Магистърска програма: Преводач-редактор

(Профил „Специализиран италиански език – превод“)

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Желаещите да се възползват от възможността за обучение по Програма Еразъм+“ по време на следването трябва да запишат МП Преводач-редактор“ в трисеместриален вариант с опцията трети семестър в избрания чуждестранен университет.

 

phil libr5

 Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУ

 

Цел на профила е допълнителната практическа квалификация на бъдещите специалисти по италиански език с оглед търсенията на пазара – бизнес италиански, фирмен превод, художествен превод. Профилът ще ползва дългогодишния опит на италианското висше образование за по-тясно обвързване на теорията с практиката. Той ще се стреми да отговори на повишените търсения в България на висококвалифицирани специалисти, които да владеят специализиран италиански език и да могат да попълнят нуждата от професионални преводачи.
Част от обучението в програмата е дистанционно. Предвидени са и часове за стаж в преводачески фирми и медии.


Магистрите получават правоспособност за преводачи от италиански език с профил специализиран италиански. Те придобиват умения за работа в преводачески и българо-италиански фирми, в държавни институции, в издателства.

 

 

За трета поредна година в сътрудничество с Lingua Ideale предлагаме курс по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ОНЛАЙН!

Университетският център Lingua Ideale, самостоятелно звено към Урбинския университет „Карло Бо”, предлага курсове по италиански език и култура за чужденци, специално разработени да отговорят на разнообразни типове изисквания за подготовка. Екипът се състои от преподаватели, специализирани в обучението по италиански език като чужд, както и от учени италианисти и експерти в организирането и провеждането на събития. Партньорският университет „Карло Бо” е сред първите, започнали да провеждат курсове по италиански език за чужденци (през 1947 г.) 

С нашите студенти работи преподавателката Силвия Вандини. Тя е завършила ориенталистика в Урбинския университет и магистратура за преподаване на италиански език като чужд. През 2011 г. основава центъра Lingua Ideale и участва лично в разработването и провеждането на профилирани курсове по италиански език за чужденци.

 

Условия за прием:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Диплома от филологически факултет или езикова гимназия или международно признат сертификат, удостоверяващ владеенето на италиански език. Кандидатите без такъв документ полагат тест по избрания от тях език.

3. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Критика на превода

Преводът през вековете. Оживяването на мълтвите езици

Динамика на българския книжовен език

Текст, правопис и пунктуация

Създаване на типове текстове

Литературознанието в началото на XXI век

Литература на XX в. - контекстуални прочити                                               

Теория и практика на озаглавяването

Редактиране на превод. Практики на редактирането

Медицинска хуманитаристика. Превод на медицинска терминология

Художествен превод с италиански

Специфика на деловия превод с италиански

Устен превод с италиански

Превод от български на италиански

Италиански език онлайн

Визуални издателски политики на италианската периодика

                                                                                   

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ                                                                                           

Филмов превод

Софтуер и превод

Превод на поезия

Музика и литература

PR и реклама

Текст и визия

Превод на хуманитаристика

За съчиняването. Творческо писане и редактиране

Да мислим киното

Литературен контекст и литературно агентство

Практическо книгоиздаване

Английски за напреднали

Презентационни умения

Изкуството на българската книга

 

Документи за допускане до защита на магистърска теза:

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Събеседването протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да изяснят мотивите си за избор на магистърската програма „Преводач-редактор”;

- да представят личните си предпочитания към вид превод (художествен, делови, филмов и пр.);

- да имат поглед върху издателствата в България;

- да посочат преводи и преводачи, които оценяват високо;

- да запознаят със собствената си практика на преводачи или редактори (ако имат такава)

 

 

Ръководители на програмата

 

проф. д-р Амелия Личева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Дария КарапетковаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма: Преводач-редактор (Профил “Специализиран италиански език – превод“) за неспециалисти

 

knigi prevodachi