График на изпитите от зимната сесия  - редовно обучение

2021-2022 учебна година

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по кирилометодиевистика

Изпитът по старобългарска литература на 17.02. 2022 г. за специалност "Българска филология", 2 курс,
ще се проведе в платформата e-medievalia на:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13

Студентите влизат с личните си имена и парола за достъп в платформата.
Изпитът стартира точно в 9:00 ч. (Ι част - тест за допускане до писмената част) и в 9:30 ч (ΙΙ част - писмен отговор на два въпроса). Изпитът ще
завърши точно в 10:30 ч.
Доц. Диана Атанасова

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

 

Руски език в други факултети