Културна антропология на българите. Български фолклор

Общо езикознание

Старобългарски език

Антична и средновековна литература

Теория на литературата

Езикова култура

Фонетика на българския език

Диалектология на българския език

Литература за деца и юноши

Старобългарска литература

Руска литература на XIX век

История на българския книжовен език

Морфология на българския език

Литература на Българското Възраждане

Лексикология на българския език

Руска литература на XX век

Сравнителна граматика на славянските езици

Славянски литератури

Съвременен български език. Синтаксис

Стилистика

Руски език

Българска литература от Освобождението до Втората световна война

История на българския език

Съвременна българска литература

Славянски език

Методика на обучението по български език

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Хоспитиране

Преддипломна практика

Текуща педагогическа практика