ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

 

І. Оформяне на статиите

 

 

Ръкописите се представят на хартиен носител и се изпращат по електронната поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Обемът на статиите не бива да надхвърля 30 000 знака. Под заглавието се изписва името на автора и градът, в който работи. Към всеки ръкопис се прилагат кратка анотация (до 1 400 знака) на български, руски и английски език и до пет ключови думи на езика, на който е написана статията. Статиите, написани на езици, различни от българския, трябва да са придружени от резюме на български език, непосредствено след текста на статията. Цитирането в статията следва модела автор – година – страници, както в (Палига 2006: 56). Бележките под линия се индексират с нарастваща номерация за цялата статия, като всяка бележка трябва да се появява в края на страницата, на която е индексирана. В края на ръкописа се привежда библиография, която е използвана и цитирана в текста, подредена по азбучен ред, а след нея - електронен адрес на автора. В раздела библиография не се допускат съкращения на заглавия на трудове, периодични издания и градове.

 

      Монография:

Атанасова и др. 1988: Т. Атанасова и др. Българско-английски речник. 4-то изд. София, Наука и изкуство, 1988.

Раден, Дирвен 2007: R a d d e n, G., R. D i r v e n. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House, 2007.

Статия в сборник:

Бауърман 1982: Bowerman,M. Reorganization processes in lexical and syntactic development. – In: Wanner, E. L.R. Gleitman (eds.). Language acquisition: The state of art. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 319–346.

Статия в периодично издание:

Стоевски 2006: С т о е в с к и, А. За някои прояви на англоезичното влияние в домашната среда на софиянци. – Съпоставително езикознание, XXXI, 2006, № 1, 62-74.

Еванс и Левинсън 2009: E v a n s, N. and S. C. L e v i n s o n. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. - Behavioral and Brain Sciences 32: 429-492.

             Рецензия:

Мърфи 2011 [рец.]: .M u r p h y, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2, 393395.

Електронен източник:

Evans, V., Bergen, B. and Zinken J. (2007) The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Корпус:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, Mark. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Оформяне на рецензиите

              

Рецензиите се озаглавяват чрез точните библиографски данни на рецензирания труд. Имената на автора и градът, където работи, се изписват след текста на рецензията. Обемът на рецензиите не трябва да надхвърля 14 000 знака.

 

Б. П а р а ш к е в о в. Немски елементи в говора на банатските българи. [Университетска библиотека, № 452.] София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007. 302 с.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. 398 p.

И. С е д а к о в а. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст. Москва, “Индрик”, 2007. 428 с.

 

 

Guidelines for contributors

 

 

I. Articles

 

The journal solicits and accepts only original, unpublished work. Articles can be written in Bulgarian, English, French, German, Russian and Spanish. Authors who submit manuscripts written in a language other than their native one are advised to have their manuscript carefully edited and proofread by a native speaker of the respective language. Manuscripts should be submitted both electronically and in a hard copy. Please, email manuscripts in Microsoft Word DOC format to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hard copies should be mailed to the journal’s address. The message accompanying e-mail electronic submissions of anonymised manuscripts should indicate: (i.) title of the paper; (ii.) author’s first and last names; (iii.) affiliation, including the place of institution; and (iv.) author’s email address. Each submission should contain a short abstract (1 400 characters) in Bulgarian, English and Russian. Submissions should not exceed 30 000 characters. The abstract should be followed by a maximum of 5 keywords. The manuscript should be organized as follows: title; abstract; key words; text; references; appendices (if any). Correspondence and email address(s) of the author(s) should be typed at the end of the text. Manuscripts should be written in Microsoft Word, font size 12 pts., line spacing 1,5 and 2,5 cm margins. Footnotes should be in 10 pts., single spacing and should be included in the text. They should be indicated by superscript numbers in the text and be kept to a minimum. Footnotes should only be used for additional information and not to give bibliographical information.

References in the text should follow the usual author-date-page format: (Aarts 2011: 3-4). For multi-authored (three and more authors) works only the first author should be given followed by et al.: (Heine et al.). When referring to more than one work in single parentheses, the authors should be ordered alphabetically.

In the REFERENCES part of the manuscript authors are advised to follow the examples provided below:

 

Book

Seidlhofer, B. 2011. Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press.

Radden, G. and R. Dirven. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House.

 

Article in book

Thornburg, L. and K. Panther. 2000. Why we subject incorporate (in English): a post-Whorfian view. In Pütz, M. and M. Verspoor (eds.) Explorations in Linguistic Relativity. 319-345. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Article in journal

Masini, Fr.. 2009. Phrasal lexemes, compounds and phrases: A constructionist perspective. - Word structure 2/2: 254 – 272.

Review article

Murphy, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2: 393395.

Electronic sources should be cited as follows:

Evans, V., B. Bergen and J. Zinken. 2007. The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Corpora:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, M. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Reviews

 

Reviews should not exceed 14 000 characters. Reviews are entitled by a full bibliographical specification of the work under review as shown below:

F. S h a r i f i a n. Cultural Conceptualisations and Language, Theoretical framework and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2011. pp. xvii. + 238.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. pp. 398.