания с фокус върху театър и национализъм, театър и политическо.

Книги:Театърът на 90-те”, ( 2001), „Авторът и неговия интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България”. (2002), „Актьорът като автор и произведение на изкуството” (2003), „Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни” (2006).

Курсове, водени в програмата: „Литература и театър”

 

Доц. д-р Катя Станева

Научни интереси: възрожденска литература, конструиране на женската идентичност, сатира и комично, културна антропология.

Книги: "Атанас Трифонов Илиев" (1993), "Апология на българското. Творчеството на Георги Раковски" (1996), "Гласове на Възраждането" (2001).

Курсове, водени в програмата: „Литература, общества, култури”

 

Доц. д-р Бойко Пенчев

Научни интереси: българска литература, модерност, идеологии, история на културата.

Книги: „Тъгите на краевековието” (1998), „Българският модернизъм: моделирането на Аза” (2003), „Септември ’23: идеология на паметта” (2006)

Курсове, водени в програмата: „Литература и модерност”, „Литература и идеологии”, „Българските дебати”, „Писане на рецензия”.

 

Доц. д-р Димитър Камбуров

Научни интереси: теория на литературата, деконструкция, културни политики, превод, изследвания на идентичността, постмодернизъм.

Книги: "Явори и клони" (2003), "Българска лирическа класика" (2004).

Курсове, водени в програмата: „Българският канон”, „Постмодерната литература”.

 

Проф. д-р Николай Чернокожев

Научни интереси: история на българската литература, национални и културни идентичности (на Балканите), превод.

Книги: „Българската литература – диалогични прочити” [с В. Атанасов] (1994), „Любен Каравелов и българското възрожденско време” (1995), „Българската литература през Възраждането” [с К. Топалов] (1998) „От Възраждане към прераждане” (2003), Българска литература ХVІІІ–ХІХ век” [с Н. Аретов] (2006).

 

 

Доц. д-р Надежда Александрова

Научни интереси: българска и балканска литература на XVIII и XIX век, османска културна история, история на емоциите, история на жените и половете

Книги: „Еничарите“. Преплетени истории в османския контекст на XIX век” (2018), “Gender relations in Education. Policies and Practice in the Danube region - experiences, analyses, and impulses” (2013), „Робини, кукли и человеци. Представи за жените в периодиката на Възраждането и в прозата на Любен Каравелов” (2012).

Курсове водени в програмата: „Балкански измерения на възрожденската литература“

 

Доц. д-р Росица Димчева

Научни интереси: теория на литературата, философия и естетика на романтизма, сатира, българска литература

Книги: „Проблеми на теорията на сатирата” (1981), „Скокове във времето. Иван Радоев – духовен опит, творчество” (1994).

Курсове, водени в програмата: „Сравнителна история на литературната наука (XVIII-XX век)

 

Доц. д-р Тодор Христов

Научни интереси: литературна теория, теория на медиите, социология.

Книги: "Легитимирането на държавната власт и селските бунтове от 1900 г." (2007), "Отвъд идентичността" (2008), "Литературността" (2009).

Курсове, водени в програмата: „Литература и медийни дискурси”, „Теории за литературата и културата” (XVIII-XX век)

 

Доц. д-р Огнян Ковачев

Научни интереси: западноевропейска литература, кинознание, готически роман.

Книги: „Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика” (2004),  „Литература и идентичност: преображения на другостта” (2005).

Курсове, водени в програмата: „Западният литературен канон”, „Литература и кино”

 

Доц. д-р Паулина Стойчева

Научни интереси: история на българската литература, теория на национализма, антропология и културология.

Книги: „Нацията – копнежи и употреби” (2010)

Курсове, водени в програмата: „Литература и национализъм”

 

Доц. д-р Цветанка Хубенова

Научни интереси: западноевропейска литература, психоанализа

Книги: "Анатомия на илюзията. Сатиричните романи на Ивлин Уо, Олдъс Хъксли и Джордж Оруел" (1992), „Вилхелм Райх – пулсации на живота и знанието” (2004), „Модерн/ Предмодерн/Постмодерн. Литература и историзъм”  (2005).

Курсове, водени в програмата: „Литературата като психосоциален проблем и фактор”

 

Доц. д-р Калин Михайлов

Научни интереси: западноевропейска литература, религия и литература.

Книги: "Мориак и Бернанос: два романни свята между насилието и любовта" (2006), "Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в света на литературата и културата" (2007), "Mauriac et Bernanos. Deux mondes romanesques entre la violence et l’amour" (Lettres modernes Minard, 2011).

Курсове, водени в програмата: „Християнски мотиви в западноевропейския роман”

 

Гл. ас. д-р Дарин Тенев

Научни интереси: теория на литературата, деконструкция, психоанализа.

Курсове, водени в програмата: „Българският канон”, „Литература и модерност”, „Постмодерната литература”.