Културна антропология на българите. Български фолклор

Общо езикознание

Старобългарски език

Антична и средновековна литература

Теория на литературата

Езикова култура

Фонетика на българския език

Диалектология на българския език

Литература за деца и юноши

Старобългарска литература

Руска литература на XIX век

История на българския книжовен език

Морфология на българския език

Литература на Българското Възраждане

Лексикология на българския език

Руска литература на XX век

Сравнителна граматика на славянските езици

Славянски литератури

Съвременен български език. Синтаксис

Стилистика

Руски език

Българска литература от Освобождението до Първата световна война

Българска литература между Първата и Втората световна война

История на българския език

Съвременна българска литература  – I част /стар учебен план/

Съвременна българска литература  – I част /нов учебен план/

Съвременна българска литература  – II част /нов учебен план/

Славянски език

Методика на обучението по български език

Методика на обучението по литература

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Приобщаващо образование

Хоспитиране

Преддипломна практика

Текуща педагогическа практика

Факултативна педагогическа дисциплина - Учебните програми по български език и литература като инструменти на образователните политики